Svježe vijesti:

(JP RAD) kao davaoc usluge je dužan da “snadbjevanjem pitkom vodom” podrazumijeva poslove zahvatanja, prečišćavanja, kontrole kvalitete i distribucije vode za piće vodovodnom mrežom do mjernog instrumenta korisnika


Prije nekoliko dana građani koji koriste usluge JP RAD uz mjesečne račune dobili su obavještenje, tačnije upoznavanje sa obavezama korisnika, kao i nekoliko savjeta i uputa.

Zanimljivo da je pomenuto preduzeće građanima između ostaloga dalo do znanja korisnicima usluga da prema Zakonu o komunalnim djelatnostima, davaoc usluga (JP RAD) je dužan da “snadbjevanjem pitkom vodom” podrazumijeva poslove zahvatanja, prečišćavanja, kontrole kvalitete i distribucije vode za piće vodovodnom mrežom do mjernog instrumenta korisnika, uključujući i mjerni instrument, odnosno zajednički mjerni instrument kod objekta kolektivnog stanovanja, kao i održavanje hidranata.

Ipak godinama gotovo svakodnevno ti isti korisnici od strane davaoca komunalnih usluga (JP RAD) budu opomenuti putem Facebook stranice da se “voda može koristiti samo za higijensko – sanitarne potrebe”!? Ostaje pitanje, da li je građani koriste pitku vodu samo “na papiru” i da li davaoc usluga poštuje Član 4. Zakona o komunalnim djelatnostima sa kojim je upoznato stanovništvo prije nekoliko dana…

Obavještenje možete pročitati u nastavku…




LTK-INFO.COM