Svježe vijesti:

Javni poziv za stipendiranje, nabavku udžbenika i školskog pribora učenicima osnovnih i srednjih škola iz romske populacije sa područja općine Lukavac u školskoj 2019/2020 godini


Broj: 05-38-11924/19

Lukavac, 23.10.2019. godine

Na osnovu čl. 5. Pravilnika o stipendiranju, nabavci udžbenika i školskog pribora učenicima osnovnih i srednjih škola iz romske populacije sa područja općine Lukavac u školskoj 2019/2020 godini („Službeni glasnik općine Lukavac“, broj: 10/19), čl. 1. Odluke o stipendiranju, nabavci udžbenika i školskog pribora za učenike osnovnih i srednjih škola iz romske populacije sa područja općine Lukavac za školsku 2019/2020 godinu („Službeni glasnik općine Lukavac“, broj: 10/19), Budžeta općine Lukavac za 2019. godinu („Službeni glasnik općine Lukavac“, broj: 13/18 i 6/19) i čl. 27. st. 4. Odluke o izvršenju Budžeta općine Lukavac za 2019. godinu („Službeni glasnik općine Lukavac“, broj: 13/18 i 6/19), Služba za upravu, društvene djelatnosti, mlade i boračko-invalidsku zaštitu, objavljujeJAVNI POZIV

za stipendiranje, nabavku udžbenika i školskog pribora učenicima osnovnih i srednjih škola

iz romske populacije sa područja općine Lukavac u školskoj 2019/2020 godini

 I

Objavljuje se Javni poziv u budžetskoj 2019. godini za dodjelu 15 (petnaest) stipendija i nabavku udžbenika i školskog pribora za 6 (šest) učenika osnovnih i srednjih škola iz romske populacije koji imaju prebivalište na području općine Lukavac, za školsku 2019/2020. godinu, kako slijedi:

8 (osam) stipendija za učenike osnovne škole;
5 (pet) stipendija za učenike srednje škole;
1 (jedna) stipendija za uspješne sportiste učenike osnovne škole;
1 (jedna) stipendija za uspješne sportiste učenike srednje škole;
6 (šest) iznosa sredstava za nabavku udžbenika i školskog pribora.
II

Stipendije se dodjeljuju za jednu školsku godinu i isplaćivat će se za 9 (devet) mjeseci trajanja školske godine.

Visina mjesečne stipendije za učenike i učenike uspješne sportiste će iznositi 50,00 KM po jednom učeniku, odnosno sportisti.

Visina sredstava za nabavku udžbenika i školskog pribora za školsku 2019/20 godinu iznosit će 200,00 KM po jednom učeniku.

III

Uz zahtjev za dodjelu stipendije ili nabavku udžbenika i školskog pribora kandidati su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerena kopija):

rodni list u kome je navedeno da pripada romskoj populaciji;
izjava da je pripadnik romske populacije (ako nije navedeno u rodnom listu);
kućna lista;
Izjava da kandidat nije korisnik stipendije po drugom osnovu;
potvrda o mjestu prebivališta – CIPS obrazac (prebivalište na području općine Lukavac najmanje 1 godinu);
potvrda škole o redovnom školovanju;
za učenike I (prvog) razreda srednje škole, svjedočanstvo o završenom devetom razredu;
za učenike ostalih razreda osnovne i srednje škole, svjedočanstvo o završenom prethodnom razredu;
uvjerenje Biroa za zapošljavanje o evidenciji nezaposlenih članova domaćinstva, a ako lice nije prijavljeno na Biro za zapošljavanje, uvjerenje ispostave Porezne uprave za sve nezaposlene članove domaćinstva kao dokaz o statusu nezaposlenosti;
uvjerenje o pripadnosti boračkoj populaciji;
uvjerenje Centra za socijalni rad Lukavac o priznavanju statusa civilne žrtve rata ili statusa korisnika stalne socijalne pomoći;
uvjerenje o prihodima za sve zaposlene članove domaćinstva (tri posljednje platne liste ili potvrda o prosječnoj plaći u posljednja tri mjeseca, tri posljednja penzijska čeka, tri posljednje invalidnine iz oblasti BIZ-a, prihod po osnovu privredne, uslužne ili druge djelatnosti, dopunskog rada, imovinskih prava u posljednja tri mjeseca i sl.);
učenici osobe sa invaliditetom su obavezni dostaviti rješenje o stepenu invalidnosti od „Centra za socijalni rad“ Lukavac.
IV

Uz zahtjev, učenici – uspješni sportisti osnovnih i srednjih škola su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerena kopija):

potvrda o mjestu prebivališta -CIPS obrazac (prebivalište na području općine Lukavac najmanje 1 (jednu) godinu);
potvrda da je učenik prvi put upisao odgovarajuću školsku godinu u statusu redovnog učenika;
izjava da kandidat ne prima stipendiju ili kredit drugog davaoca po osnovu sportskih aktivnosti;
za učenika sportistu rješenje o registraciji kluba čiji je član;
kućna lista;
potvrda o prihodima, potvrda o nezaposlenosti ili druga adekvatna potvrda o imovnom stanju za svakog punoljetnog člana domaćinstva.
V

Javni poziv ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja, odnosno od 23.10.2019. godine do 07.11.2019. godine, a isti će biti objavljen na oglasnoj ploči općine Lukavac i službenoj internet stranici općine Lukavac.

Komisija za dodjelu stipendija, nabavku udžbenika i školskog pribora izvršit će bodovanje kandidata i utvrditi privremenu rang listu kandidata na koju se može podnijeti prigovor drugostepenoj Komisiji Općinskog vijeća u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja iste.

Odluku o prigovoru drugostepena Komisija donosi u roku od 7 (sedam) dana. Odluka drugostepene Komisije o prigovoru je konačna.

Nakon rješavanja prigovora, Općinski načelnik utvrdit će Konačnu rang listu kandidata za dodjelu stipendija, nabavku udžbenika i školskog pribora.

Neblagovremeni i nepotpuni zahtjevi neće se uzeti u razmatranje.

 VI

Zahtjeve na Javni poziv za stipendiranje, nabavku udžbenika i školskog pribora učenicima osnovnih i srednjih škola iz romske populacije sa područja općine Lukavac u školskoj 2019/2020 godini sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:Općina Lukavac

Komisija za dodjelu stipendija, nabavku udžbenika i školskog pribora

Trg slobode br. 1, 75300 Lukavac

ili

lično u šalter sali općine Lukavac svakim radnim danom od 07 – 17 sati.                                                                                         

         

                                                                                                   POMOĆNIK NAČELNIKA

                                                                                                Emir Kasumović, dipl. pravnik

Zahtjev – Dodjela stipendije, nabavka udžbenika i školskog pribora možete preuzeti na stranici Općine Lukavac na linku OVDJE.