Svježe vijesti:

Umanjene naknade za korištenje gradskog građevinskog zemljišta


 

Zbog novonastale situacije prouzrokovane pojavom koronavirusa na sjednici Općinskog vijeća Lukavac usvojena je Odluka o usklađivanju odredbi koje se odnose na plaćanje komunalne naknade za proizvodne prostore. Naime, vlasnicima proizvodnih objekata sa područja općine Lukavac, kao najvećim obveznicima po osnovu komunalne naknade, umanjuju se obaveze po osnovu naknade za korištenje gradskog građevinskog zemljišta.


Općinsko vijeće Lukavac usvojilo je i Odluku o visini naknade za korištenje zemljišta uz lokalne i nerazvrstane ceste i ulice na području općine Lukavac.

U cilju pomoći fizičkim i pravnim licima u sanaciji ekonomskih posljedica pandemije koronavirusa na narednoj sjednici Općinskog vijeća Lukavac naći će se i Odluka o privremenom oslobađanju naknada propisanih ranijim odlukama.

 RTV LUKAVAC