Svježe vijesti:

13.03.2020. godine - SAOPŠTENJE ZA JAVNOST KRIZNOG ŠTABA JZU DOM ZDRAVLJA LUKAVAC

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
DOM ZDRAVLJA LUKAVAC
KRIZNI ŠTAB
Broj:02-1141/20
Lukavac,13.03.2020.godine
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

KRIZNOG ŠTABA JZU DOM ZDRAVLJA LUKAVAC

Na sastanku Kriznog štaba JZU Dom zdravlja Lukavac održanom dana 13.03.2020.godine
razmatrane su prispjele Naredbe kantonalnog i federalnog ministarstva zdravstva, Zavoda za
javno zdravstvo TK, kao i trenutna epidemiološka situacija na našoj općini i konstatovano je da
je situacija na našoj općini bez promjene, odnosno nema naznaka, niti sumnji na eventualnu
pojavu Corona virusa.
U cilju prevencije širenja zaraznih bolesti Krizni štab JZU Dom zdravlja Lukavac daje
preporuku JP RAD Lukavac da se do daljnjeg odgađa organizovanje sedmične pijace, a
sve zbog sigurnosti naših građana.
Krizni štab JZU Dom zdravlja Lukavac ovu preporuku temelji na Zaključku Vlade TK broj:02/1-
04-9207/20 od 12.03.2020.godine, a navedeno u tački III, gdje se preporučuje odgađanje svih
masovnih okupljanja.
Takođe apelujemo na građane koji su se vratili iz Kine, Italije, Južne Koreje, Njemačke,
Francuske, Irana i Španije, da se obavezno jave telefonskim putem u Službu za higijensko-
epidemiološku zaštitu ili Službu hitne medicinske pomoći.
Krizni štab će i dalje pratiti i blagovremeno obavještavati o eventualnim promjenama.
Apelujemo na građanstvo da se pridržava datih uputa i da redovno prati naše oglašavanje.
Napominjemo, nema mjesta panici!
Dežurni telefoni za sva eventualna pitanja su:
- Služba hitne medicinske pomoći - 035 / 553 – 394 ili 124
- Služba za higijensko-epidemiološku zaštitu - 035 / 367 - 334

PREDSJEDNIK KRIZNOG ŠTABA
Kurtić dr Nedim, spec.oralne hirurgije