Svježe vijesti:

Utvrđen nacrt budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinuNa sjednici Vlada Tuzlanskog kantona je u utorak  utvrdila nacrte Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021.godinu i Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021.godinu. Ovim dokumentom prihodi, primici i zaduživanja Budžeta predviđeni su u iznosu od 427.703.331 KM, ili za 3.785.103,00 KM manje u odnosu na planirane prihode u Budžetu za 2020. godine. Rashodi i izdaci su planirani u iznosu od 427.528.758 KM. U Budžetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu planirano je da ukupni prihodi i primici budu veći od ukupnih rashoda i izdataka za 174.573,00 KM što će se koristiti za pokriće dijela akumuliranog deficita nastalog sa 31.12.2020.godine.


Kada su u pitanju kapitalni transferi u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu planirani su u iznosu od 20.332.402,00 KM. Od ovog iznosa u dijelu budžetskih sredstava planirano je 1.664.500,00 KM, od čega je za podršku primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji planirano 600.000,00 KM, 500.000,00 KM je planirano za sufinansiranje nabavke medicinske opreme JZU UKC Tuzla, 100.000,00 KM za izgradnju Centra za autizam Tuzla, za podršku povratku prognanih lica 200.000,00 KM, te 244.500,00 KM za kapitalna ulaganja u rekonstrukciju i dogradnju objekata predškolskog odgoja. Osim navedenog, kapitalni transferi iz namjenskih sredstava planirani su u iznosu od 17.036.089,00 KM. Na potrošačkom mjestu Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede planirano je 4.256.089,00 KM, sredstva vodnih naknada planirana su u iznosu od 9.823.100,00 KM, za zaštitu okolice 3.330.000,00 KM i td. Kada je za nabavka stalnih sredstava, planirana je u iznosu od 15.774.376.00 KM, od čega se mogu izdvojiti 773.055,00 KM za Upravu policije u okviru Programa Sigurnost građana i imovine.


Kapitalni transferi iz namjenskih sredstava planirani su u ukupnom iznosu od 17.036.089,00 KM, od čega treba izdvojiti sredstva vodnih naknada u iznosu od 9.823.100,00 KM, i sredstva za zaštitu okolice u iznosu od 3.330.000,00 KM.


Također, treba istaći da je za dopunska prava iz boračko – invalidske zaštite (BIZ) i ostala izdvajanja za korisnike BIZ-a planirano 13.740.000,00 KM, za realizaciju programa socijalne zaštite planirano 34.117.038,00 KM, te za podršku tjelesnoj kulturi i sportu 855.000,00  KM, Podrška razvoju kantona u iznosu od 2.500.000,00 KM.


Utvrđeni nacrti upućeni su u dalju skupštinsku proceduru.


Nastavljen trend pada broja migranata


Vlada je prihvatila Informaciju o aktualnoj situaciji u vezi sa migrantima na prostoru TK za oktobar 2020. godine. Tokom oktobra službenici Uprave policije su pronašli i evidentirali 584 migranata, koji kod sebe nisu imali identifikacione dokumente ili potvrdu o iskazanoj namjeri podnošenja zahtjeva za azil. U odnosu na septembar, kada je evidentirano 1.700 migranta manje, radi se o smanjenju za 1.116 migranata. Prema saznanjima i dalje najveći broj migranata dolazi iz Pakistana. U ovom mjesecu radi se o 180 osoba iz ove države, zatim, Afganistana 210, Maroka 78, Bangladeša 56, Irana 17, Alžira 14, Iraka 10, Libije i Eritreje po 6, Palestine 4, Sirije 2 i Tunisa 1 migrant. U ovom periodu evidentirano je i 13 sigurnosno interesantnih događaja u kojim su učestvovali migranti. Od toga, tri su krivična djela i to ubistvo, teška krađa i krađa. U mjesecu oktobru naloženo je pojačano preduzimanje svih preventivnih i represivnih mjera s ciljem kontrole i nadzora kretanja migranata na području Tuzlanskog kantona, sa posebnim akcentom na sprječavanju njihovog zadržavanja i grupisanja na javnim površinama. Također, naloženo je i pojačano prisustvo policijskih službenika na mjestima koje migranti koriste prilikom ulaska u područje našeg kantona, kao i na trasama njihovog kretanja. S obzirom na početak registracije migranata u Terenskom centru Tuzla, naloženo je prisustvo policijskih službenika u ulicama Maršala Tita i Alije Izetbegovića sa trasom kretanja od zgrade MUP-a TK, Kantonalnog tužilaštva TK, Službe za poslove sa strancima-Terenski centar Tuzla, gdje će po potrebi pružati pomoć službenicima Službe za poslove sa strancima.


Nova beskamatna kreditna linija za privredne subjekte Tuzlanskog kantona


Data je  saglasnost na tekst Ugovora o pružanju usluga plasmana kreditnih sredstava uz subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona. Ugovorom će biti uređeni uslovi i način poslovne saradnje koja se odnosi na plasman kreditnih sredstava od strane Banke privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona kao i visina i način subvencioniranja dijela kamatne stope od strane Ministarstva. Banka će, u skladu sa vlastitim procedurama iz svojih sredstava, odobravati finansiranje putem svojih namjenskih kreditnih sredstava za stalna i obrtna sredstva privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona, a Ministarstvo će osigurati novčana sredstva za subvencioniranje godišnje kamatne stope u procentu od 2,95%. Od ukupnog kreditnog portofolia u iznosu od 60,5 miliona KM, 26,9 miliona KM je namijenjeno za proizvodnu djelatnost, 23,5 miliona KM za trgovinsku djelatnost, a 10,1 milion KM za uslužnu djelatnost. Ministarstvo je osiguralo 2,1 milion KM za subvencioniranje kamatne stope korisnicima.


Prihvaćena Informacija o provedbi Akcionog plana za prevenciju korupcije  za vrijeme trajanja pandemije COVID 19


Vlada je prihvatila Informaciju o provedbi Akcionog plana za prevenciju korupcije za vrijeme trajanja pandemije COVID 19, Tima za prevenciju korupcije Vlade Tuzlanskog kantona. Svi rukovodioci organa i institucija su zaduženi da urade reviziju postojećih kontakt osoba, te da u skladu s tim ostave postojeće kontakt osobe ili imenuju nove kontakt osobe za prevenciju korupcije u skladu sa preporukama Tima i ovlaste ih na punu saradnju i učešće u aktivnostima iniciranim od strane Tima. Također, svi rukovodioci i kontakt osobe za prevenciju korupcije su obavezani da pravovremeno odgovaraju na dopise Tima, izvještavaju o provedbi mjera iz Akcionog plana i aktivno učestvuju u procesu izrade strategije za borbu protiv korupcije. Kada je u pitanju prevencija zloupotrebe javnih nabavki, većina organa je procedure javnih nabavki provela u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i drugim podzakonskim aktima. Ugovorni organi su provodili procedure javnih nabavki u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima, te su provodili procedure predviđene Planovima javnih nabavki i objavljivali ih na portalu javnih nabavki i na svojim web stranicama. Javne nabavke iz razloga krajnje hitnosti ili u slučaju izuzeća od primjene Zakona organi nisu vršili, osim Kantonalne uprave civilne zaštite koja je provodila procedure javnih nabavki iz razloga krajnje hitnosti ili u slučaju izuzeća od primjene Zakona, ali je te procedure uredno i javno objavljivala. Podsjećamo, Vlada i Tim za prevenciju korupcije Vlade Tuzlanskog kantona su, u cilju sprječavanja zloupotreba sa elementima koruptivnih radnji, za vrijeme opasnosti od sirenja zarazne bolesti na području Tuzlanskog kantona, na preporuku Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH poduzeo određene mjere na identifikaciji rizika koje ovakvo stanje nosi sa sobom u različitim oblastima, te pripremili Akcioni plan TK za prevenciju korupcije za vrijeme trajanja pandemije „Covid 19“.


Izmjene Zakona o visokom obrazovanju


S ciljem izjednačavanja prava zaposlenika na Univerzitetu u Tuzli sa uposlenicima drugih javnih ustanova i institucija, Vlada je danas utvrdila prijedlog izmjena Zakona o visokom obrazovanju. Ovim izmjenama uvodi se institut mirovanja prava i obaveza iz radnog odnosa zaposlenika Univerziteta zbog izbora ili imenovanja na neku od javnih dužnosti. Ova izmjena je i izjednačavanje sa odredbama Zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine, kojim je ovaj institut uređen.


Ostale odluke


Utvrđen je Program raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice Mediji za  2020. godinu. Program za cilj ima da pruži podršku medijima i njihovom nastojanju za objektivnim i redovnim informisanjem javnosti Tuzlanskog kantona o afirmaciji poduzetništva, obrtništva, unapređenju poljoprivrede, turizma, racionalnom korištenju energije, zaštite vodotoka i akumulacije Modrac, razvoju obrazovanja, zaštiti i unapređenju kulture, ljudskog zdravlja i civilnog društva. Imajući u vidu težak materijalni položaj svih medija, posebno u vrijeme pandemije, ova podrška će bar u izvjesnoj mjeri osigurati ostvarivanje ovog cilja. Za realizaciju programa planirano je 77.000,00 KM, i to 74.000,00 KM za medije u privatnom sektoru i 3.000,00 za neprofitne organizacije koje se u svom djelovanju bave i poslovima javnog informisanja. Ovim programom ukupno će biti podržan  31 kvalificirani medijski projekat.


Vlada je prihvatila tekst Mišljenja na novoodobrena kreditna sredstva Bosna Bank International d.d. Sarajevo iz kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope iz sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu, predložen od strane Ministarstva privrede, na zahtjev Bosna Bank International d.d. Sarajevo. Današnje mišljenje obuhvata plasman ukupno 270.000,00 KM kreditnih sredstava za dva privredna subjekta. Sa današnjim mišljenjem Vlada Tuzlanskog kantona je dala pozitivno mišljenje za ukupno 47 korisnika ove kreditne linije sa ukupnim iznosom od 22.647.279,39 KM. Imajući u vidu ukupan iznos planiranih i raspoloživih kreditnih sredstava, preostaje još nešto više od 4,5 miliona KM za plasman privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona.


Odobreno je 300.000,00 KM Udruženju Centar za razvoj i podršku Tuzla. Radi se o pozajmici za Projekat „Innovative minds for ICT smart schools“– SMART SCHOOLS 2 („Inovativnim umom do ICT pametnih škola“ – PAMETNE ŠKOLE 2), u okviru EU/IPA INTERREG Programa prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora.


U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas dala prethodnu saglasnost na Odluku Upravnog odbora Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona za izbor i imenovanje Mirele Ibrahimović Mehanović na poziciju direktora Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona na period od četiri godine.Također, Vlada je imenovala više privremenih školskih odbora u školama na području Tuzlanskog kantona, te utvrdila prijedlog kandidata za imenovanje člana Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje.


(TIP)