Svježe vijesti:

Saopštenje za javnost - Naša stranka Lukavac - Stanje zaštite javnih objekata od požara


Poštovani,

U nastavku se nalazi naše saopštenje koje se odnosi na stanje zaštite javnih objekata od požara.


S obzirom na to da bi uloga javnih službi i nadležnih lokalnih organa morala biti presudna u planiranju i provođenju mjera zaštite stanovništva i imovine građana ali i javnih dobara koja koriste svim građanima, Naša stranka Lukavac ukazuje na dugogodišnje odsustvo bilo kakve brige odgovornih u oblasti provođenja preventivnih mjera i održavanja opreme i objekata namijenjenih za zaštitu i spasavanje od požara na pojedinim objektima od javnog interesa.

„Svjedoci smo, posebno posljednjih godina, učestalih pojava požara, koji ponegdje prerastaju u prave stihije koje pred sobom odnose živote ljudi i njihova materijalna dobra sa strašnim posljedicama. Kako bi se ovakve pojave i posljedice svele na najmanju mjeru, te mogle efikasno i pravovremeno suzbiti, zakonodavac je pravnim i fizičkim licima propisao obavezu preduzimanja odgovarajućih preventivnih mjera protivpožarne zaštite koje pored ostalog podrazumijevaju da pravna lica imaju obavezu posjedovati i redovno održavati određene uređaje i opremu za gašenje vatre i lokalizovanje požara u početnoj fazi, kada je to i najefikasnije,“ izjavio je Miralem Sejdinović, član Opštinskog odbora Naše stranke Lukavac.

Jedna od takvih vrsta opreme je i projektovana hidrantska mreža kod objekata od javnog interesa. Iz lukavačkog odbora Naše stranke ističu kako stanje ovih uređaja kod JU Dom zdravlja Lukavac, nažalost upućuje na zaključak da tu obavezu, ali i potrebu niko nije ozbiljno shvatao još otkada je objekat Doma zdravlja početkom 80-tih godina prošlog stoljeća sagrađen i stavljen u funkciju.

„Pitamo nadležne organe upravljanja JU Dom zdravlja Lukavac, kao i nadležne općinske organe iz ove oblasti da li je potrebno da se desi nesreća izazvana požarom, za šta u postojećim okolnostima postoje realni uslovi, pa da se pitamo je li se nešto moglo poduzeti da do nesreće ne dođe,“ kaže Sejdinović.


Podsjećamo da je zakonska obaveza izvršiti pregled funkcionalnosti i ispravnosti uređaja i opreme za gašenje požara svakih 6 mjeseci a na osnovu izgleda na fotografijama se ne bi reklo da je to i urađeno sa hidrantskom mrežom postavljenom oko JU Dom zdravlja u Lukavcu. Stoga pozivamo nadležne općinske organe i inspekcijsku službu da hitno izvrše pregled stanja i ostvari uvid u stanje opreme ali i planova iz oblasti protivpožarne zaštite i odgovornima naloži mjere za otklanjanje propusta i osposobljavanje opreme za gašenje požara u skladu sa važećim zakonskim propisima.