Svježe vijesti:

Općina Lukavac: Poništen konkurs za prijem namještenika za poslove kopiranja i umnožavanja


Broj: 02-30-3738/20
Lukavac, 21.07.2020.godina
Na osnovu Odluke o o poništenju Internog oglasa za prijem namještenika na neodredeno vrijeme, broj: 02-02-3609/20 Od 13.07.2020.godine, Opéinski naöelnik Opéine Lukavac, o b j a v Ij u j e

PO N i š T E NJ E

Poništava se Interni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodredeno vrijeme u Službu za zajedniöke poslove, broj: 02-30-2428/20 Od 22.04.2020.godine, objavljen na službenoj stranici opéine Lukavac dana 04.05.2020.godine, oglasnoj tabli opéine Lukavac dana 30.04.2020.godine i na oglasnim ploöama svih organa državne službe na podruöju Tuzlanskog kantona, za poziciju:
      01. Referent za poslove kopiranja i umnožavanja materijala.             . 1 (jedan) izvršilac
Razlog poništena je pogoršanje epidemiološke situacije na području opéine Lukavac izazvane koronavirusom, a što je uticalo na Budžet opéine Lukavac, preraspodjelu i utrošak novčanih sredstava, kao i to da je nova sistematizacija radnih mjesta u planu.