Svježe vijesti:

Utvrditi odgovornost za stanje u Zavodu Pazarić


Direktor Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine Sarajevo Dževad Šuško izjavio je na sjednici Predstavničkog doma Federalnog parlamenta da odgovarajućim zakonom treba propisati kategorizaciju ustanova socijalne zaštite i štićenika koje one zbrinjavaju, kako se ne bi desilo da zajedno borave štićnici s kojima treba raditi prema drugačijim standardima.Kao primjer loše kategorijazcije, naveo je da naziv ustanove na čijem je on čelu formalno sprečava smještaj maloljetne ženske omladine koja ima problem sa zakonom, a da jedna od ustanova čiji naziv upućuje na zbrinjavanje ženske omladine, zapravo zbrinjava ‘gerijatriju’, kako je naveo.

Šuško je samo jedan od diskutanata koji su se obratili u uvodnom dijelu današnje tematske sjednice Predstavničkog doma Federalnog parlamenta, posvećene stanju u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić i drugim srodnim ustanovama iz federalne nadležnosti.

Ombudsmenka za judska prava Jasminka Džumhur, koja se također obratila u uvodnom dijelu, je ukazala na potrebu donošenja odgovarajućeg zakona u ovoj oblasti, zakona koji će biti početak svega što će urediti stanje – registraciju ovih ustanova, procjenu njihovih finansijskih potreba, kategorizaciju, itd.

Direktor Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba „Drin“ u Fojnici Adis Ramić je izjavio da novim zakonom treba urediti usluge socijalne zaštite i kvalitetne procedure kako bi bilo što manje improvizacija u njihovom radu. I on je naglasio potrebu pojačanja stručnog kadra te naveo da Zavodu na čijem je čelu nedostaje 54 stručnjaka raznih profila. Od 500 štićenika, u toj ustanovi je zbrinut 31 maloljetnik, kazao je.

Na osnovu slike stvorene u javnosti o Zavodu Pazarić ne treba generalizovati stanje u svim srodnim ustanovama iz federalne nadležnosti, naznačio je predsjednik Upravnog odbora Zavod „Drin“ Branko Golub, dodavši da je poslovanje te ustanove pozitivno.

Smijenjeni direktor Zavoda Pazarić Redžep Salić kazao je da su se za opoziv založili ljudi koji žele zaustaviti njegov govor o zatečenom kriminalu u pazarićkom zavodu. Kriminal je tu ustanovu doveo u najteži položaj, kazao je također Salić i dodao da se prema njemu postupa na način smjenjivanja iako je u javnosti ukazao na šokantne zatečene nezakonitosti.

Parlamentarcima su se obratili i predstavnici federalnog Ministarstava rada i socijalne politike, kao i Ministarstva zdravstva.

Između ostalog je rečeno da u pazarićkom zavodu i drugim navedenim ustanovama nedostaje stručnog kadra za rad sa štićenicima. Ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača rekao je i da treba uspostaviti federalnu inspekciju za socijalnu i dječiju zaštitu te pojačati tim defektologa, logopeda i psihologa u Zavodu Pazarić, a obustaviti upošljavanje drugih profila. Konstantni problem na koji je ukazao Drljača u vezi s radom svih navedenih ustanova je naplata za pružene usluge.

Na problem nedovoljnog broja stručnjaka za rad sa štićenicima ukazala je i Snježana Bodnaruk iz Federalnog ministarstva zdravstva.

Neuropsihijatar Zlatko Kalabić iz komisije Ministarstva zdravstva koja je posjećivala Zavod Pazarić izjavio je da nije vidio vezivanje štićenika u toj ustanovi, a u razgovoru s nekoliko njih, saznao je da oni nisu imali iskustvo vezivanja mada je ‘toga bilo prije i da to brzo prođe’.

Roditelji: Utvrditi odgovornost za stanje u Zavodu Pazarić

Roditelji djece s poteškoćama u razvoju, koji su se obratili na današnjoj sjednici Predstavničkog doma Federalnog parlamenta, traže utvrđivanje odgovornosti za nehumani odnos prema štićenicima Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić.

Traže također utvrđivanje stanja u drugim srodnim ustanovama iz federalne nadležnosti, kao i depolitizaciju u izboru upravnih struktura u tim ustanovama. U upravnim odborima treba da budu i predstavnici roditelja odnosno staratelja štićenika, smatraju.

Neophodna je također izrada jedinstvenog registra djece s poteškoćama u razvoju i s invaliditetom, ne radi dodatne stigmatizacije ovih kategorija, već radi odgovarajućih projekcija finansijskih potreba društva i roditelja za odgovarajuću brigu o takvoj djeci.

Naredni zahtjev koji su istaknuli roditelji je hitno donošenje federalnog zakona koji će uvesti kategoriju „roditelj njegovatelj“, propisati povećanje invalidnina i uvesti princip „finansiranja po djetetu“, kao i uspostavu dnevnih centara za pružanje usluga socijalnog i dnevnog zbrinjavanja.

Ove i druge zahtjeve Federalnoj vladi i Parlamentu istaknuo je Edo Čelebić uime Vijeća roditelja i Udruženja roditelja djece s poteškoćama u razvoju, koji traže sastanak s predstavnicima Vlade i resornih ministarstava u roku od sedam dana od tematske sjednice Prestavničkog doma.

Zastupnici SBB-a pozvali ministra Drljaču da podnese ostavku

Klub zastupnika Saveza za bolju budućnost (SBB) pozvao je federalnog ministra rada i socijalne politike, stranačkog kolegu Veska Drljaču, da podnese ostavku zbog, kako je rečeno, “kriminalnih i nečasnih radnji prethodne uprave u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić, a za koje je Drljača znao”.

To je izjavila predsjedavajuća Kluba SBB-a Azra Hadžić Bećirspahić na današnjoj tematskoj sjednici Predstavničkog doma Federalnog parlamenta, koja je u toku u Sarajevu, posvećena stanju u Zavodu Pazarić i srodnim ustanovama iz federalne nadležnosti.

Hadžić Bećirspahić je također kazala da inspekcijski nalaz potvrđuje navode koje je u javnost prvi iznio direktor te ustanove Redžep Salić, također kadar SBB-a, ustvrdivši da je kao novoimenovani rukovodilac zatekao finansijske malverzacije, kriminal prethodne uprave, čija su posljedica loši uvjeti za štićenike.

“Za nas je Salić heroj, prvi uzbunjivač, koji je javno i iskreno iznio ‘naslijeđeni’ kriminal”, rekla je predsjedavajuća zastupničkog kluba SBB-a i ustvrdila da u Zavodu Pazarić nije bilo prakse vezivanja štićenika s duševnim smetnjama otkako je Salić imenovan za direktora.

Iz nalaza inspekcije, kazala je također Hadžić Bećirspahić, činjenice terete nekadašnjeg direktora Zavoda Jasmina Ćerimagića za nezakonitosti tipa izrade namještaja, u radno vrijeme i od resursa Zavoda, a za njegove potrebe i potrebe više uposlenika. Navela je i malverzacije kao što je nezakonita finansijska dobit nekih privatnih firmi kod izvođenja građevinskih radova u Zavodu.

“Ovi su novci uzeti od vaše djece”, rekla je zastupnica SBB-a okrenuvši se prema klupama u Parlamentu u kojima za ovu priliku sjede i pozvani predstavnici roditelja djece s poteškoćma u razvoju.

Predsjedavajuća Kluba SBB-a je također izjavila da zastupnica Naše stranke Sabina Ćudić treba danas, na sjednici Predstavničkog doma, da kaže – kada su nastali šokantni snimci o vezivanju štićenika s duševnim smetnjama u Zavodu, koje je Ćudić objelodanila nedavno, te ko ih je načinio i dao njoj.

Tematska sjednica Predstavničkog doma Federalnog parlamenta o stanju u pazarićkom zavodu i srodnim ustanovama održava se nakon što su direktor Redžep Salić i zastupnica Sabina Ćudić uzburkali javnost, on prije dva mjeseca tvrdnjama o malverzacijama prethodne uprave zbog kojih trpe štićenici, a ona nedavnom objavom snimaka djece štićenika vezanih ruku ili nogu za namještaj. Pritom je Ćudić ustvrdila da su snimci nastali u Zavodu Pazarić ‘u zadnjih godinu dana’.

Današnjoj tematskoj sjednici u Parlamentu prisustvuju, osim zastupnika i članova Federalne vlade, brojne institucije, roditelji, ombudsmeni, centri za socijalni rad, nevladine orgnizacije te mnoge medijske kuće i drugi subjekti.

Prijedlozi zastupnika SDP BiH za Zavod Pazarić i slične ustanove

Klub zastupnika SDP BiH u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH na današnjoj tematskoj sjednici o stanju u zavodima koji pružaju usluge kolektivnog zbrinjavanja invalidnih osoba dostavio je prijedloge zaključaka kojim bi to stanje trebalo biti poboljšano.

Predlažu da nadležna ministrastva koja vrše nadzor nad stručnim radom i nadzor nad zakonitošću rada zavoda (Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, Federalno ministarstvo pravde, Federalno ministarstvo zdravstva i Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, svako u okviru svoje nadležnosti) preispitaju provedbu Strategije deinstitunacionalizacije i transformacije ustanova socijalne zaštite u FBiH (2014-2020) i Akcionog plana za njenu provedbu.

Također, predlažu da nadležni odmah provedu preporuke Institucije ombudsmena za ljudska prava u BiH iz Specijalnog izvještaja o stanju prava osoba sa intelektualnim i mentalnim poteškoćama u BiH iz 2018., te da hitno budu donesene mjere za usvajanje zakonodavstva kojim će biti uređeno pitanje kategorizacije i funkcionisanja ustanova, nadzora nad zakonitošću rada, nadzora nad stručnim radom i inspekcijski nadzor.

Smatraju da Predstavnički dom Parlamenta FBiH treba zatražiti od Vlade FBiH da donese odluku o redovnom finansiranju ustanova socijalne zaštite sa jedan posto od prosječne ostvarene plate u FBiH na dnevnoj osnovi po korisniku, za sve korisnike koji se nalaze na smještaju u ustanovama kojima je Federacija BiH osnivač.

Po njihovom mišljenju, Ministarstvu rada i socijalne politike FBiH trebalo bi naložiti da redovno, jednom godišnje, usklađuje postojeću cijenu smještaja u navedenim ustanovama u skladu sa indeksom rasta troškova života u Federaciji BiH.

Nadalje, Vladi FBiH treba naložiti da Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih i kapitalnih transfera utvrđenih budžetom FBiH putem Federalnog ministarstva rada i socijalne politike u okviru kapitalnih transfera neprofitnim organizacijama/ustanovama za zbrinjavanju na nivou Federacije BiH, definiše na način da ustanove dobiju sredstva koja mogu pokriti neophodne i odobrene projekte u potpunosti.

Od Predstavničkog doma PFBiH traže da pozove Vladu FBiH da izmjenom propisa osigura da u nadzornim i upravnim tijelima javnih institucija koje pružaju usluge kolektivnog zbrinjavanja invalidnih osoba, najmanje jedan član bude iz reda roditelja korisnika usluga takvih institucija.

Osim toga, od Parlamenta FBiH traže da naloži Vladi FBiH da putem nadležnih ministarstava izvrši redovan stručni nadzor, te da obezbijedi donošenje potrebnih instrukcija, uputstava i procedura na bazi savremenih standarda koji će se jednako primjenjivati u svim ustanovama socijalnog zbrinjavanja kojima je Federacija osnivač.

Kluba zastupnika SDP-a traži da Predstavnički dom PFBiH pozove delegate u Domu naroda PFBiH da na prvoj narednoj sjednici usvoje tekst Nacrta izmjena i dopuna Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice s djecom kojim se uvodi kategorija “Roditelj njegovatelj” koji je usvojen u Predstavničkom domu Parlamentna FBiH u februaru 2019.

Posljednjim prijedlogom zaključka traže da Predstavnički dom PFBiH pozove Vladu FBiH da se izjasni o inicijativi za povećanje ličnih invalidnina neratnih invalida (invalidnina, dodatak za tuđu njegu i pomoć, ortopedski dodatak) koja je delegirana na sjednici u septembru ove godine, saopćeno je iz SDP-a.

Klub SDA: Tužilaštvo KS da hitno ispita navode o postupanju u Zavodu Pazarić

Klub zastupnika SDA – Stranke demokratske akcije u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH predložio je na današnjoj tematskoj sjednici ovog doma da Predstavnički dom pozove Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo da hitno preispita navode o nehumanom i etički neprihvatljivom postupanju sa štićenicima u Zavodu Pazarić, kao i da ispita moguće postojanje koruptivnih radnji i krivičnih djela, počinjenih protiv službene i odgovorne osobe kroz različite oblike i vidove zloupotrebe službenog položaja ili ovlaštenja, vršenjem službene dužnosti, ali ne u interesu i za potrebe službe koju vrše već u drugom cilju ili interesu.

U prijedlogu zaključaka Kluba SDA dalje se traži da se zaduži Vlada Federacije Bosne i Hercegovine da pripremi i Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine dostavi Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju prava i obaveza osnivača nad ustanovama socijalne zaštite u Federaciji BiH u dijelu koji se tiče organa upravljanja i rukovođenja, na način da u ustanovama socijalne zaštite upravljačku strukturu čini samo Upravni odbor, sastavljen od tri člana, od kojih će jedan biti predstavnik srodnika (staratelja), jedan predstavnik uposlenika i jedan predstavnik stručnih lica, kao i u dijelu zakonskog reguliranja i uspostavljanja socio-medicinskih standarda za smještaj, tretman i boravak osoba sa intelektualnim teškoćama u ustanovama socijalne zaštite čiji je osnivač Federacija Bosne i Hercegovine.

Također se traži da se zaduži se Federalno ministarstvo rada i socijalne politike da hitno pristupi izradi jedinstvenog registra djece sa poteškoćama u razvoju i invaliditetom i interresorno uvezivanje tri oblasti – zdravstvo, socijalna zaštita i obrazovanje.

Zatim da se zaduži se Vlada Federacije BiH da kroz programe zapošljavanja osigura jačanje kadrovske strukture i zapošljavanje stručnog kadra u ustanovama socijalne zaštite čiji je osnivač Federacija BiH, da Federalno ministarstvo zdravstva predloži rješenje kojim će korisnicima smještenim u ustanove biti osiguran jednak nivo zdravstvene zaštite na području gdje ustanova djeluje, bez obzira na ono područje kojem osiguranik pripada, da Federalno ministarstvo zdravstva da, u koordinaciji sa Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike predloži modalitet redovnog revidiranja dijagnoza osoba sa intelektualnim teškoćama smještenim u ustanovama socijalne zaštite u Federaciji BiH, kao i modalitet njihovih redovnih ljekarskih kontrola, da Vlada Federacije BiH predloži zakonsko rješenje kojim će se utvrditi kategorija “roditelj njegovatelj“, da Vlada Federacije BiH pripremi Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o inspekcijama u Federaciji BiH kojim će se formirati inspektorat za socijalnu i dječiju zaštitu, u čijoj nadležnosti bi bio, između ostalog, i inspekcijski nadzor nad radom ustanova socijalne zaštite, čiji je osnivač Federacija Bosne i Hercegovine.

Klub SDA, također, traži da se zaduži Vlada Federacije BiH da poduzme mjere kojima će se osigurati da finansijska revizija ustanova socijalne zaštite bude u nadležnosti Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, te da Vlada Federacije BiH izradi tekst zakona o zaštiti mentalnog zdravlja, kojim će se, između ostalog, urediti prevencija i rano otkrivanje smetnji u mentalnom zdravlju, prava i obaveze u zaštiti mentalnog zdravlja, medicinska mjera kod lica sa smetnjama mentalnog zdravlja, povjerljivost podataka iz medicinske dokumentacije i evidencije lica sa smetnjama mentalnog zdravlja, socijalna inkluzija i život u zajednici, kao i druga pitanja od značaja za zaštitu zdravlja.

Na kraju se zahtijeva da se u roku od sedam dana nakon održavanja tematske sjednice Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, održi sastanak predstavnika Vlade i nadležnih ministarstava sa predstavnicima Vijeća i udruženja roditelja.

Parlamentarna rasprava isključivo o ovoj problematici zakazana je za današnju sjednicu Prestavničkog doma Federalnog parlamenta nakon šokantnih tvrdnji o lošem stanju u pazarićkom zavodu, koje od prve polovine septembra potresaju javnost.

Prvo je direktor ustanove Redžep Salić 11. septembra u Federalnom parlamentu izjavio da je kao novoimenovani rukovodilac zatekao teške uvjete za štićenike Zavoda kao posljedicu nemara prethodne uprave koju je optužio, između ostalog, za lažiranje finansijskih izvještaja, čak i za malverzacije tipa trgovine kurbanima.

Dva mjeseca kasnije, federalna zastupnica Naše stranke Sabina Ćudić objelodanila je 20. novembra na pres-konferenciji šokantne fotografije i snimak o djeci vezanih ruku ili zavezanih nogue za namještaj. Ustvrdila je da snimci potiču iz pazarićkog zavoda i da su nastali u zadnjih godinu dana te je za nemar također optužila prethodnu upravu čiji su neki članovi i sad na pozicijama, kako je rekla.

Od obraćanja javnosti Salića i Ćudić, inspekcije, tužilaštva, policija, predstavnici Vlade, Parlamenta i drugi faktori, pozvani su da ispitaju stanje u Zavodu Pazarić.

U međuvremenu je Federalna vlada dala saglasnost za opoziv Upravnog i Nadzornog odbora Zavoda Pazarić, uključujući i opoziv direktora Redžepa Salića.

Osim na stanje u Zavodu Pazarić, današnja sjednica u Federalnom parlamentu se odnosi i na srodne ustanove – zavode za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba ‘Drin’ i ‘Bakovići’, Zavod za vaspitanje muške djece i omladine Sarajevo i Ustanovu iz djelokruga socijalne zaštite – Ljubuški.

tip.ba