Svježe vijesti:

Utvrđene nepravilnosti pri imenovanju UO i direktora JZU Dom zdravlja Lukavac od strane Federalne inspekcije


U JZU Dom zdravlja Lukavac boravio je federalni zdravstveni inspektor prim.dr.spec.Adi Gujić.

Povod za dolazak je predstavka Federalnoj upravi za inspekcijske poslove Sarajevo, koja se odnosi na nepoštivanje zakonskih propisa u postupku izbora članova UO i direktora ove ustanove.

Nakon neposredno izvršenog nadzora i uvida u akte, inspektor je utvrdio niz nepravilnosti i kršenja zakonskih propisa.Kompletan izvještaj koji je sačinio inspektor možete pročitati na linku ovdje ili u daljem tekstu bez izmjena i korekcija teksta:


Broj:
Datum, 17. jul. 2018. godlne
KANTONALNA UPRAVA ZA

INSPEKCIJSKE POSLOVE TK,

TUZLA
UL.RUDARSKA 72
75000 TUZLA
N/p Direktora
PREDMET: Odgovor na predstavku - veza vaš broj: 17/4.-37-003580/18 od 25.6.2018 .
Poštovani,
IJ vezi Vaše predstavke Federalnoj upravi za inspekcijske poslove Sarajevo, koja se odnosi na nepoštivanje zakonskih propisa u postupku izbora Članova Upravnog odbora i direktora u JZU Dom zdravoa Lukavac, federalni zdravstveni inspektor izvršio je neposredan inspekcijski nadzor u prostorijama JAJ DZ Lukavac, i izvršio uvid u sljedeće predočene akte:
1.                  Predočeno je Rješenje o imenovanju članova upravnog odbbra• JŽO Do;n idrâîdja Lukavac broj:01-05-619/17 od 28.04.2017.godine na sjednici od 26.04.2017.godlne kada se imenuju Članovi upravnog odbora i to:
*               Adnan dr Aljukić iz reda osnivača
*               Vildane dr Kovačević iz reda stručnih radnika Javne ustanove i  dr Sanida BektiĆ iz reda Mlnistarstva zdravstva TK.
2.                  Predočena Odluka o razrješenju . Ovom predsjednika Odlukom i raznešavaju Članova UO se JZU gore DZ Lukavac broj:01-02-1-IJO. 1405/17 od 10_072017.godine
Predočen i Zaključak Općinskog „ljeta Lukavac broj :01-02-1595-1/17 od 27.07.2017.godine kojim se potvrđuje gore navedena Odluka.
 3. Predočena Odluka o privremenom imenovanju LIO JZU 

DZ Lukavac broj:01-02-1-1404/17 od 10.07.2017.godine. u 

tački I Odluke privremeno se Imenuju Osmic Jasenko ,

 predsjednik iz reda osnivača, Dautoviô Aziz, član iz re

da uposlenih , Hasanhodžić Suad. Član iz reda 

Ministarstva. 

Predočen i Zaključak kojim se potvrđuje navedeno Rješenje 

o privremenom imenovanju članova UO JZU DZ Lukavac. 

Predo&n i Zaključak Općinskog vijeća Lukavac kojim se 

potvrđuje privremeni IJO JZU DZ Lukavac. broj:01-02-


1595-2/17 od 27.07.2017.g0dłne.

4. Predočeno Rješenje o privremnom imenovanju UO JZIJ DZ Lukavac broj:01-05-14/1B od
03.01.2018.godine izdato od Općinskog vijeća Lukavac. U tački I privremeno se imenuje Mirza Kulić kao predsjednik. Amra Burgić i Medina Irnarnović. U tački Il ovog rješenja privremeni Član UO Ustanove imenuju se na period od najviše tri mjeseca.
             
5. Dana 27.06.201B.godine v.d.direktor JZU DZ Lukavac dostavio akt broj:02-2553/18 Općinskom vi)eću Lukavac Općinskom Lukavac u kojem navodi da zbog važnosti uloge i funkcije JZ.u DZ Lukavac I zbog važnosti da Dom zdravlja radi u punom kapacitetu poštujući zakone I propise, jer samo tako može pružiti puna pomoć svojim pacijentima, te obavještava da JZU DZ Lukavac trenutno nema Upravni odbor . Između ostalog se navodi da JZU DZ Lukavac zbog nepostojanja UO može trpjeti posljedice koje se mogu odraziti i na korisnike usluge, te da se bez Odluke UO ne može ni plata radnicima Doma zdravlja Lukavac Za juni mjesec 2018.godlne
3. Opónskl načelnik Edin Delić upućuje dopis Domu zdravlja Lukavac sa vezom akta brcj:022553/18 te između ostalog navodi da je dana 23.04.2013.godine Općinsko vijeće Lukavac je na redovnoj Šestoj sjednici  IJO JZIJ DZ Lukavac na prijedlog načelnika Općine Lukavac to je do danas jedini legitimni.i legalno imenovanl IJO, a koje le imenovao na zakonit način direktora Ustanove Dajanu Čolić. Takode se navodi de se iz akta Doma zdravlja Lukavac ne vidi da le neko od legalnih predstavnika organa upravljanja uputio navedeni akt. (broJ:02-02-6-224/18 od 29.06.20h8.godine).
7.               Dana 02.07.2018.godine pod protokolom broj:02-2619/łe JZU DZ Lukavac dostavlja urgenciju Općinskom načelniku Lukavac, gdje ge između ostalog navodi da osnivač može razrješiti predsjednika I Članove UO I prije vremena na koji su imenovani, u slučajevima predviđenim zakonom i Statutom Ustanove.
8.               Dana 03.07.2018.godihe Stručna služba Općinskog vijeća Lukavac dostavlja Obavijest broi:01-02-4-1 3/18 kojom obavještavaju da je navedena Služba upoznala predsjedavajućeg Općinskog Lukavac, Kolegij OV i Općinskog načelnika o izradi Odluke o imenovanju privremenog UO JZU DZ Lukavac.
9.               Općinski načelnik dostavlja Obavijest broj:02-49-1880/18 od 03.07.2018.godine, gdje se  izme'u sotalog navodi sjed.-.ici CV od 04.06. i Lukavac je donijelo Odluku o razrješenju zakonito izabranih Članova UO JZU DZ Lukavac i bez pravnog osnoȘa donijelo Odluku 0 privremenom irnenovanlu članova UO Od
Navodi se da su Članovi izabranog privremenog UO smijenili zakonito izabranog v.d.direktora JZu DZ Lukavac i imenovali drugog v.d.direktora. Takođe se navodi da je nakon isteka mandata privremenog LJO Općinșko vijeće je na sjednici održanoj dana 28.12.2017.godine Rješenjem broj:01-05-14/18 od 03.01.2018.godine ponooo imenovalo privremsni LIO čije je mandat istekao u mjesecu maju tekuće godine. Prijedlog za Imenovanje deto Od Komisije za izbor, imenovanja i administrativna pitanja.
IO. Predočena Odluka o preuzimanju prava I obaveza Osnb± i usklađivanje organizacije i poslovanja JZtJ Dom zdravlja Lukavac,  od 29.0S.2012.godine. U Članu 1 se navodi da je Općina Lukavac osnivač JZu Dom zdravlja Lukavac,
11. predočen Statut JZu Dom zdravlja Lukavac broj:01-1805/12 od 21.06.2012.godine. U članu 31 Statuta u 3. navodi se da općinski načelnik daje prethodnu sagtasnost ze izbor I imenovanje direktora Doma zdravlja Lukavac. U Članu 37 tačka 6. Statuta navodi se sljedeće Način izbore i opoziva predsjednika i članova UO Doma zdravlja vrši se u Skladu Sa kritergłma za imenovanje IJO Doma zdravlja koje utvrđuje Općinsko a na prijedlog Općinskog n atelnika••.
Slijedom navedenog inspektor konstatuje:
1.0dluka o razrješenju predsjednika i članova IJO JZLJ DZ Lukavac broj:01-02-1-1405/17 od 10.07.2017.godine donesena oa Opštinskog vijeća Lukavac nije donesena u skladu sa članom 34. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, kao i sa članom 37. Statuta zdravstvene ustanove Doma zdravlja Lukavac.
2.                    Mandat privremenog IJO JZU DZ Lukavac u sastavu Mirza KurtiĆ. Amra Burgič i Medina
Imamović, a koji su imenwani Rješenjem Općinskog vijeća broj:01-05-14/18 od 03.01.2018.godine istekao u maju mjesecu 2018.godine. IJ momentu nadzora inspektor konstatuje da JZU Oom zdravlja Lukavac nema upravnog odbora_ Takođe se konstatuje da se shodno članu 64 Zakona o zdravstveno) zaštiti C'Sl.novine F8iH", broj 43/10 ) imenovanje predsjednika i Članove zdravstvene Ustanove tije je osnivač Općina imenuje i razrješava Općinsko vijeće na prijedlog općinskog načelnika, Sto se u konkretnorn slučaju nije ispoštovalo.
3.                    da je Odluka o imenovanju vršioca dužnosti direktora JZU Dom zdravlja Lukavac broj:01-640/18 od 09.02.20łe.godine donesena od strane IJO Doma zdravlja Lukavac, bez prethodne saglasnosti načelnika Općine Lukavac , a što Je u suprotnosti Sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Statutom Doma zdravlja Lukavac.
4.Prim.dr_ Jarakovit Mirsad imenovan je dva puta Odlukom Upravnog odbora JZU Dom zdravlja Lukavac za vrSioca sa članom dužnosti 67. diirektora Zakona JZU o zdravstvenoj Dorn zdravlja zaštiti Lukavac. ( . Slu2bene na šest mjesecinovine Sto je u suprotnosti
Federacije BiH' broj 46110).
S poštovanjem

FEDERALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE, 71000 Sarajevo, Fehima ef. br. 6 30d3 Tel. 033 563 350, Fax 033 563 351, telefon za prijavu 033 226 644, web: