Svježe vijesti:

Održana 26. redovna sjednica Općinskog vijeća Lukavac


Danas je sa početkom u 10:00h u sali Policijske uprave Lukavac održana 26. redovna sjednica Općinskog vijeća Lukavac.

Usvojen je sljedeći Dnevni red:


 1. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 25. redovne sjednice Općinskog vijeća Lukavac održane 29.01.2019. godine
 2. Razmatranje Prijedloga i donošenje Programa rada Općinskog vijeća Lukavac za 2019. godinu
 3. Razmatranje Prijedloga i donošenje Izmjena i dopuna Budžeta Općine Lukavac za 2019. godinu
 4. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o komunalnoj naknadi
 5. Razmatranje Prijedloga i donošenje Programa finansiranja komunalnih djelatnosti na području općine Lukavac za 2019. godinu
 6. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju vrijednosti boda komunalne naknade na području općine Lukavac
 7. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu izgradnje kolektora za odvodnju oborinskih voda i kolektora otpadnih voda u Lukavcu
 8. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o granicama i zonama gradskog građevinskog zemljišta i ostalog građevinskog zemljišta na području općine Lukavac
 9. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o zonama sanitarne zaštite i mjerama izvorišta vode za piće „EBM-1“ Poljice, općina Lukavac
 10. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju privremenog Nadzornog odbora JP „RAD“ Lukavac
 11. Razmatranje Prijedloga i donošenje Pravilnika o kriterijumima za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku 2018./2019. godinu
 12. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli stipendija učenicima i studentima za 2019. godinu
 13. Razmatranje Prijedloga i donošenje Pravilnika za dodjelu stipendija sportistima
 14. Razmatranje Informacije o zaštiti od požara na području općine Lukavac sa prijedlogom za preduzimanje preventivnih i operativnih mjera

Vijećnička pitanja i inicijative.

LTK-INFO.COM