Svježe vijesti:

OPĆINA LUKAVAC - Raspisan javni poziv namijenjen učenicima iz socijalno ugroženih kategorija


Javni poziv za dodjelu novčanih sredstava za subvencioniranje mjesečnih karata učenicima iz socijalno ugroženih kategorija
Broj: 02-02-1-864/18-5

Lukavac: 04.09.2018. godine

 Na osnovu tačke III Odluke o posebnim kriterijima subvencioniranja mjesečnih karata učenicima iz socijalno ugroženih kategorija broj: 02-02-1-864/18 od 04.04.2018. godine i izmjenama i dopunama Odluke o posebnim kriterijima subvencioniranja mjesečnih karata učenicima iz socijalno ugroženih kategorija broj: 02-02-1-864/18-3 od 16.05.2018. godine, Općinski načelnik, r a s p i s u j e

 JAVNI POZIV

za dodjelu novčanih sredstava za subvencioniranje mjesečnih karata

učenicima iz socijalno ugroženih kategorija

 I

Dodjela novčanih sredstava za subvencioniranje mjesečnih karata se odnosi na budžetsku 2018. godinu u iznosu od 11.684,00 KM. Subvencioniranje mjesečnih karata odnosi se za period: 03.09 –  31.12.2018. godine.

 II

Pod pojmom socijalno ugrožena kategodrija podrazumijeva se da je učenik iz porodice u kojoj niti jedan član porodice nije zaposlen i da u porodici nemaju drugi vid primanja osim socijalne pomoći.

III

Da bi ostvarili pravo na bodovanje za dodjelu novčanih sredstava za subvencioniranje troškova mjesečnih karata učenici su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju:

Zahtjev za subvencioniranje (šalter sala općine);
Ovjerenu Kućnu listu (šalter sala općine);
Dokaz o mjestu prebivališta (CIPS);
Uvjerenje od škole da je redovan učenik;
Kopiju Svjedeočanstva/Svjedodžbe o završenom prethodnom razredu;
Uvjerenje sa Biroa za zapošljavanje Lukavac za oba roditelja (ukoliko su oba roditelja nezaposlena) a ako je jedan roditelj nezaposlen i nije prijavljen na Biro za zapošljavanje Uvjernje a Biroa da se ne nalazi na evidenciji i ovjerenu Izjavu da je nezaposlen;
Uvjerenje o pripadnosti boračkoj populaciji;
Uvjerenje da je korisnik socijalne pomoći;
Uvjerenje o priznavanju statusa civilne žrtve rata;
Kopiju mjesečne karte i
Kopiju tekućeg računa.
 IV

Komisija za provođenje postupka subvencioniranja mjesečnih karti učenicima iz socijalno ugrožene kategorije, će zaprimljene zahtjeva obraditi i bodovati u skladu sa utvrđenim kriterijima te sačiniti prijedlog Odluke o isplati za subvencioniranje mjesečnih karata.

Isplatu sredstava za subvencioniranje mjesečnih karti učenicima iz socijalno ugrožene kategorije vršit će nadležna Služba za budžet i finansije na osnovu Odluke koju donosi Općinski načelnik.

V

Učenici koji budu ispunjavali uslove iz tačke IV ovog Poziva ostvarit će pravo na subvencioniranje mjesečne karte u punom iznosu.

 VI

Ovaj Javni pozivi traje 15. dana i to od: 05.09.2018. godine do 19.09.2018. godine  (zaključno sa 19.09.2018.)  i bit će objavljen na Web stranici Općine Lukavac, JU RTL i Oglasnoj ploči (Šalter sala općine).

 VIII

            Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

 IX

Prijave na Javni poziv sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

Općina Lukavac – Općinski načelnik

Komisija za provođenje postupka subvencioniranja mjesečnih karti

Trg slobode br. 1, 75300 LukavacIli lično u Šalter Sali općine Lukavac svakim danom od 08 – 17 sati (osim subote i nedjelje).            Za sve dodatne informacije možete se obratiti u kancelariji broj 64. zgrada općine Lukavac ili na telefon 035/366-735 emal esad.suljic@lukavac.ba

           POMOĆNIK NAČELNIKA                                                         OPĆINSKI NAČELNIK                               

             Esad Suljić, dip. pravnik                                                             Dr. Sci. Edin Delić