Svježe vijesti:

Vlada TK odobrila 20.000KM Općini Lukavac na izgradnju spomen obilježja


Danas je održana 29. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona.

U skladu sa Programom korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja, Vlada je danas dala saglasnost na odobravanje 20.000,00 KM Općini Lukavac, na ime sufinansiranja troškova u izgradnji spomen obilježja poginulim pripadnicima Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine.


Pročitajte kompletan izvještaj sjednice:

Održana 29. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Pozitivan trend finansijskog poslovanja Zavoda zdravstvenog osiguranja

U prvih čest mjeseci ove godine Zavod zdravstvenog osiguranja ostvario je pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 5.998.671 KM, navodi se u Izvještaju o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za prvih šest mjeseci ove godine, kojeg je na današnjoj sjednici prihvatila Vlada Tuzlanskog kantona. Zavod je u ovom periodu ostvario prihode i primitke u iznosu od 115.011.291 KM, dok su rashodi i kapitalni izdaci ostvareni u iznosu 109.012.620 KM.

Vlada 04 09 2018Ukupni prihodi i primici za finansiranje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u periodu januar – juni 2018. godine su neznatno veći od planiranih, a za 2,47% su viši u odnosu na isti period 2017. godine. Istovremeno su prosječni prihodi i primici po osiguranom licu iznosili 270,28 KM, što je za 3,81% više u odnosu na isti period prošle godine. Rast prihoda od doprinosa u velikoj mjeri je rezultat finansijske discipline obveznika obračune i uplate doprinosa, koja s druge strane rezultira nesmetanim korištenjem prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u punom obimu.
Značajno je napomenuti da su rashodi i kapitalni izdaci Zavoda ostvareni za 5,15% manje od planiranog iznosa, a za 2,77% više u odnosu na isti period prošle godine.

Nastavljen pozitivan trend ukupnog stanja i likvidnosti budžeta

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas Izvještaj o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01.-30.06.2018. godine. Posmatrajući ukupno ostvarene prihode i primitke budžeta TK za prvih šest mjeseci ove godine koji iznose 166.203.170,11 KM, u odnosu na izvršene rashode i izdatke u iznosu od 155.155.126,62 KM, možemo zaključiti da je budžet ZK u ovom izvještajnom periodu ostvario ukupan finansijski rezultat – suficit u iznosu od 11.048.043,49 KM. Ovaj suficin najvećim je dijelom rezultat povećanja poreskih prihoda. Indirektni porezi su ostvareni u iznosu za 7,75% većem nego što je to bio slučaj u istom periodu prošle godine, dok je porez na dobit preduzeća ostvaren u iznosu za 23,92% nego u prvom polugodištu 2017. godine. Istovremeno porez na dohodak je ostvaren u iznosu od 2.290.364,14 KM, ili 15,24%, više nego u periodu januar - juni prošle godine.
Također, treba napomenuti da su u prvom polugodištu ministarstva pripremala programe korištenja sredstava, tako da se izvršenje ove grupe rashoda očekuje u drugom polugodištu tekuće godine. S tim u vezi, sredstva ostvarena po osnovu pozitivnog finansijskog rezultata bit će korištena za finansiranje donesenih programa raspodjele sredstava.
Na kraju podsjetimo da pomenuti rezultati iskazuju dalji pozitivan trend ukupnog stanja i likvidnosti budžeta, a Vlada i u drugoj polovici tekuće godine planira nastaviti sa stabilizacijom budžeta s jedne strane, ali i realizacijom razvojnih programa.
U periodu 01.01.-30.06.2018. godine Vlada Tuzlanskog kantona je donijela Odluke o odobravanju sredstava na teret budžetske pozicije tekuća rezerva budžeta u ukupnom iznosu od 184.829,08 KM, što u procentima iznosi 30,80% u odnosu na usvojeni Budžet TK-a, dok izvršenje po Odlukama iznosi 174.899,48 KM i u odnosu na planirani iznos u budžetu izvršenje je 29,15%.

Utvrđeni kriteriji za sufinansiranje troškova prijevoza učenika

Današnjom odlukom Vlada je utvrdila kriterije za sufinansiranje troškova prijevoza učenika osnovnih škola za period septembar – decembar školske 2018/2019. godine. Ovom odlukom odobraeno je sufinansiranje troškova linijskog i vanlinijskog prijevoza učenika osnovnih škola Tuzlanskog kantona za period septembar – decembar školske 2018/2019. godine u iznosu od 50% mjesečne karte u linijskom prijevozu, odnosno 50% iznosa utvrđenog pismenim ugovorom između prijevoznika i korisnika usluga prijevoza u vanlinijskom prijevozu, za učenike koji stanuju na udaljenosti većoj od četiri kilometra od najbliže škole, a nisu obuhvaćeni subvencijama po drugim propisima i općim aktima, kao i učenike sa prebivalištem na području Tuzlanskog kantona koji žive na udaljenosti većoj od četiri kilometra od najbliže osnovne škole koju pohađaju kao najbližu, a koja se nalazi na području drugog kantona. Shodno ovoj odluci vanlinijski-namjenski prijevoz učenika se može organizirati u slučaju nepostojanja redovnog linijskog prijevoza, a iznos ukupne ugovorene mjesečne karte u linijskom prijevozu ne može biti veći od iznosa mjesečne karte koju najpovoljniji prijevoznik obračunava za iste relacije i istu kategoriju korisnika usluga (učenici).

Ostale odluke

Vlada je danas dala saglasnost na Odluku o utvrđivanju Kriterija za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice Obilježavanje jubileja i održavanje manifestacija u obrazovanju. Prema ovoj odluci planirana sredstva će se rasporediti za nabavku nagrada za „Životno djelo" povodom manifestacije 5. oktobar - Svjetski dan učitelja. Ovu nagradu predviđeno je da ove godine dobije devetnaest nastavnika, od toga 12 nastavnika osnovnih škola, 6 nastavnika srednjih škola, 1 nastavnik predškolskih ustanova i 1 savjetnik/državni službenik iz Pedagoškog zavoda ili Ministarstva obrazovanja i nauke.
Vlada je na današnjoj sjednici dala prethodnu saglasnost na prijedlog Odluke Senata Univerziteta u Tuzli o izmjenama Odluke o broju studenata za upis u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija, te drugog i trećeg ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2018/19. godini. Shodno ovim izmjenama, a na prijedlog Naučno-nastavnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli odlučeno je da se nakon javnog oglašavanja raspiše dodatni rok za upis dodatnih 50 kandidata za Opći studij medicine na Medicinskom fakultetu u kategoriji redovnih studenata koji se sami finansiraju.
Vlada je danas prihvatila Informaciju sa sastanka Pregovaračkog tima Vlade Tuzlanskog kantona za vođenje pregovora radi zaključivanja Kolektivnih ugovora za djelatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja u Tuzlanskom kantonu sa predstavnicima Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH, Kantonalni odbor SSVOONK-a BiH Tuzlanskog kantona i Samostalnog sindikata radnika osnovnog obrazovanja i odgoja Tuzlanskog kantona, održanog 30. augusta 2018. godine. Ministarstvo obrazovanja i nauke i Ministarstvo kulture, sporta i mladih su zaduženi da pripreme tekst sporazuma i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o osnovama i mjerilima za utvrđivanje plate i drugih ličnih primanja zaposlenih u javnim ustanovama u oblasti kulture, prema dogovoru koji je postignut sa sindikatima.
U skladu sa Programom korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja, Vlada je danas dala saglasnost na odobravanje 20.000,00 KM Općini Lukavac, na ime sufinansiranja troškova u izgradnji spomen obilježja poginulim pripadnicima Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine.
Vlada je danas donijela odluku shodno kojoj će se izvršiti prijenos osnovnih sredstava, obaveza i potraživanja, sitnog inventara, dokumentacije, arhive sa Ministarstva industrije, energetike i rudarstva i Ministarstva razvoja i poduzetništva na Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona. Također, Vlada je donijela i odluku prema kojoj će se izvršiti prijenos stalnih sredstava sa budžetske pozicije Ministarstva privrede na budžetsku poziciju Ministarstva za kulturu, sport i mlade. Radi se o odlukama i aktivnostima koje je neophodno provesti, a koje su definirane odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona, kojim je izvršena reorganizacija ministarstava u Vladi Tuzlanskog kantona.
Vlada je danas donijela i Odluku o poništavanju objavljenog Javnog oglasa, raspisivanju ponovnog Javnog oglasa i utvrđivanju teksta ponovnog Javnog oglasa za nominiranje kandidata za upražnjene pozicije članova Nadzornog odbora u privrednom društvu „Rudnici nemetala Kladanj" d.o.o. Kladanj. Razlog za donošenje ove odluke je činjenica da se na prethodno raspisani Javni oglas nije prijavio niti jedan kandidat koji je ispunjavao oglasom tražene uslove.
Vlada je danas dala saglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Programa ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2018. godini.
Vlada je danas dala saglasnosti na mišljenja Ministarstva pravosuđa i uprave, a u vezi zahtjeva Općinskog suda u Tuzli za autentično tumačenje odredbe Zakona o sudskim taksama, kao i Mišljenje Ministarstva finansija o primjeni odredbe Zakona o porezu na imovinu, nasljeđe i poklon.
Zbog odlaska uposlenika u penziju, Vlada je danas dala saglasnost JU Univerzitet u Tuzli za prijem zaposlenika i zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme na radno mjesto kuhar-buregdžija.
Vlada je danas dala saglasnost Ministarstvu zdravstva da putem internog premještaja popuni radno mjesto državnog službenika u „Odjeljenju za planiranje zdravstvene zaštite, edukaciju, implementaciju projekata EU i oblast farmacije".
Također, zbog odlaska dosadašnjeg sekretara Ureda za zakonodavstvo u penziju, Vlada je danas ovlastila državnog službenika Ankicu Iljkić, postavljenu na radno mjesto pomoćnik sekretara Ureda za zakonodavstvo Vlade Tuzlanskog kantona, da obavlja poslove sekretara Ureda za zakonodavstvo, a u cilju osiguranja nesmetanog izvršavanja poslova iz nadležnosti Ureda do okončanja postupka postavljenja sekretara Ureda.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je na lični zahtjev Dragana Pelemiša razriješila dužnosti vršioca dužnosti direktora Kantonalne uprave civilne zaštite, te na ovu poziciju imenovala Ibrahima Sarajlića. Imenovanje je izvršeno na period do imenovanja direktora Kantonalne uprave po provedenoj proceduri javnog konkursa u skladu sa zakonom, a najduže šest mjeseci.

LTK-INFO.COM