Svježe vijesti:

Od sutra počinje uplata premije zdravstvenog osiguranja, kako popuniti uplatnicu?


Uplata premije zdravstvenog osiguranja u Tuzlanskom kantonu za 2020. godinu počinje sutra, kao i aplikacija takozvanih ”markica” u zdravstvene ligitimacije. Visina premije osiguranja za 2020. godinu bit će 20 KM, što je isti iznos kao u prethodnoj godini.

”Premija se uplaćuje na šalterima kod svih pravnih lica koja se bave platnim prometom, u bankama i poštama. Nakon što osigurana lica izvrše uplatu premije osiguranja sa virmanom i zdravstvenom legitimacijom dolaze u poslovnicu zdravstvenog osiguranja prema mjestu prebivališta, ista se aplicira i ovjerava se”, navodi Riad Kurtalić, stručni saradnik za odnose s javnošću Zavoda zdravstvenog osiguranja TK.

Aplikacija markica se može izvršiti najranije dva dana nakon izvršene uplate zbog evidentiranja uplata platnog prometa. Uplatnicu odnosno virman popunjavate na sljedeći način:

Svrha doznake: Premija osiguranja za 2020. godinu

Primalac: Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona

Račun primaoca: 3384402212469166

Iznos: 20,00 KM

Vrsta prihoda: 722 741


Kao i prethodne godine, u ovoj, pojedine kategorije stanovništva oslobođene su plaćanja participacije odnosno premije zdravstvenog osiguranja i to na osnovu Odluke koju je donijela Skupština TK 2017. godine.

Ove kategorije se svrstavaju u dvije grupe. Prvu čine osobe koje su u obavezi pribaviti dokumentaciju iz koje je vidljivo da ispunjavaju uslove za oslobađanje participacije, kao što su učenici i redovni studenti do navršene 26. godine života, vojni invalidi s utvrđenim invaliditetom od 60 posto i više, civilne žrtve rata i invalidi s utvrđenim invaliditetom više od 60 posto, penzioneri čija penzija ne prelazi iznos minimalne penzije, kao i…

”Lica koja su 10 i više puta darivala krv, lica koja su darivala organe u svrhu liječenja, izbjeglice i prognanici, djeca do 18. godine života kod kojih je utvrđena trajna nesposobnost za samostalan život i rad i lica koja su smještena u socijalnim ustanovama”, navodi Kurtalić.

Drugu grupu onih koji su oslobođeni plaćanja participacije čine osobe koje nisu u obavezi dostavljati dokaze o statusu, već se automatski podaci o njima povlače iz matične evidencije. Oslobođeni su plaćanja participacije za onaj period koliko im važi ovjera zdravstvene legitimacije.

”To su djeca do navršene 15. godine života, socijalni štićenici i lica koja se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje koja imaju status nezaposlenog lica, a nosioci su osiguranja”, kaže Kurtalić.

Zavod zdravstvenog osiguranja TK osigurao je 200 hiljada komada takozvanih markica za premiju osiguranja, za što vjeruju da će biti dovoljno, jer ostatak osiguranika je oslobođen plaćanja participacije. Uplata premije osiguranja za 2020. bit će moguća do kraja marta, a podsjetit ćemo da premija osiguranja iz prethodne godine upravo važi do 31. marta tekuće godine.