Svježe vijesti:

OPĆINA LUKAVAC - PRIJAVE ZA DODJELU GRAĐEVINSKOG MATERIJALA


Javni oglas za dodjelu građevinskog materijala

Služba za urbanizam, prostorno planiranje i investicije raspisuje JAVNI OGLAS za dodjelu građevinskog materijala.

Tekst javnog oglasa, kao i prateći zahtjev i izjavu možete preuzeti na sljedećem linku:

Broj: 06-23-43-463/18
Lukavac, 07.08.2018.godine

Na osnovu člana 41. Statuta općine Lukavac („Službeni glasnik općine Lukavac“, broj: 5/08 i 1/14) i Pravilnika o raspodjeli građevinskog materijala mjesnim zajednicama, javnim ustanovama, sportskim i kulturnim udruženjima i udruženjima građana, broj: 02-02-2-2290/18 od 07.08.2018.godine, Služba za urbanizam, prostorno planiranje i investicije raspisuje:


JAVNI OGLAS

za dodjelu građevinskog materijala

I.
Predmet Javnog oglasa je dodjela građevinskog materijala za sufinansiranje projekata obnove ili dovršetka izgradnje slijedećih objekata sa područja općine Lukavac: sportskih objekata,
objekata kulture, spomen obilježja, ambulanti, škola, infrastrukturnih objekata, kao i radova na sanaciji prostora koji su vezani za zaštitu životne sredine za koje građani imaju potrebu.

II.
Pravo na pomoć u dodjeli građevinskog materijala mogu ostvariti: mjesne zajednice, javne ustanove, sportska i kulturna udruženja i udruženja građana koji djeluju na području općine Lukavac. Uslovi za izbor korisnika pomoći su: - da se radi o mjesnoj zajednici, javnoj ustanovi, sportskim i kulturnim udruženjima, ostalim udruženjima, grupi građana koji djeluju na području općine Lukavac; - da se radi o nekom od objekata od interesa za lokalnu zajednicu koga je potrebno obnoviti i da se taj objekat nalazi na području općune Lukavac; - da se za radove ili za infrastrukturu koja prolazi nekretninama koje nisu u vlasništvu izvođača, osigura pisana saglasnost i pravni osnov za izvođenje radova.

III.
Dodijeljeni građevinski materijal korisnici su dužni ugraditi o svom trošku.

IV.
Uz zahtjev za dodjelu građevinskog materijala, podnosilac zahtjeva je dužan priložiti i slijedeću dokumentaciju: - rješenje o registraciji podnosioca zahtjeva sa podacima o osobi ovlaštenoj za zastupanje, odnosno ovlaštenje za zastupanje u predmetnom postupku, ukoliko se radi o osobi koja nije zakonski zastupnik podnosioca zahtjeva potpisi građana na čiju je incjativu je podnešen zahtjev, - izvod iz katastra nekretnina, - objekti koji nisu u vlasništvu izvođača, treba da osigura pisanu saglasnost i pravni osnov za izvođenje radova, - specifikaciju radova koji se planiraju izvršiti na predmetnom objektu, - popunjenu i potpisanu izjavu na obrascu 1., koji je sastavni dio ovog Poziva, ovjerenu od strane ovlaštenog organa, da će dobiveni građevinski materijal ugraditi o svom trošku ili potpisi grupe građana na čiju je incjativu podnešen zahtjev.

V.
Kriteriji na osnovu kojih će se izvršiti izbor korisnika pomoći su:

R.br.            KRITERIJI MAX.                              BROJ BODOVA
1. Važnost, prioritet i hitnost kandidovanih projekata          15
2. Projekti koji su u fazi realizacije (ranije započeti projekti)  15
3. Procen.at učešća građana i drugih investitora u sufinasiranju projekta      20
4. Projekti koji postižu najveće efekte na području gdje se reaLIZUJU   30
5 .Projekti koji će nakon realizacije biti za upotrebu-korištenje građana          20
Da bi podnosilac zahtjeva ostvario pravo na dodjelu građevinskog materijala treba da bude bodovan iz najmanje tri kategorije, a da ukupan zbir bodova iznosi minimalno 50.

VI.
Zahtjev za dodjelu pomoći podnosi se na obrascu 2., a predaje na adresu općine Lukavac, neposredno u šalter sali općine Lukavac ili preporučeno putem pošte, u zatvorenoj koverti na kojoj,
na prednjoj strani koverte, mora biti navedeno:
Obrazac zahtjeva za dodjelu pomoći je sastavni dio ovog Oglasa, a može se preuzeti i u šalter-Sali općine Lukavac.

VII.
Ranije podeseni zahtjevi za Budžetsku 2017.godinu će biti razmatrani pod uslovom da podnosioci zahtjeva izvrše dopunu nedostajuće potrebne dokumentacije.

VIII.
Odabir korisnika pomoći će izvršiti komisija koju imenuje Općinski načelnik, a koja će izvršiti obilazak lokacija na početku i po okončanim radovima, te utvrditi namjenski utrošak sredstava.

IX.
Javni oglas ostaje otvoren do raspodjele osiguranih količina građevinskog materijala. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
OPĆINA LUKAVAC, TRG SLOBODE 1, 75300 LUKAVAC


Naziv i adresa podnosioca zahtjeva
sa naznakom „PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA
DODJELU POMOĆI U GRAĐEVINSKOM MATERIJALU - NE OTVARAJ“

Po ovlaštenju Općinskog načelnika,
broj: 02-05-692/18 od 13.03.2018.godine
Šef odsjeka za investicije, obnovu, razvoj i
građevinsko zemljište
Mirela Bubić, dipl.pravnik

___________________________ 
(naziv davaoca izjave)
 ___________________________ 
(adresa)
 ___________________________
 (broj telefona) 

Ja, ________________________________, JMBG ________________, broj lične karte ______________________, ovlašteni predstavnik mjesne zajednice, javne ustanove, sportskog ili kulturnog udruženja, udruženje građana, ostala udruženja, prestavnik grupe građana, sa područja općine Lukavac. _________________, reg. broj: ________________, pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću dajem slijedeću I Z J A V U - da će; mjesna zajednica, javna ustanova, sportsko, kulturno udruženje, udruženje građana, ostala udruženja, prestavnik grupe građana (upisati status) _________________ o svom trošku izvršiti ugradnju građevinskog materijala, dodijeljenog od strane općine Lukavac po pdnesenom zahtjevu- pozivu za za dodjelu pomoći u građevinskom materijalu za objekat koji se nalazi u MZ _______________, za koji je u Pozivu i aplicirala. POTPIS OVLAŠTENE OSOBE ________________________

LTK-INFO.COM/ Općina Lukavac