Svježe vijesti:

Javni poziv za dodjelu novčanih sredstava za podršku pri odbrani doktorske disertacije


Broj: 02-14-2806/18

Lukavac: 24.09.2018. godine

Na osnovu 41. Statuta Općine Lukavac – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Lukavac“, broj: 5/08 i 1/14) i člana 28. Odluke o izvršenju Budžeta za 2018. godinu („Službeni glasnik općine Lukavac“, broj: 4/18), Općinski Načelnik, r a s p i s u j e

 JAVNI POZIV

za dodjelu novčanih sredstava za podršku pri odbrani doktorske disertacije

 I

 Raspisuje se Javni poziv za dodjelu 4.000,00 KM (četirihiljadekonvertibilnihmaraka), aplikantima pri odbrani doktorske disertacije, za budžetsku 2018. godinu.

II

Sredstva iz tačke I ovog Javnog poziva biti će isplaćena u jednokratnom iznosu na tekući račun aplikanta koji ispunjavaju uslove za dodjelu novčanih sredstava pri odbrani doktorske disertacije.

Sredstva u iznosu od 4.000,00 KM (četirihiljadekonvertibilnihmaraka), planirana u Budžetu za 2018. godinu, bit će ravnomjerno raspoređena na broj prispjelih zahtjeva ili isplaćena u cjelokupnom planiranom iznosu u slučaju da aplicira samo jedan kandidat.

III

Uslovi za dodjelu sredstava za podršku pri odbrani doktorske disertacije su:

da je kandidat državljanin BiH;
da kandidat ima prebivalište na području općine Lukavac najmanje 1 (jednu) godinu;
da kandidat ima Odluku za odbranu doktorske disertacije u 2018. godini izdatu od strane certificiranih Univerziteta u BiH.
Kandidati za dodjelu novčanih sredstava za podršku pri odbrani doktorske disertacije dužni su priložiti:

zahtjev;
kopiju LK;
izvod iz matične knjige rođenih;
uvjerenje o kretanju izdato od strane MUP TK, Odjeljenje za administraciju Lukavac;
odluku od Univerziteta iz BiH za odbranu doktorske disertacije.
Svi dokumenti moraju biti u orginalu ili ovjerenoj kopiji.

IV

Javni poziv ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja, a isti će biti objavljen na oglasnoj ploči Općine Lukavac, web stranici općine Lukavac i lokalnim medijima.

Komisija za dodjelu sredstava za odbranu doktorske disertacije, pregledat će pristigle zahtjeve i objaviti listu kandidata sa iznosom odobrenih sredstava.

Na objavljenu Listu za dodjelu novčanih sredstava za odbranu doktorske disertacije može se izjaviti prigovor.

Odluku po prigovoru Komisija za rješavanje u drugostepenom postupku donosi u roku od 7. (sedam) dana. Odluka Komisije za rješavanje u drugostepenom postupku po prigovoru je konačna.

Nakon rješavanja po prigovorima Općinski načelnik utvrdit će Konačnu rang listu kandidata za dodjelu novčanih sredstava za podršku pri odbrani doktorske disertacije.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

 V

Prijave na Javni poziv sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

Općina Lukavac – Općinski načelnik

Komisija za dodjelu novčanih sredstava za podršku pri odbrani doktorske disertacije

Trg slobode br. 1, 75300 Lukavac

Ili lično u Šalter Sali općine Lukavac svakim danom od 08 – 17 sati (osim subote i nedjelje).

LTK-INFO.COM