Svježe vijesti:

Odobrene subvencije za ublažavanje posljedica pandemije; Prilika za zapošljavanje 31 defektologa u škole


Vlada Tuzlanskog kantona je u utorak odredila da subvencija,kao pomoć korisnicima za prevazilaženje posljedica nastalih kao rezultat pandemije korona virusa za mjesece april i maj 2020.godine iznosi 406,56 KM.

Podsjećamo, radi se o implementaciji Zakona o subvenciji za ublažavanje posljedica uzrokovanih stanjem nesreće, popularnog Kantonalnog korona zakona, kojim je predviđeno da će sredstva za subvenciju korisnicima, biti odobrena u obliku isplate određenog iznosa, maksimalno do visine minimalne neto plaće po svakom radniku, počevši od obračuna i isplate neto plaće za april 2020. godine i svaki naredni mjesec, uključujući i obračun i isplatu plaća i za mjesec nakon prestanka stanja nesreće, bez obzira na iznos isplaćene neto plaće od strane poslodavca. Nakon što je Ministarstvo privrede okončalo procedure analize prijava dostavljenih na javni poziv, Ministarstvo finansija je pod pretpostavkom da broj prijavljenih zaposlenika nije veći od planiranog iznosa sredstava potrebnih za isplatu subvencije istim, predložilo, a Vlada potvrdila subvenciju po zaposleniku za mjesece april i maj u iznosu 406,56 KM.

U vezi sa navedenim, Vlada je danas donijela odluku o odobravanju ukupno 2.798.152,00 KM subvencije po osnovu zabranjenog rada za april i maj. Od navedenog ukupnog iznosa na subvencije za mjesec april se odnosi 1.717.380,00 KM, dok je za maj 2020. godine odobreno 1.080.722,00 KM. Ovim finansijskim sredstvima Vlada subvencionira neto plaće za 4.817 radnika za mjesec april i 3.230 radnika za mjesec maj.

Također, donesena je i odluka o odobravanju ukupno 468.930,00 KM za subvencije privrednim subjektima i obrtima po osnovu indirektno onemogućenog rada tokom aprila i maja. Za subvencije za mjesec april 2020. godine odobreno je ukupno 238.322.00 KM, dok je za maj 2020. godine ukupno odobreno 230.608,00 KM.

Prilika za zapošljavanje 31 defektologa u škole na području našeg kantona

Na  sjednici Vlada je dala saglasnost na tekst Sporazuma o međusobnoj saradnji u realizaciji „Programa sufinansiranja zapošljavanja odgovarajućeg stručnog kadra za djecu sa poteškoćama u razvoju u osnovnom obrazovanju u redovnoj nastavi u Federaciji BiH“ koji će biti zaključen između Federalnog zavoda za zapošljavanje Sarajevo, Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona. Sporazumom je predviđeno da Federalni zavod za zapošljavanje, putem Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, uplati 150.119,82 KM, dok će Vlada Tuzlanskog kantona za realizaciju ovog programa osigurati ukupno 59.098,40 KM. Realizacija Sporazuma će omogućiti zaposlenje za 31 osobu – defektologa različitog profila u 31 osnovnu i  srednju školu na 40% radnog vremena u periodu septembar – decembar 2020. godine, februar – maj 2021.godine u cilju podrške učenicima sa posebnim obrazovnim potrebama u redovnim srednjim školama. Ovim će se ojačati kadrovski kapaciteti redovnih srednjih škola u implementaciji sveukupne podrške učenicima sa posebnim obrazovnim potrebama.

Sistemski pristup nagrađivanju i stipendiranju u oblasti sporta

Vlada je  po prvi puta utvrdila uslove i kriterije za dodjelu nagrade i stipendije u sportu Tuzlanskog kantona. Ovom odlukom precizirane su osobe kojima se mogu dodijeliti nagrade i stipendije, sportski rezultati za koje se dodjeljuju nagrade i stipendije, te je definiran postupak, način dodjeljivanja i iznos nagrada i stipendija za ostvarene sportske rezultate. Konačni cilj je da se podsticajno i selektivno utječe na razvoj sporta i sportskih dostignuća na području Kantona. U dosadašnjoj praksi nisu postojali kriteriji koji su definisali prava na dodjelu nagrade i stipendije za ostvarene sportske rezultate. Povremeno su se donosile odluke za dodjelu sredstava u zavisnosti od namjene planiranih sredstava u budžetu za svaku fiskalnu godinu. Kriterijima je predviđeno nagrađivanje i stipendiranje sportista koji su ostvarili vrhunske, zapažene i perspektivne sportske rezultate, te se po prvi puta nagrađuju rezultati specijalne olimpijade. Predviđeno je i nagrađivanje školskih sportskih rezultata na zvaničnim školskim takmičenjima organizovanim na području Tuzlanskog kantona i na području Federacije Bosne i Hercegovine. Analizirajući stanje u sportu Tuzlanskog kantona, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade je mišljenja da ovakav pristup koji se ogleda u jasno definisanim kriterijima, utvrđenim u formi općeg akta, može stimulativno djelovati na sportiste, te predstavlja sistemski pristup kojim se počinju rješavati problemi u sportu.

Napreduju radovi na adaptaciji i rekonstrukciji objekta Centar za autizam Tuzla

Vlada je dala saglasnost na Aneks II, Sporazuma o načinu realizacije Projekta adaptacija i rekonstrukcija objekta Centar za autizam Tuzla. U prvobitnom Sporazumu, potpisanom sa Udruženjem roditelja djece-osoba sa autizmom „URDOSA“bilo je predviđeno 591.000,00 KM za prvu i dio druge faze radova. Budući da su ispunjeni uslovi za završetak i druge faze, bilo je potrebno predviđeni iznos povećati na 676.000,00 KM, odnosno preostalim sredstvima koja su na raspolaganju za ove namjene, a koja su potrebna za realizaciju i druge faze.

 Ostale odluk

Vlada je  odobrila i prijenos 200.000,00 KM Javnom preduzeću „Radio – televizija Tuzlanskog kantona“  na ime opremanja studija uništenog u požaru i nabavku  studijsko – režijske televizijske opreme.

Shodno zaključku Vlade prijem studenata na Medicinskom fakultetu JU Univerzitet u Tuzli u akademskoj 2020/21. godini, shodno Konačnoj rang listi kandidata koji su ostvarili pravo upisa u prvu godinu integriranog prvog i drugog ciklusa studija, potrebno je izvršiti zaključno sa rednim brojem 163. Ovim će se primiti 108 redovnih studenata koji se finansiraju iz Budžeta Tuzlanskog kantona i 55 redovnih studenata koji se sami finansiraju. Ovim zaključkom, i pored prvovremeno planiranih ukupno 160 studenata, od čega 80 redovnih, omogućeno je da se kao redovni studenti koji se finansiraju iz budžeta TK upiše svih 108 kandidata koji su tokom srednjoškolskog obrazovanja ostvarili prosječnu ocjenu 5,0, te su time ostvarili maksimalan broj od 100 bodova. Također, imajući u vidu da se od rednog broja 160 do 163 nalaze kandidati koji imaju isti broj bodova, ovim je omogućeno da se,kao studenti koji se sami finansiraju, izvrši prijem 55 kandidata.

Na  sjednici dato je pozitivno mišljenje na odobrena kreditna sredstva Bosna Bank International d.d. Sarajevo iz kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope profitne marže. Radi se o grupi od tri nova privrednih subjekata i plasmanu novih 1.330.000,00 KM kreditnih sredstava. U prethodnom periodu je Vlada Tuzlanskog kantona na prijedlog Ministarstva privrede dala pozitivno mišljenje za 29 korisnika ove kreditne linije sa ukupnim iznosom od 16.589.853,48 KM, te će uz današnje mišljenje ti okonča plasman sredstava za ukupno 32 korisnika kreditne linije sa ukupnim iznosom od 17.919.583,48 KM. Imajući u vidu ukupan kreditni portfolio od 27.150.000 KM i do sada plasirana sredstva, preostaje još 9.230.146,52 KM za plasman privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona.

Vlada se upoznala sa aktom Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona oko podizanja optužnice protiv ministara unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, te o tome putem Zaključka upoznala Ministarstvo sigurnosti BiH u smislu odredbi Zakona o zaštiti tajnih podataka.

U okviru kadrovskih pitanja imenovan je Upravni odbor JU Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona i Upravni odbor Javne ustanove Zaštićeni pejzaž  „Konjuh“ Banovići, te privremeno imenovala Upravni odbor JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona i Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranjaTuzlanskog kantona. Također, imenovan je privremeni Školski odbor JU Mješovita srednja škola Doboj Istok.

(TIP)