Svježe vijesti:

Ramiz Frljanović uputio demant Edinu Deliću i SD BiH Lukavac

Na našu e-mail adresu stigao je demant koji je upućen od vijećnika u općinskom vijeću, gospodina Ramiza Frljanovića, a kao odgovor na izjave načelnika Edina Delića u informativnoj emisiji RTL - Dnevnik u 18:30 sati.te na tekst objavljen na facebook stranicama SD BiH Lukavac  i  načelnik Općine Lukavac Edin Delić. Tekst prenosimo u cijelosti i bez izmjena:
Demant povodom izjave načelnika općine Lukavac, na dan, 25.11.2019.god u informativnoj emisiji RTL - Dnevnik u 18:30 sati.

Poštovani, 

Molimo Vas da u cijelosti u jednoj od narednih emisija RTL u informativnom dijelu VAŠEG I NAŠEG Dnevnika, u cijelosti objavite ovaj Demant, povodom brutalnog nasrtaja na moju malenkost, rušeći moje ljudsko dostojanstvo i dostojanstvo moje porodice, od strane načelnika općine Lukavac, Edina Delića. Dolazim iz reda marginalizovane etničke manjine i ne mogu prihvatiti određene kvalifikacije izgovorene od strane Edina Delića, pogotovu na dan državnosti Bosne i Hercegovine, države svih nas, iz razloga što sam bio pripadnik Armije BiH, onda kad je ljudski život bio bezvrijedan. Isti gospodin pravda pred građanima svojeneprisustvovanje Svečanoj sjednici općinskog vijeća, zakazane 25.11.2019., jer nisu uslišene neke njegove sugestije za zakazivanjem date sjednice, kao i usvojeni protokol-Agenda date sjednice. Napominjem da uvaženi načelnik ne zna da postoji posebna Odluka o značajnimmanifestacijama i načinu proglašavanja ifinansiranja manifestacija od općeg interesa na području Općine Lukavac. Tom odlukom, proistekle na 17-oj sjednici općinskog vijeća, održane 27.1.2010. god. imenovan je Tim za data obilježavanjaod 8. (osam) članova. Predsjedavajući Tima je Predsjedavajući Općinskog vijeća Lukavac. Brutalni nasrtaj na moje ljudsko dostojanstvo i očitu netrpeljivost, Delić naročito iskazuje od trenutka kada je na osnovu raspisanog Javnog poziva za dostavljanje prijedloga za dodjelu općinskih priznanja u 2019. godini grupa Vijećnika i drugi predložili i mene, na što ja nisam imao uticaja. Navedeni prijedlog inicijative grupe Vijećnika u cijelosti glasi:

PRIJEDLOG KANDIDATA ZA DODJELU OPĆINSKOG PRIZNANJA - POVELJA OPĆINE LUKAVACU 2019. godini

Na osnovu raspisanog Javnog poziva za dostavljanje prijedloga za dodjelu općinskih priznanja u 2019. godini, predlažemo da se: POVELJA OPĆINE LUKAVAC dodijeli FRLJANOVIĆ RAMIZU.

Obrazloženje:

Frljanović (Sejfo) Ramiz,rođen je u siromašnoj radničkoj porodici u Šikuljama, 24.1.1962 godine JMB 2401962182692, oženjen iotac dvoje odrasle djece od kojih je jedan uzoran ljekar a drugi medicinski tehničar.Po zanimanju je medicinski tehničar stalno zaposlen u JZU Dom zdravlja Lukavac na poslovima Glavnog medicinara u službi za kućno liječenje i polivalentnu djelatnost. Član je Općinskog vijeća Lukavac, drugi uzastopni mandat i Predsjednik je kluba nacionalnih manjina u pomenutom vijeću. Za svoj izuzetan doprinos u odbrani i oslobađanju države Bosne i Hercegovine, rad na pružanju pomoći iznemoglim i teško oboljelim starijim licima, humanitarnom radu, kao i nesebično angažovanje u promociji i zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina, saradnji sa nevladinim organizacijama, kao predstavnicima međunarodnih institucaja u Bosni i Hercegovini, svrstalo ga je u red izuzetnih,poštovanih i cijenjenih građana općine Lukavac.Dovoljno je konsultovati uzorni "CRVENI KRIŽ_KRST" Lukavac, predstavnike Vijeća nacionalnih manjina Federacije Bosne i Hercegovine, JUZ Dom zdravlja Lukavac, predstavnike međunarodnih institucija u Bosni i Hercegovini, kao i druge brojne nevladine organizacije i doći do spoznaje da je Frljanović Ramiz, jedna izuzetna karakterna osoba kojoj pripada i ovo općinsko priznanje; 

Povelja općine Lukavac. 
S poštovanjem         Grupa vijećnika( originalni prijedlog sa potpisima u arhivu Str. službe)


Sve što je navedeno u datom prijedlogu i obrazloženju istog je tačno. Na sjednici općinskog vijeća Lukavac 13.9.2019. god, odlučeno je da se POVELJA općine, kao najveće priznanje koje se dodjeljuje, pravnim i fizičkim licima, dodijeli: Frljanović Ramiru i to kod pojedinačnog izjašnjavanja vijećnika sa 20 glasova ZA, 1. glasom PROTIV i 4. glasa suzdržana, prijedlog za Frljanović Ramiza je prošao, a prijedlog Samostalne čete, nije dobio potrebnu većinuopćinskog vijeća( 13. glasova ZA, 0. PROTIV i 15. glasova suzdržan). Dakle poštovani građani, moj glas nije bio presudan da se meni dodijeli dato priznanje, bilo je potrebno 16. glasova, a 20. se izjasnilo ZA, što predstavlja skoro dvotrećinsku većinu, a bila je potrebna prosta.

Koristeći pravo koje mu daje STATUT općine Lukavac, član 44.d.načelnik je pokrenuo Zahtjev za preispitivanje date Odluke u zakonskom predviđenom roku, iskazujući svoje neslaganje sa datim prijedlogom općinskog vijeća. Na održanoj sjednici općinskog vijeća Lukavac, 15.10.2019. preispitana je data odluka na način da je ista POTVRĐENA, sa 18.glasova ZA, 9. protiv i 2. suzdržanaglasa. Iz svega navedenog, vidljivo je da moj glas nije u nijednoj varijanti bio presudan, a sebi nisam mogao dozvoliti da budem protiv, izjašnjavajući se suprotno, grupi koja mi je dala svesrdnu podršku. Moj glas da je bio odlučujući dakle šesnaesti nikad nebi digao ruku za sebe. To je dakle bila odluka Predstavničkog tijela građana općine Lukavac, iskazana kroz značajnu većinu u općinskom vijeću Lukavac. Takve kvalifikacije i nekorektan odnos dolazi od načelnika, koji ne poštuje odluke općinskog vijeća, jer sam organizuje obilježavanje Dana opčine Lukavac, i ako to nije u njegovoj nadležnosti, remeti rad općinskog vijeća na način što prijeti da će on prekinuti sjednicu, i to nije u njegovoj nadležnosti, i dok Općinsko vijeće radi na način da se obezbijede odgovarajuće odluke i potrebni zaključci za finansiranje općinske administracije i dobrobit građana, isti samostalno proglašava Budžet općine a da isti i nije nudio nadležnoj instituciji u čijoj je nadležnosti dati dokument. U cijeloj ovoj priči, ja niti ijedan vijećnik nije komentarisao prijedlog za Samostalnu četu, uvažavajući predlagače i principe elementarnog ljudskog prava, pravo na izbor i predlaganje, načelnik osporava pravo ljudima da imaju svoj prijedlog za dato priznanje u ovom slučaju predložena je moja malenkost. Obadva prijedloga ponuđena su vijećnicima na izjašnjavanje, prvo Samostalna četa, a potom moje ime. Na principima parlamentarne demokratije, bez pritiska, vijećnici su se izjasnili o ponuđenim prijedlozima na način kako je to i naprijed navedeno. Moje primjedbe na njegov loš rad su utemeljene, i nemam namjeru da istim zamaram uvažene poštovaoce RTL. Cijeli moj radni vijek vezan je za humanitaran rad, pomažući svima onima kojima treba moja pomoć. U tom se nisam nikada štedio, a u trenutku kada je trebalo braniti suverenitet i integritet ove naše Bosne i Hercegovine, bez ikakvih kalkulacija uključio sam se u odbranu, kao i mnogobrojni domoljubi ove zemlje. Svoje zasluge u bilo kom poslu pa ni u odbrani nisam stavljao iznad svojih saboraca. Moj rad i djelovanje u sredini u kojoj, svakodnevno sam na ispitu, jesam li čovjek ili nisam, ocjenjuju ljudi kao i grupa koja je mene predložila za dato priznanje, a vas načelniče toliko razočarala.

S poštovanjem, 


Ramiz Frljanović