Weather (state,county)

Svježe vijesti:

GIKIL: Sigurnost i ekologija ključni aspekti pri saniranju posljedica nesreće


S ciljem tačnog i pravovremenog informisanja naših sugrađana, te dosljednog i objektivnog izvještavanja, u nastavku ključni koraci koje je kompanija Global Ispat Koksna Industrija d.o.o. Lukavac poduzela na sanaciji i hitnom rješavanju problema uzrokovanog nesrećom na razdvajaču sirovog katrana RJ Kondenzacija, koja se dogodila u petak, 3.8.2018.godine:

1.Prema postojećem planu aktivnosti i djelovanja u kriznim situacijama, svi interventni timovi GIKIL-a su bili spremni da na novonastalu situaciju odreaguju odmah. Urgentno izvršavanje ključnih zadataka drugog dana nakon nesretnog događaja (4.8.2018.godine) bilo je spriječeno naredbama i istražnim radnjama nadležnih organa, te su iste nastavljene tek od popodnevnih sati. Sve ovo za posljedicu je imalo znatno usporavanje uspostavljanja normalnih procesnih parametara kojima bi se smanjile i posljedice nagativnog uticaja na okoliš, koje su prioritet, dok je javnosti prenesena slika nesnalaženja rukovodstva i radnika GIKIL-a u rješavanju ključnih problematika, u momentu kada se ulažu nadljudski napori svih uposlenih.

2.S istim ciljem, s ciljem postizanja normalnih procesnih parametara u RJ Kondenzacija, pokrenuta je procedura smanjenja proizvodnje u fabrici Koksara.

3.Smatramo neophodnim istaknuti i činjenicu da se nesreća, na žalost, dogodila u vrijeme vršenja radova na sanaciji postojećih rezervoara, a kojima su prethodile aktivnosti za njihovu potpunu zamjenu.

4.Aktivno se vrše radovi, u tri smjene, na pripajanju procesnih vodova na rezervoar R 28 koji, prema tehničkom rješenju, treba da preuzme funkciju razdvajača katranske vode.

5.Angažovana je ovlaštena firma za zbrinjavanje otpada, koja će radove izvršiti u roku od pet dana u tri faze: zbrinjavanje tečnog otpada, zbrinjavanje čvrstog otpada, te čišćenje i sanacija, a sve u cilju maksimalnog smanjenja negativnog uticaja na okoliš, unutar i van kruga kompanije.

6.Vanredne analize otpadne vode, uključujući i uliv u rijeku Spreču, u laboratorijama GIKIL-a od strane stručnih lica vrše se kontinuirano. Posljednje od njih su pokazale da u uzorkovanoj vodi nema primjesa izuzetno opasnih materija kao što su cijanid i rodanid, što olakšava daljnje postupke neophodnih sanacija. U skladu s tim, angažovan je i ovlašteni institut koji će također vršiti uzorkovanje otpadnih voda i rijeke Spreče svakog dana, sve do potpunog normalizovanja stanja. 
7.Kompanija GIKIL će angažovati relevantni institut i za dodatno mjerenje zagađenosti zraka kako bi se utvrdila stvarna koncentracija NH3 i drugih polutanata u zraku, a javnosti bila pružena tačna informacija o izvoru zagađenja, kojima trenutno doprinosi i atmosferski pritisak, uzimajući u obzir sve postojeće industrijske zagađivače.

8.Sigurnost tehhničko-tehnoloških procesa i zaštita na radu, u ovom momentu, su na maksimalnom nivou u GIKIL-u. Uz već pomenuto smanjenje, sva proizvodnja u fabrikama se odvija neometano, te kada je u pitanju bezbjedonosni aspekt, radnici i građani nemaju razloga za paniku.

9.Zdravstveno stanje povrijeđenih radnika koji su zadržani na bolničkom liječenju, prema posljednjim informacijama, je stabilno. Predstavnici rukovodstva i sindikata kompanije su kontinuirano u kontaktu sa kolegama i članovima porodica povrijeđenih, a nakon planiranog obilaska pružit ćemo i dodatne informacije.

10.Iz odgovornosti prema građanima, koristimo priliku i da istaknemo da je pravni tim GIKIL-a tražio izuzeće pojedinaca iz istražnih radnji u kompaniji, koji se, umjesto brige za sigurnost i zdravlje radnika i građana, koriste prikupljanjem jeftinih političkih poena šireći nepotrebnu paniku u javnosti.

Global Ispat Koksna Industrija d.o.o. Lukavac