Svježe vijesti:

Javni poziv općine Lukavac za finansiranje biznisa za marginalizirane grupe žena


Općinski načelnik objavljuje Javni poziv za finansiranje biznisa za marginalizirane grupe žena. Tekst Javnog poziva kao i prijavni obrazac možete pogledati i preuzeti na sljedećim linkovima:

Javni poziv za finansiranje biznisa za marginalizirane grupe žena

Prijavni obrazac možete preuzeti OVDJE.

Pročitajte i tekst javnog poziva:

Na osnovu Ugovora o dodjeli granta USAID Programa podrške marginaliziranim grupama, Budžeta
Općine Lukavac za 2019. godinu i člana 108. Statuta Općine Lukavac („Službeni glasnik Općine
Lukavac“, broj; 5/08 i 1/14) Općinski načelnik objavljuje


JAVNI POZIV
za finansiranje biznisa za marginalizirane grupe žena

Program podrške marginaliziranim grupama žena (ženama žrtvama nasilja, samohranim majkama, nezaposlenim mladim ženama mlađim od 45 godina, ženama s invaliditetomm ili s djetetom s
invaliditetom, nezaposlenim ženama koje žive i koje će svoju djelatnost obavljati u ruralnim sredinama) u razvoju biznisa ne predstavlja samo takmičenje između projekata za novi biznis nego
je usmjeren ka poticaju žena da same osnivaju preduzeća ili obrt.
Organizaciju ovog programa vodi Općina Lukavac u saradnji s USAID/PPMG na temelju ciljeva iz strateških dokumenata Općine Lukavac. Ovim programom su definisane pojedinosti u smislu
uslova za učešće na takmičenju, organizacije takmičenja i načina za odabir pobjedničkih ideja, kao i sklapanje ugovora za one koji odluče krenuti s realizacijom dostavljenog poslovnog plana.

Pravo učešća

Na konkursu mogu učestvovati žene, pojedinačno ili u grupi, koje se u momentu podnošenja prijave ne mogu okarakterisati kao preduzetnici. Učestvovati mogu i žene koje su nekada bile
preduzetnici ali to nisu zadnjih šest mjeseci do objave javnog poziva. Prijave mogu podnijeti punoljetne žene, s prebivalištem na području općine Lukavac, koje imaju poslovnu ideju i žele je
realizovati kroz započinjanje vlastitog poslovnog poduhvata na području općine Lukavac.

Očekuje se i ohrabruje prijavljivanje i učešće timova u kojima je oko jedne poslovne ideje okupljeno više žena. Šansa da poslovni plan bude realizovan, uz saglasnost podnosioca plana (u slučaju da
podnosilac plana ne odluči ući u realizaciju poslovnog plana), veća je ukoliko biznis plan bude imao sve relevantne i realne pokazatelje uspješnosti. Jedan tim, odnosno samostalni podnosilac, može prijaviti više poslovnih planova. Ista osoba ne može biti član dva tima, niti istovremeno prijaviti ideju kao samostalni podnosilac i biti član jednog tima.

Ko ne može aplicirati?

Javni poziv je namjenjen podršci marginaliziranim grupama žena, te se prijave pojedinaca ili tima u kojem je voditelj tima muškarac neće uzeti u razmatranje. Nepotpune i neblagovremene prijave se
neće uzimati u razmatranje.

Kriteriji za ocjenu poslovnih planova su: kvalitet poslovnog plana, vrsta djelatnosti, visina i vrsta investicije, održivost, inovativnost, uticaj na životnu sredinu i broj zaposlenih.

Kakva ideja se može obraditi kroz poslovni plan?
Ideja koja se prijavljuje mora se obraditi kao poslovni plan, ideje u svim djelatnostima osim trgovine i ugostiteljstva (izuzev originalnih ideja vezanih za turizam i domaće proizvode), pod uslovom da se realizira na području općine Lukavac. Zamišljenu poslovnu ideju treba pretočiti u poslovni plan prema originalnom obrascu prijave i na način kako je to obrazloženo u „Uputstvu o načinu popunjavanja prijave“. Prijava poslovne ideje mora biti predata pod šifrom, a uz poslovnu ideju u posebnoj zatvorenoj koverti dostaviti podatke o podnosiocu prijave (podatke sa prve stranice Prijave) i potrebnu dokumentaciju (biografiju, dokaz o pripadanju marginaliziranoj grupi i dokaz o prebivalištu).

Odgovornost za originalnost poslovne ideje isključivo je na podnosiocu ideje.
Komisija za ocjenu poslovnih planova će prema jedinstvenim kriterijima izvršiti vrednovanje poslovnih planova, a prednost će imati timski prijedlozi, ukoliko je utvrđen približan kvalitet
podnesenih planova (do 5%).

Prva faza

Javni poziv je otvoren od 05.06.2019. godine.
Prijava na Javni poziv sadrži:
a) Obrazac prijave
b) Obrazac biznis plana
c) Potvrdu od JU Zavoda za zapošljavanje TK – Biro za zapošljavanje Lukavac da se osoba nalazi
na evidenciji nezaposlenih, ne stariju od 30 dana
d) CIPS obrazac prijave prebivališta, ne stariji od 30 dana
e) Kopiju lične karte
f) Dokaz o završenom stepenu školske spreme VSS ili SSS ( kopija diplome)
g) Izjava o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava
h) Izjava da aplikant nije u prethodne 3 godine koristio bespovratna sredstva iz drugih izvora
(sredstva svih nivoa vlasti, donatorska sredstva i sl.) u svrhu samozapošljavanja i/ili pokretanja
biznisa, a po osnovu prijavljene poslovne ideje.

Druga faza

Objava rezultata javnog poziva izvršit će se do 30.08.2019. nakon čega će se obaviti intervju i
donijeti konačna odluka o izboru.

Treća faza

Sklapanje tripartitnih ugovora s podnosiocima zahtjeva u kojima će se definisati prava i obaveze
Općine Lukavac, USAID/PPMG i podnosioca aplikacije.
Tajnost i povjerljivost plana
Da bi se zaštitili svi podnosioci aplikacija i onemogućila zloupotreba povjerljivih informacija
izloženih u poslovnim planovima, članovi Komisije za ocjenjivanje i zaposleni u Općini Lukavac, te
druge osobe koje su uključene u realizaciju ovog programa obavezuju se na zaštitu povjerljivosti i
tajnost.

Podrška Općine Lukavac

Općina Lukavac će tokom javnog poziva u saradnji s USAID/PPMG osigurati edukaciju za sve
zainteresovane u pogledu popune obrasca aplikacije i odgovoriti na sva dodatna pitanja. Termin
održavanja prve edukacije bit će naknadno određen i o datom terminu potencijalne aplikantice bit
će obaviještene putem sredstava javnog informisanja i web stranice općine Lukavac. Druge
edukacije će se održati prema iskazanom interesu. Uz ovaj poziv, na općinskoj web-stranici nalazi
se i jedan primjer popunjene aplikacije. Općina Lukavac će za uspješno ocijenjene bisnis planove
osigurati;
- troškove registracije firme,
- dio ili u cijelosti troškove zakupnine prostora u prvoj godini obavljanja djelatnosti,
- dio ili u cijelosti trošak zdravstvenog i penzionog osiguranja u prvoj godini obavljanja
djelatnosti,
- dio ili u cjelosti troškove nabavke opreme, materijala i drugo. Ukoliko poslovni plan bude
uspješno ocijenjen, a podnosilac nije spreman isti sam realizovati, takav plan će se ponuditi
bilo kome za realizaciju, uz dogovorenu naknadu s podnosiocem aplikacije. Općina
Lukavac će podnosioce poslovnih planova koji budu uspješno ocijenjeni uputiti na
određene adrese radi podrške izvora finansiranja. 

Ciljevi javnog poziva

Probuditi preduzetnički duh među marginaliziranim grupama žena; motivirati početnice i kreativne
pojedince s inovativnim i provedivim poslovnim idejama; obuka o procesu stvaranja novih
poslovnih mogućnosti; omogućiti ženama stvarno pokretanje vlastitog posla.
Kontakt:
Telefon: 035/366-722
E-mail: sena.tahirovic@lukavac.ba
Web: www.opcina.lukavac.ba
Prijave s dokumentacijom (biografija, dokaz o pripadanju marginaliziranoj grupi, dokaz o
prebivalištu, potvrdu o nezaposlenosti i izjavu da nisu osuđivane za krivična djela protiv privrede i
krivična djela protiv imovine ovjerenu u Općinskom organu uprave) podnose se s naznakom
 "Za Komisiju za dodjelu sredstava u sklopu Programa podrške marginaliziranim grupama
žena", u zatvorenoj koverti preporučeno na adresu:
Općina Lukavac Trg Sobode broj 1 ili lično predati u prijemnoj kancelariji Općine Lukavac.
 OPĆINSKI NAČELNIK

 Dr.Sci. Edin Delić, s.r.