Svježe vijesti:

LUKAVAC: Konkurs za prijem 3 uposlenika u Općini Lukavac


Na stranici Agencije za državnu službu FBiH na zahtjev Općine Lukavac raspisan konkurs za prijem 3 uposlenika.

Opštini Lukavac su potrebni:

Viši stručni saradnik za poslove građenja i investicija u Službi za investicije i poslove mjesnih zajednica – 1 (jedan) izvršilac

Viši stručni saradnik za elektro – energetske i ostale investicije u Službi za investicije i poslove mjesnih zajednica – 1 (jedan) izvršilac

Stručni saradnik za poslove boračko – invalidske zaštite u Službi za upravu, društvene djelatnosti, mlade i boračko – invalidsku zaštitu – 1 (jedan) izvršilac

Za poziciju 01:

VSS/VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova – građevinske struke, najmanje 2 (dvije) godine radnog staža u struci, nakon završene visoke stručne spreme.

Za poziciju 02:

VSS/VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova – elektrotehničke struke – smjer elektroenergetske mreže i sistemi ili elektroenergetika, najmanje 2 (dvije) godine radnog staža u struci, nakon završene visoke stručne spreme.

Za poziciju 03:

VSS/VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova – pravne struke, najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon završene visoke stručne spreme.