Svježe vijesti:

OBRAZLOŽENJE ZA SAZIVANJE VANREDNE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA LUKAVAC


 


VIJEĆNICI U
OV LUKAVAC
Općina Lukavac
Općinsko vijeće n/r Predsjedavajući OV Lukavac
Mehmed Suljić

PREDMET: Zahtjev za sazivanje vanredne sjednice OV Lukavac
U skladu sa odredbama člana 47. stav 2., a u vezi sa članom 45. stav 5. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Lukavac, mi dole potpisani vijećnici Općnskog vijeća Lukavac tražimo od predsjedavajućeg Općinskog vijeća gospodina Mehmeda Suljića da sazove vanrednu sjednicu Općinskog vijeća za dan 20.06.2018.godine (srijeda) u 15:30 sati.

Obrazloženje

Obzirom da je od strane Općinskog načelnika Edina Delića podnesen zahtjev za preispitivanje odluka Općinskog vijeća donesenih na 20. redovnoj sjednici održanoj dana 1 1.06.2018.godine potrebno je održati vanrednu sjednicu Općinskog vijeća kako bi se vijećnici izjasnili o navedenom.
Radi se o zahtjevu za preispitivanje donešenih Odluke o imenovanju članova privremnog Upravnog odbora JZU „Dom zdravlja” Lukavac i Odluke o imenovanju članova prvremenog Nadzornog odbora JP „Rad” Lukavac.
Podnosioci zahtjeva — vijećnici u OV Lukavac:  
 
 

Broj: 02-05-1692/18
Lukavac, 13.06.2018.godine
Općinsko vijeće Lukavac
Stručna služba Općinskog vijeća
PREDMET: Zahtjev za preispitivanje Odluke Općinskog vijeća o imenovanju članova Nadzornog odbora JP „ RAD” Lukavac
U skladu sa članom 20. stav 1. Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH („ Službene novine FBiH”, broj: 49/06 i 51/09) i člana 44.d. Statuta Općine Lukavac („ Službeni glasnik općine Lukavac”, broj: 5/08 i 1/14), tražim da Općinsko vijeće Lukavac preispita Odluku o imenovanju članova Nadzornog odbora JP „ RAD” Lukavac koja je donesena na sjednici Općinskog vijeća Lukavac, održanoj dana 11.06.2018.godine, a ista nije u pisanoj formi dostavljena u vrijeme pisanja zahtjeva za preispitivanje iste, iz sljedećeg razloga:
Općinsko vijeće Lukavac je, na sjednici održanoj dana 11.06.2018.godine donijelo Odluku o imenovanju Nadzornog odbora JP „RAD" Lukavac, koja nije u skladu sa zakonskim propisima koji regulišu predmetnu oblast.
Usvajanjem i donošenjem navedene Odluke došlo je do izričite povrede odredbe člana 8. Uredbe o vršenju ovlaštenja organa Tuzlanskog kantona i općina na području Tuzlanskog kantona u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala („ Službene novine Tuzlanskog kanton", broj: 11/02) i Uredbe o izmjenama Uredbom o vršenju ovlaštenja organa Tuzlanskog kantona i općina na području Tuzlanskog kantona u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala, broj: 02/1-14-15882-1/18 od 05.06.2018. godine, kojom je propisano da općinski načelnik imenuje punomoćnike državnog kapitala za skupštinu privrednog društva sa državnim kapitalom.
Imajući u vidu navedeno, Općinsko vijeće, mimo zakonskih ovlaštenja, preuzima nadležnost ovlaštenog predlagač, te donosi Odluku o imenovanju privremenog Nadzornog odbora JP „ RAD” Lukavac, pored saznanja da je Skupština društva JP „Rad" Lukavac, koju je kao ovlašteni predlagač sazvao Općinski načelnik, imenovala članove privremenog Nadzornog odbora Javnog preduzeća za komunalne i zanatske usluge „ Rad” Lukavac.
Općinsko vijeće je preuzelo i ingerencije Skupštine privrednog društa, obzirom da je Zakonom o privrednim društvima u članu 119. definisano da ” skupština društva imenuje članove nadzornog odbor”, a vijećnici kao članovi tijela koje je donijelo Odluku koja je predmet preispitivanja donošenjem iste povrijedili su član 4. i 5. Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, gdje je propisano da je nespojiva funkcija izabranog dužnosnika sa članstvom u skupštini javnog preduzeća.
Strana 1 od 2
 ISO 900112015 366 703 ISO 9001 :2015
No. 308550 QM15 No. 308550 QM15
Zbog svega navedenog smatram da donesena Odluka nije zakonita i da Općinsko vijeće Lukavac nije postupalo na osnovu i u okviru uredbe i zakona koja nalažu drugačije postupanje u gore navedenim slučajevima.
Tražim da me u skladu sa odredbom člana 20. stav 2. Zakona o principima lokalne samouprave u F BiH („ Službene novine F BiH", broj: 49/06 i 51/09) u roku od 30 dana obavjestite o ishodu preispitivanja navedenog rješenja, do kad se te odluke ne smiju izvršiti, u cilju, eventualnog preduzimanja daljih radnji iz nadležnosi Općinskog načelnika.
NAČELNIK
elić
DOSTAVITI:
1. Stručna služba Općinskog vijeća
Q? Općinsko vijeće
3. Evidencija
4. a/a
 

 
Općinsko vijeće Lukavac je, na sjednici održanoj dana 11.06.2018. godine, ponovo donijelo Odluku o imenovanju članova Upravnog odbora JZU Dom zdravlja Lukavac, najduže na tri mjeseca, koja nije u skladu zakonskim propisima koji regulišu predmetnu oblast.
Usvajanjem i donošenjem navedene Odluke došlo je do izričite povrede odredbe člana 4. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima - kojom je propisano da su imenovanja na kraći period imenovanja na najviše tri mjeseca koja se ne mogu ponoviti kao i člana 64. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine FBiH", broj: 46/10) kojim je propisano da članove Upravnog odbora imenuje i razrješava Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog načelnika i da Upravni odbor zdravstvene ustanove u vlasništvu općine ima tri člana i čine ga predstavnici: osnivača jedan član, stručnih radnika zdravstvene ustanove - jedan član i kantonalnog ministarstva - jedan član.
Imajući u vidu navedeno, Općinski načelnik ponovo ukazuje na kršenje zakonskih propisa i činjenicu da je Općinsko vijeće Lukavac, već dva puta imenovalo članove Upravnog odbora, najduže na tri mjeseca i to:
Odlukom o privremenom imenovanju Upravnog odbora JZU Dom zdravlja Lukavac, broj: 01-02-11404/17 od 10.07.2017.godine i
Rješenjem o privremenom imenovanju članova Upravnog odbora JZU „Dom zdravlja” Lukavac, broj: 01-05-14/18 od 03.01.2018. godine.
Također nakon Zahtjeva za preispitivanje Rješenja o privremenom imenovanju članova Upravnog odbora JZU „Dom zdravlja” Lukavac broj: 01-05-14/18 od 03.01.2018. godine, Općinski načelnik je kod nadležnih organa pokrenuo dalji postupak, o će Općinsko vijeće biti blagovremeno obaviješteno.
Strana 1 od 2
 
Zbog svega navedenog smatram da donesena Odluka nije zakonita i da Općinsko vijeće Lukavac nije postupalo na osnovu i u okviru zakona koji nalažu drugačije postupanje u gore navedenim  slučajevima.
Tražim da me u skladu sa odredbom člana 20. stav 2. Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH („Službene novine FBiH”, broj 49/06 i 51/09) u roku od 30 dana obavijestite o ishodu preispitivanja navedenog rješenja, do kad se te odluke ne smiju izvršiti, u cillju, eventualnog  preduzimanja daljih radnji iz nadležnosti Općinskog načelnika.