Svježe vijesti:

JAVNI KONKURS: ZAMJENIK DIREKTORA SEKTORA MARKETING -1 izvršilac


„GLOBAL ISPAT KOKSNA INDUSTRIJA“
D.O.O. LUKAVAC
ul. Željeznička br. 1
75300 Lukavac
Bosna i Hercegovina

Na osnovu člana 5., a u vezi sa članovima 6. i 7. Pravilnika o radu „Global Ispat Koksne Industrije“ d.o.o. Lukavac („Službeni bilten“, broj: 04/17, 4/18),  raspisuje se

 JAVNI KONKURS

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 3 (tri) mjeseca, uz mogućnost produženja

Konkurs se raspisuje za slijedeće zanimanje:


ZAMJENIK DIREKTORA SEKTORA MARKETING ....................................  1 izvršilac


Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom o radu, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove:

VSS/VII stepen, završen tehnički / društveni fakultet,
Najmanje 5 (pet) godine radnog iskustva u struci  na poslovima marketinga,
Poznavanje rada na računaru,
Poznavanje engleskog jezika,
Organizacione sposobnosti i komunikativnost,
Spremnost na timski rad u dinamičnom okruženju.

Kandidati su obavezni uz prijavu sa dokumentacijom kojom dokazuju ispunjavanje uslova javnog konkursa dostaviti i biografiju o radnom angažovanju do sada. Prijavu na konkurs i biografiju o radnom angažovanju obavezno je dostaviti na bosanskom i engleskom jeziku.

Samo kandidati koji ispunjavaju uslove bit će pozvani na intervju u sjedište „Global Ispat Koksne Industrije“ d.o.o. Lukavac.

Prijave sa dokumentima kojima dokazuju ispunjenje uvjeta iz ovog konkursa (kopija diplome, uvjerenje o radnom stažu, certifikat o poznavanju rada na računaru, certifikat o poznavanju engleskog jezika i ostale certifikate) potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa (28.06.2019. – 12.07.2019. godine) lično, e-mailom na adresu: posao@gikil.ba ili putem pošte na adresu:

„Global Ispat Koksna Industrija“ d.o.o. Lukavac

ul. Željeznička br. 1

75300 Lukavac

Bosna i Hercegovina

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.