Svježe vijesti:

Vlada TK: Dodatna 2 miliona KM za regionalne putne pravce


Dodatna 2 miliona KM za regionalne putne pravce

Vlada je danas dala saglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Plana rada JU Direkcija regionalnih cesta TK za 2018. godinu i Finansijskog plana JU Direkcije regionalnih cesta TK za period 01. januar 2018. - 31. decembar 2018. godine sa okvirnim finansijskim p1anom za 2019. i 2020. godinu.

Direkcija je u proteklom periodu dobila novi prihod, koji nije planiran u Planu rada za 2018. godinu, a koji je rezultat izmjene zakonskih odredbi koje se odnose na akcize iz nafte i naftnih derivata, a po osnovu čega je ostvaren prihod od ukupno 2.185.544,55 KM. Iz ovih prihoda data je saglasnost na finansiranje rekonstrukcije raskrsnice na regionalnoj cesti R-469 „Ribnica-Banovići" za koju je u Planu rada za 2018. godinu određen paušalni iznos od 110.000,00 KM, jer nije bila gotova projektna dokumentacija. Nakon završetka projekta ustanovljeno je da izrada ovog kružnog toka iziskuje oko 350.000,00 KM, te je na prethodno planiranu stavku dodat iznos od 240.000,00 KM. Zatim odobreno je finansiranje rekonstrukcije, rehabilitacije i sanacije regionalne ceste R-461 „Srebrenik - Sladna – Bukva", u duzini od cca 750 m (nastavak radova od općine Srebrenik do granice sa općinom Gračanica), u iznosu od 570.000,00 KM, finansiranje rekonstrukcije ceste R-456 Priboj-Sapna, dionica do granice entiteta, u iznosu od 825.544,55 KM, kao i finansiranje radova na cesti od posebnog značaja za Tuzlanski kanton Kladanj-Brateljevići-Milankovići u vrijednosti od 550.000,00 KM.

Usvojen Finansijski plan Službe za zapošljavanje

Na današnjoj sjednici Vlada je usvojila Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje TK za 2019. godinu. U Finansijskom planu ukupni prihodi i primici se predviđaju u iznosu od 29.790.420,00 KM, odnosno 3,34% više u odnosu na Finansijski plan 2018. godine. U strukturi prihoda najveći dio prihoda je planiran u dijelu poreznih prihoda u iznosu od 18.230.440,00 KM, od čega se na doprinos za osiguranje od nezaposlenosti odnosi 17.739.240,00 KM, koji je veći za 3,3% u odnosu na plan za 2018. godinu. Ukupni rashodi i izdaci JU Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2019. godinu, planirani su u iznosu od 29.790.420,00 KM, što je za 3,34% više u odnosu na plan 2018. godine. Posmatrajući strukturu tekućih transferia i drugih tekućih rashoda, oni su planirani u iznosu od 23.263.140,00 KM, što je za 3,50% više u odnosu na prethodnu godinu. Novčane naknade licima koja ostaju bez posla iznose 11.822.100,00 KM, zdravstvena zaštita nezaposlenim osobama 8.189.000,00 KM, aktivne mjere zapošljavanja planirane su u iznosu od 1.898.000,00 KM, socijalno zbrinjavanje nezaposlenih lica u iznosu od 1.139.740,00 KM. Iz ovog se vidi da su sredstva za realizaciju aktivnih mjera za zapošljavanje u iznosu od 1.898.000,00 KM, povećana za 3,45% više u odnosu na plan 2018. godine, što je svakako pozitivno, budući da je u pitanju mjera koja direktno utiče na povećanje zaposlenosti.45.000,00 KM za realizaciju VIII Programa zapošljavanja Roma


Vlada je danas dala saglasnost na odobravanje 45.000,00 KM Javnoj ustanovi Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za realizaciju VIII Programa zapošljavanja Roma. Vlada Tuzlanskog kantona i resorno Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak nastoje da se u skladu sa finansijskim mogućnostima uključe u implementaciju pomenutog Akcionog plana, tako da je trenutno u postupku realizacija VIII Programa zapošljavanja Roma. Godišnje za ove namjene Vlada Tuzlanskog kantona je do sada izdvajala po 45.000,00 KM, te je isti iznos bio planiran za realizaciju i ove godine. Programom je predviđeno sufinansiranje poslodavaca za zapošljavanje Roma u iznosu od po 625,00 KM mjesečno po jednoj osobi za vrijeme od 12 mjeseci, što ukupno iznosi 7.500,00 KM po jednoj osobi. Prema navedenom Programu ukoliko poslodavac koristi sredstva Programa i zaposli Roma sa evidencije nezaposlenih dužan ga je zadržati u radnom odnosu najmanje godinu dana i obavezuje se da istovremeno neće otpustiti postojeće zaposlenike radi zapošljavanja Roma po ovom Programu. Na evidenciji nezaposlenih u Tuzlanskom kantonu u septembru 2018. godine evidentirano je ukupno 689 Roma ili 0,85 % od ukupnog broja nezaposlenih u Tuzlanskom kantonu, od kojih su 301 ili 43,68, % žene. Prema kvalifikacionoj strukturi,od ukupnog broja Roma, njih 601 ili 87,22 % su NK osobe, 58 ili 8,41 % su KV, 18 ili 2,61% sa SSS, 9 ili 1,3 % PK, 1 ili 0,14 VKV, 1 ili 0,14 % sa VŠS i 1 ili 0,14 % je osoba sa VSS.Ostale odluke


Vlada je na današnjoj sjednici utvrdila i nacrt Programa rada Vlade Tuzlanskog kantona za 2019. godinu. Ovaj dokument je početna osnova i zbir aktivnosti koje su ministarstva, uprave i zavodi planirali za realizaciju tokom naredne godine, a što će biti i osnov za izradu Programa rada Skupštine Tuzlanskog kantona.
Vlada je danas donijela Program za subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima, sanaciju i restrukturiranje privrednih subjekata, pomoći privrednim subjektima u poteškoćama i kupovinu dionica ili udjela u privrednim društvima iz sredstava ostvarenih u procesu privatizacije i deponovanih kod Razvojne banke Federacije BiH. Ovim Programom raspoređen je dio novčanih sredstva Tuzlanskog kantona, u ukupnom iznosu od 602.365,85 KM, ostvarenih u procesu privatizacije privrednih društava ili njihovih dijelova, naplatom rata kredita privrednim društvima i fizičkim licima koja obavljaju samostalnu djelatnost na području Kantona, odobrenih u periodu prije donošenja ovog Programa iz privatizacijskih novčanih sredstava, a koja su deponovana kod Razvojne banke Federacije BiH. Od ovog iznosa 155.900,88 KM planirano je za uplatu obračunatih, a neuplaćenih doprinosa za zdravstveno osiguranje i doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti privrednim društvima TTU, Rudar invest, Fortuna, Remontmontaža i IRM Company. Za subvencioniranje dijela kamatne stope na kredite iz kreditne linije plasirane privrednim subjektima koji posluju na području Tuzlanskog kantona planirano je 416.464,97 KM, a za njiženje subvencioniranih kamata na kredite koji su dobiveni putem kreditnog fonda 30.000,00 KM.
Vlada je danas donijela Odluku o dopuni Odluke o utvrđivanju kriterija, postupka i načina isplate za dodjelu stipendija redovnim učenicima prvih razreda srednjih škola koji upišu zanimanje sa Liste deficitarnih zanimanja za školsku 2018/2019. godinu. Za jedno zanimanje sa liste deficitarnih zanimanja uslove za dodjelu stipendije ostvarilo je 26 redovnih učenika, što je za jednog učenika više od maksimalno propisanog broja. Obzirom da njih 13 ima potpuno isti broj bodova i nalaze se na 14. mjestu rang liste, nije moguće dati prednost ni jednom od njih. Ovim dopunama omogućava se da svi učenici koji se nalaze na istoj poziciji na rang listi dobiju stipendiju obzirom da postoji dovoljno planiranih sredstava na potrošačkoj jedinici.
Vlada je danas dala prethodnu saglasnost na prijedlog Odluke Školskog odbora JU Osnovna škola „Memići" Memići o davanju nekretnine na besplatno korištenje, a kojom se usvaja zahtjev Fudbalskog kluba „Memići" Memići i daje mu se na besplatno korištenje dio parcele pod nazivom „Sportski poligon" koji se nalazi u sastavu dvorišta JU Osnovna škola „Memići" Memići. Fudbalski klub „,Memići" Memići predmetno zemljište koristi od svog osnivanja (1976. godina), što je više od 40 godina, te će ga i dalje koristiti radi održavanja trenažnog procesa i odigravanja fudbalskih utakmica.
U svrhu finaliziranja aplikacije za Projekat energetske obnove škola u okviru Drugog poziva EU/IPA INTERREG Programa saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020., Vlada je danas dala saglasnost na Izjavu projektnog partnera, Upitnik za samo-procjenu državne pomoći i Pred-ugovor o partnerstvu između projektnih partnera Udruženje Centar za razvoj i podršku Tuzla, Vlada Tuzlanskog kantona i Vlada Brodsko-posavske županije. Također, Vlada je ovlastila Ministra privrede Tuzlanskog kantona Osmana Puškara, da, u ime Vlade Tuzlanskog kantona, potpiše ove dokumente.
Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila tekst Protokola za 2018. godinu između Vlade Tuzlanskog kantona i JZU UKC Tuzla o dospijeću obaveza po osnovu kamata i glavnice u 2018. godini u iznosu 1.533.316,10 KM po Podsporazumu o kreditu, kao i dugu Vlade TK prema JZU UKC Tuzla u iznosu od 1.308.413,88 KM. Prema ovom protokolu Vlada i UKC će dugove u iznosu od 1.304.324,12 KM uplatiti najkasnije do 29.12.2018.godine, a preostali dug UKC-a prema Vladi TK, u iznosu 224.902,22 KM, UKC će platiti najkasnije do kraja marta 2019.godine.
Vlada je danas odobrila usmjeravanje transfera za posebne namjene, u Budžet Tuzlanskog kantona za 2018. godinu. Za sufinansiranje manifestacije Festival klasične muzike „Večeri Baroka" JU Srednja muzička škola „Čestimir Mirko Dušek" Tuzla Grad Tuzla je dodijelio 100,00 KM, a Federalno ministarstvo kulture i sporta 250,00 KM. Grad Tuzla je dodijelio i 882,35 KM JU OŠ „Tušanj" Tuzla, u svrhu nabavke sredstava za održavanje higijene u Školi. Za realizaciju projekta „Bolja GIMMKO biblioteka" JU Gimnazija „Dr. Mustafa Kamarić" Gračanica, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je dodijelilo 4.921,00 KM.
Vlada je odobrila i usmjeravanje tri neplanirane donacije Grada Tuzle u Budžet Tuzlanskog kantona. JU OŠ „Kiseljak" Kiseljak, Tuzla dodijeljene su 882,35 KM, JU OŠ „Husino" Husino, Tuzla 1.764,70 KM, a JU OŠ „Centar" Tuzla 382,35 KM.
Vlada je danas dala i saglasnost na tekst Uputstva o postupku dodjele i korištenja sredstava tekuće rezerve. Ovim uputstvom utvrđene su i jasno definisane oblasti od posebnog javnog interesa koje se mogu finansirati iz sredstava tekućih rezervi. Radi se o nepredviđenim rashodima i izdacima za koje u Budžetu nisu planirana sredstva ili rashodi i izdaci za koje se tokom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju Budžeta nije bilo moguće predvidjeti. To su oblasti od posebnog javnog interesa koje kao što su oblasti kulture, sporta, nauke, obrazovanja, te ostale oblasti koje Vlada cijeni u konkretnom slučaju.
Zbog ispravljanja uočenih tehničkih grešaka, Vlada je danas dala saglasnost na Odluku o izmjenama Programa korištenja sredstava prikupljenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2018. godini, kao i prethodnu saglasnost na Pravilnik o izmjenama Pravilnika Ministarstva privrede o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu nepovratnih sredstava za subvencije poslovnim subjektima za dokvalifikaciju/prekvalifikaciju nezaposlenih osoba za certificirane zavarivače u cilju njihovog zapošljavanja.
Vlada je danas donijela Odluku o raspisivanju Javnog oglasa i utvrđivanju teksta Javnog oglasa za nominiranje kandidata za upražnjenu poziciju predsjednika Upravnog odbora Javne ustanove Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona.
Zbog odlaska trenutnog uposlenika u penziju, Vlada je danas dala saglasnost Ministarstvu obrazovanja i nauke za popunu radnog mjesta državnog službenika „Pomoćnik ministra za obrazovanje i nauku".
Vlada je danas donijela Odluku kojom je predsjedniku i članovima stručne Komisije za vršenje neposrednog uvida u tehničko-tehnološku dokumentaciju i izvedene radove na objektu, koju imenuje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede određena naknada za rad, i to 200 KM predsjedniku i po 150 KM.
Vlada je danas prihvatila da bude pokrovitelj bez finansijske potpore Simpozija „Prevencija kardiovaskularnih bolesti" koji će se održati 14. decembra u hotelu „Zlača".
U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas imenovala Muhameda Šadića za direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove na period od 5. godina, počev od 13.12.2018. godine. Vlada je, na lični zahtjev, razriješila Daria Memića dužnosti predsjednika Upravnog odbora Javne ustanove Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona, te na ovu poziciju privremeno, do okončanja postupka za izbor i imenovanje predsjednika Upravnog odbora JU Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona, a najduže na period do 90 dana, imenovala Emiru Bošnjaković. Također, Vlada je privremeno imenovala Upravni odbor JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona do okončanja konkursne procedure imenovanja novog Upravnog odbora u skladu sa zakonom, a najduže na period od tri mjeseca.

LTK-INFO.COM