Svježe vijesti:

Objavljen Javni konkurs za dodjelu sredstava za projekte zaštite okoliša TK


Na osnovu člana 73. Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona” broj: 19/17) i Programa raspodjele namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2018. godinu, a u skladu sa Odlukom o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupaka za raspodjelu namjenskih sredstava od ekoloških naknada, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice raspisuje konkurs za dodjelu sredstava javnim preduzećima.

Predmet javnog konkursa je dodjela sredstava za projekte koji se odnose na zaštitu okoliša. Pravo učešća na javnom konkursu imaju javna preduzeća koja imaju sjedište, obavljaju djelatnost i realiziraju projekte na području Tuzlanskog kantona.

Podnosioci prijave dužni su dostaviti slijedeću dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova i to:
1. aktuelni izvod iz sudskog registra društava (bez djelatnosti),
2. uvjerenje o poreskoj registraciji (ID broj),
3. spesimen potpisa iz banke lica odgovornih za finansije,
4. dokaz da nije pod stečajem ili likvidacijom,
5. dokaz da pravno lice nije osuđeno u sudskom postupku za kršenje zakona u smislu njegovog poslovnog
ponašanja u razdoblju od pet godina,
6. projekat (ovjeren i potpisan od strane podnosioca) i
7. Dokaz o usklađenosti podnosioca prijave sa Zakonom o zaštiti okoliša ukoliko ima obavezu (dokazi o
posjedovanju okolinske dozvole i dozvole za upravljanje otpadom)
Dokumenti navedeni pod 1., 4. i 5. ne mogu biti stariji od tri mjeseca. Dokumenti se prilažu u originalu ili
ovjerenoj kopiji.

Javna preduzeća imaju pravo na javni poziv prijaviti jedan projekat. Maksimalni iznos koji se javnom preduzeću može odobriti za projekat je 50.000 KM.

Prijave se predaju na adresu:

Tuzlanski kanton
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice
Pisarnica Vlade TK (Rudarska 57, Tuzla),
(sa naznakom: „ZA JAVNI KONKURS JAVNIM PREDUZEĆIMA – NE OTVARATI“)
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u dnevnim novinama.

Više informacija o javnom konkursu možete naći ovdje .

(RTV Slon)
LTK-INFO.COM