Svježe vijesti:

GO SDP BiH Tuzla: Usvojena Odluka o subvencioniranju komunalne naknade


Na sjednici Gradskog vijeća Grada Tuzla, održanoj 31.10.2019. godine, razmatrana je Odluka o uslovima i postupku ostvarivanja prava na subvencioniranje komunalne naknade. 

Pomenutom odlukom predloženo je da se u punom iznosu subvencionira obaveza plaćanja komunalne naknade za slijedeće kategorije građana: Penzioneri, članovi porodice šehida, poginulog borca, umrlog, nestalog borca i umrlog ratnog vojnog invalida, ratni vojni invalidi, nezaposleni demobilisani borci, članovi porodice ratnog vojnog invalida i nezaposlenog demobilisanog borca, zatim korisnici stalne novčane pomoći, korisnici prava na ličnu invalidninu, dodatka za njegu i pomoć od strane drugog lica i ortopedskog dodatka, civilne žrtve rata i članovi porodica poginulih civilnih žrtava rata. 

Za ovu odluku kojom se faktički potpuno oslobađaju obaveze plaćanja komunalne naknade pomenute kategorije naših građana, glasali su svi vijećnici Gradskog vijeća Grada Tuzla, osim vijećnika SDA i SBB-a. Vijećnici SDA i SBB-a su otišli sa sjednice kako bi izbjegli glasanje za pomenute subvencije, da bi se, nakon što je glasanje završeno, neki od njih vratili na sjednicu.