Svježe vijesti:

OBAVIJEST O UVOĐENJU GRAĐANSKOG SATA SA VIJEĆNICIMA - OPĆINA GRAČANICA


Obavještava se javnost da je Općinsko vijeće Gračanica na sjednici održanoj 27.12.2018. godine donijelo Odluku o  uspostavljanju mehanizma komunikacije vijećnika i građana "Građanski sat".

Građanski sat predstavlja mehanizam kojim građani neposredno komuniciraju s vijećnicima o pitanjima, inicijativama i lokalnim problemima, a vijećnici s druge strane upoznaju građane o dosadašnjim i trenutnim aktivnostima kao i planovima Općinskog vijeća.

Građanski sat se održava svakog radnog petka u terminu od 14,00 do 16,00 sati u kancelariji Predsjedavajućeg Općinskog vijeća. (stara zgrada Općine)

Građani svoja pitanja, inicijative i primjedbe dostavljaju sekretaru Vijeća najkasnije tri dana prije održavanja građanskog sata, putem emaila, putem faksa, ili lično na propisanom obrascu koji je sastavni dio ove Odluke, o čemu sekretar obavještava Predsjedavajućeg vijeća.

Građani u svom zahtjevu pored teme mogu predložiti i vijećnika sa kojim žele razgovarati.

Kontakt osoba: Dženana Tukulj, Sekretar

Telefon: 035-700-821

Mail: dz.tukulj@opcina-gracanica.ba 

Napomena: 
-    Kolegij Vijeća određuje vijećnike za termine Građanskog sata.
-    Građanski sat neće biti održan u slučajevima kada je petkom neradni dan ili je zakazana sjednica Vijeća, o čemu će građani imati adekvatnu informaciju.

                                                                                                                                                    PREDSJEDAVAJUĆI

                                                                                                                                                    OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                                                                                         Nihad Krajinović