Svježe vijesti:

Vlada TK: 709.171,97 KM omogućilo odrađivanje pripravničkog staža za 490 osoba


Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila Informaciju o angažovanju osoba sa visokom stručnom spremom u cilju odrađivanja pripravničkog staža/ stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa na TK-a i informacija o zapošljavanju i samozapošljavanju Roma. Kako se u Informaciji navodi, prema podacima Porezne uprave TK, u septembru 2017. godine na Tuzlanskog kantona bilo je zaposleno 97.876 osoba, a u septembru 2018. godine 100.005 osoba, što je više za 2.129 osoba, odnosno 2,17%. Broj nezaposlenih osoba na evidenciji Kantonalne službe za zapošljavanje u septembru 2018. godine je 80.666 osoba, i manji je za 4.977 osoba, odnosno 5,81% u odnosu na septembar 2017. godine kada je bilo evidentirano 85.643 nezaposlene osobe.

Kada su u pitanju programi stručnog osposobljavanja za samostalan rad, najveći je broj pripravnika/stručno osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa dip. pravnika 128, ekonomista 46, zatim socijalnih pedagog 25, socijalnih radnika 24, inžinjera hemiske tehnologije 17, itd…, dok je najveći broj osoba na evidenciji nezaposlenih sledećih zanimanja: dip. ekonomista 755, zatim dip. pravnika 701, pedagoga 213, prof. bosnaskog jezika 196, prof. razredne nastave 195 itd. Iz navedenog se da zaključiti da se za najveći broj zanimanja VSS osoba na evidenciji JU Služba zapošljavanja TK, ujedno izdvaja i najviše finansijskih sredstava za pripravnike/stručno osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa tih zanimanja (pravnici 123.470,24 KM, ekonomisti 99.165,88 KM, inžinjer hemijske tehologije 47.126,4 KM, građevinski inžinjer 38.149,2 KM itd). Analizirajući izvore finansiranja primjetno je da najviše sredstava za pripravnike/stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa izdvaja Vlada Tuzlanskog kantona putem Ministarstva za boračka pitanja. Planirana su finansijska sredstva u iznosu od 474.614,81 KM, zatim Federalno ministarstvo raseljenih osoba 42.800,00 KM, a općine Tuzlanskog kantona ukupno su izdvojile 191.757,97 KM, od kojih su najviše izdvojile općine Gračanica 70.350,00 KM, zatim Grad Tuzla 60.432,96 KM, dok općine Čelić, Kladanj i Teočak nisu izdvjali finansijska sredstva za ove namjene u 2018. godini. Ukupna izdvajanja sredstava u 2018. godini iznose 709.171,97 KM što je omogućilo odrađivanje pripravničkog/ stručno osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa staža za 490 lica.

Kada je u pitanju Program zapošljavanja i samozapošljavanja Roma, Ministarstvo svake godine (u zadnjih 7 godina) putem JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona realizira Program zapošljavanja i samozapošljavanje Roma i do sada je izdvojeno 460.000,00 KM, a oko 30 % Roma koji se zaposle na osnovu ovog Programa ostaje u stalnom radnom odnosu. Cilj programa je stimulisanje poslodavca za zapošljavanje Roma i stvaranje povoljnih uslova življenja Roma, čime se djelimično smanjuje nezaposlenost, poboljšava materijalni položaj i pospješuje ekonomska i socijalna integracija Romske populacije u društvene tokove u Tuzlanskom kantonu i Federaciji BiH. Raspoloživa finansijska sredstva za realizaciju VII Programa zapošljavanja i samozapošljavanja Roma u 2018. godini u iznosu od 45.000,00 KM osigurana su u Budžetu TK-a putem Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK. Program se realizira putem JU Služba za zapošljavanje TK. Potpisano je šest ugovora između JU Služba za zapošljavanje TK i odabranih korisnika po Javnom pozivu sa poslodavcima na osnovu kojih je zaposleno 6 osoba Romske populacije na 12 mjeseci za što je izdvojeno 45.000,00 KM iz Budžeta Tuzlanskog kantona.

Usvojena Informacija o pripremljenosti za zimsko održavanje puteva

Vlada je  prihvatila Informaciju Kantonalne uprave civilne zaštite o pripremljenosti za zimsko održavanje puteva, na području TK, u sezoni 2018./2019. godina. Prema ovoj informaciji, koja je sublimacija informacija prikupljenih od institucija nadležnih za održavanje svake od kategorija putnih pravaca, pripremljenost i način organizovanja za zimsko održavanje puteva, koji su u nadležnosti općina (gradske ulice, lokalni i drugi nekategorisani putevi) različiti su, od općine do općine, ali se može konstatovati da su preduzete neophodne mjere da se najvažniji poslovi, u vezi sa zimskim održavanjem puteva, obave što efikasnije. Izvršena je priprema svih raspoloživih materijalno-tehničkih sredstava u mjesnim zajednicama, kao i svih drugih subjekata u općinama, koji raspolažu odgovarajućom mehanizacijom za zimsko održavanje puteva, u skladu sa općinskim planovima zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća i općinskim odlukama o komunalnom redu. JU Direkcija regionalnih cesta TK ima potpisane Okvirne ugovora sa firmama koje su ponudile najpovoljnije uslove za izvođenje radova na zimskom održavanju svih regionalnih puteva, na području TK. Odabrane su firme koje raspolažu sa odgovarajućom mehanizacijom, posipnim materijalom za puteve i drugim sredstvima za ove poslove. JP Ceste Federacije BiH na vrijeme je sklopilo ugovore za zimsko održavanje 5 magistralnih puteva na području TK, sa 3 firme koje raspolažu sa odgovarajućom mehanizacijom i drugim sredstvima za navedene poslove, kao što je posipni materijal za puteve i drugo. Ako poslovi budu obavljeni u skladu sa ugovorenim obavezama, uz maksimalno angažovanje odabranih firmi na zimskom održavanju puteva, u uslovima normalnog intenziteta snježnih padavina, neće biti većih problema u odvijanju saobraćaja na lokalnim, regionalnim i magistralnim putevima na području TK, u zimskom periodu, navodi se u Informaciji. U slučaju izuzetno obilnih snježnih padavina, kada redovne snage nisu u stanju održavati normalnu prohodnost lokalnih puteva, gradskih ulica, te regionalnih i magistralnih puteva i kada prijeti opasnost od ozbiljnog ugrožavanja normalnog odvijanja saobraćaja i ugrožavanja normalnog rada institucija od značaja za život i rad građana, na ugroženom području će se, u skladu sa zakonskom procedurom, proglasiti stanje prirodne nesreće uslijed snježnih padavina. U takvoj situaciji općinski štabovi civilne zaštite će izvršiti,  mobilizaciju svih raspoloživih ljudskih i materijalnih snaga koje će biti angažovane na uklanjanju snijega sa važnijih saobraćajnica i drugih lokacija od značaja za normalno odvijanje rada i života građana.

Ostale odluke

Kako je to nedavnim saopćenjem za javnost i najavljeno Vlada jedala saglasnost na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o grupama poslova i zadataka, uslovima za njihovo obavljanje i okvirnim koeficijentima za obračun plaća u javnim ustanovama visokog obrazovanja. Ovim se ispunjava dato obećanje o povećanju plaća svim uposlenicima u oblastima obrazovanja, policije, pravosuđa i uprave u iznosu od 6,5%. Primjena obračuna plaća po ovom pravilniku će se izvršiti nakon usvajanja Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu sa primjenom novih koeficijenata počev od 01.01.2019. godine ili putem eventualne korekcije plaća za period od 01.01.2019. godine do donošenja Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu.

Vlada je na jednici, donijela Odluku o izmjenama Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava za oblast tjelesne kulture i sporta za 2018. godinu. Imajući u vidu da je iskazan veliki broj zahtjeva sportskih organizacija za dodijelu sredstava za sufinansiranje programa/projekata ili za refufundaciju troškova za realizovane programe/projekte u 2018. godini, a da je dio sredstava namijenjen tekućim transferima neprofitnim organizacijama ostao neutrošen, Vlada se opredijelila da se preostali neutrošeni iznos finansijskih sredstava dodijeljuje sportskim organizacijama na osnovu zahtjeva, u skladu sa kriterijima ove odluke.

Data je saglasnost na Programa mjera JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije preduzaća ostali ili ostaju bez posla. Za realizaciju ovog Programa u Budžetu Tuzlanskog kantona je osigurano 155.900.88 KM. Zaposlenici koji se zbrinjavaju po ovom Program su lica koji su zaposleni ili su bili zaposleni u privrednim društvima koji su u većinskom državnom vlasništvu ili su bili u većinskom drižavnom vlasnistvu, a kojima su odobrena finansijska sredstva za uvezivanje radnog staža (PIO/MIO) od strane Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije u 2018. godini. Radi se o ukupno 62 radnika TTU Tuzla, Rudar Invest Banovići, Fortuna Gračanica, Remontmontaža Tuzla i IRM Company Tuzla.

Vlada je  prihvatila Informaciju o odobrenim kreditnim sredstvima iz kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope iz sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu. Kako se u Informaciji navodi do kraja augusta ove godine, do kada je kreditna linija bila otvorena, na adresu Sparkasse Bank dd je pristiglo ukupno 134 prijava. Pozitivno mišljenje Sparkasse Bank dobilo je 78 firmi, dok 56 firmi nisu ispunjavale uslove propisane Javnim pozivom ili nisu ispunjavali uslove Banke. Do kraja septembra realizovani su zahtjevi za ukupno 72 klijenta sa područja Tuzlanskog kantona sa ukupnim volumenom od 25.100.000,00 KM što je u skladu sa potpisanim ugovorom između Sparkasse Bank dd i Vlade Tuzlanskog Kantona. Nakon odobrenja od strane Sparkasse Bank i Vlade Tuzlanskog kantona od kredita je odustalo 6 klijenata sa ukupnim volumenom od 1.516.000.00 KM.

U skladu sa opredjeljenjem da svim uposlenicima koji plaću primaju iz Budžeta Tuzlanskog kantona od početka 2019. godine plaće poveća za 6,5%, Vlada je danas donijela i Odluku o izmjenama Odluke o utvrđivanju plaća i drugih ličnih primanja članova Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona.Vlada je prihvatila i tekstove aneksa sporazuma o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za obračun plaća radnika u osnovnim i srednjim školama između Vlade Tuzlanskog kantona i samostalnih sindikata radnika osnovnog i srednjeg obrazovanja i odgoja u Tuzlanskom kantonu.

(TIP)
LTK-INFO.COM