Svježe vijesti:

HOĆE LI KASNITI PLATE ZDRAVSTVENIM RADNICIMA, PROSVJETI, MUP-u, OPĆINSKIM SLUŽBENICIMA, PENZIJE PENZIONERIMA AKO ZAUSTAVITE GIKIL


ZAKLJUČAK 

GIKIL d.o.o Lukavac zapošljava 958 radnika što predstavlja 11,37% ukupnog broja zaposlenih na opštini Lukavac odnosno 1,12% od ukupnog broja uposlenih na TK. Na ime plaćanja poreza i doprinosa kompanija prosječno godišnje plaća oko 23,5 miliona KM. Kompanija na godišnjem nivo ostvari izlaznog PDV od oko 8,5 miliona KM. Na ime ostalih poreza i taksi koji predstavlja javni prihod kompanija godišnje plaća oko 1 milion KM od čega oko 500.000KM otpada na plaćanje Fondu za zaštitu okoliša i 328.138KM na ime plaćanja GGZ opštini Lukavac.  Na osnovu toga može se kvantitativno izraziti ukupno prosječno plaćanje javnih prihoda GIKIL-a na nivou godine (uključujući plaće radnika) u iznosu od cca 33 miliona KM, a što je dato u slijedećoj tabeli: 

Porezi i doprinosi na plate    cca 23,5 mil KM 
-PDV obračunati                   cca   8,5 mil KM 
-Ostale takse i doprinosi        cca   1,0 mil KM 
-Ukupno                                 cca 33,0 mil KM 

GIKIL ukupno u prosjeku godišnje izvozi oko 186.980.602KM. U 2017. godini ostvaren je izvoz od 254.874.522,16KM dok je ukupan izvoz na opštini Lukavac iznosio  582.464.110KM što predstavlja oko 43,76% ukupnog izvoza opštine, 16,46% od ukupnog izvoza TK i 3,51% od ukupnog izvoza FBiH. 

Direktno sa ovom kompanijom na godišnjem nivou posluje oko 462 domaća pravna subjekta kao dobavljači sa prosječno ostvarenim godišnjim prometom od oko 41.497.814KM. 

Na osnovu svega navedenog u konačnici se može izvesti zaključak da GIKIL na osnovu isplata plata i doprinosa, PDV, ostalih poreza i doprinosa i ukupnog prometa samo sa dobavljačima u zemlji, ukupno plaća u prosjeku oko 74.580.000KM godišnje, što predstavlja vrlo bitan ekonomski faktor u poslovanju na teritoriji FBiH, a posebno za ekonomiju opštine Lukavac kao i za Tuzlanski kanton. Bilo kakva vrsta ishitrenog ili/i nesmotreno zatvaranje GIKIL-a bez sačinjenog sanacionog plana dovelo bi do ozbiljnih poremećaja u privredi opštine Lukavac, TK i FBiH, a što bi imalo direktan uticaj na gubitak radnih mjesta direktno u GIKIL-u i indirektno kod dobavljača koji veći dio značajan dio prometa ostvaruju u poslovanju sa GIKIL-om. Otpuštanjem oko 958 radnika, a što bi se desilo ukoliko doće do zabrane poslovanja usljed neizdavanja okolinske dozvole direktno bi se odrazilo i na javne prihode na svim nivoima jer bi došlo do smanjenja priliva po osnovu poreza i doprinosa, PDV-a i ostalih javnih prihoda koje se ogledaju kroz plaćanje taksi i ostalih poreza i doprinosa, a što bi bio težak udar na ekonomiju U FBiH posebno ekonomiju opštine Lukava i TK. 

Pri svemu ovome treba uzeti u obzir i da se jedan dio vodosnabdijevanja opštine Lukavac vrši preko fabrike vode koje je u vlasništvu GIKIL-a.

GIKIL NE HRANI SAMO SVOJE RADNIKE, HRANI I VAS!!!
DA LI STE SPREMNI ODREĆI SE DIJELA SVOJE PLATE ILI PENZIJE, JER GIKIL U BUDŽET DONOSI MNOGO?
A FALIT ĆE!!!