Svježe vijesti:

Vlada TK: Smanjenjem broja individualnih ložišta do smanjenja zagađenja zraka


Zbog potrebe da se reguliše obaveza priključenja poslovnih i stambenih objekata na komunalnu infrastrukturu za opskrbu toplotnom energijom, a u cilju smanjena zagađenja zraka kroz smanjenje broja individualnih ložišta, Vlada Tuzlanskog kantona je, nakon provedene javne rasprave, utvrdila prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima. U odnosu na Nacrt ovog zakonskog rješenja, koji je Skupština TK utvrdila krajem januara ove godine, u Prijedlogu Zakona dodana je odredba koja objekte koji se zagrijavaju na ekološki prihvatljivo gorivo isključuje od obaveze priključenja na daljinski sistem zagrijavanja i odredba koja definiše ko utvrđuje postojanje tehničkih mogućnosti za priključenje. Izmijenjena je visina novčanih kazni, a zbog činjenice da priključenje objekata zahtijeva određeno vrijeme na pripremi i izvođenju radova na priključenju, rok za priključenje je umjesto 1. oktobar 2018. godine promijenjen na 1. oktobar 2019. Nakon današnjeg utvrđivanja, prijedlog Zakona je upućen Skupštini Tuzlanskog kantona na dalje postupanje.

1 milion KM za nerazvijene lokalne zajednice u TK

Odlukom Vlada je utvrdila kriterije za raspodjelu 1 milion KM, koje su u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2018.godinu planirane kao „Podrška nižim nivoima vlasti – Grad i općine“. Radi se o finansijskoj pomoći budžetima nerazvijenih jedinica lokalne samouprave na području Tuzlanskog kantona.

Nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave na području Tuzlanskog kantona u smislu ove odluke podrazumijevaju se one lokalne samouprave koje ispunjavaju imaju do 12.500, stanovnika, do 350 km2 površine, imaju do 50 naseljenih mjesta, te koje se nalaze ispod 50-tog mjesta po rangu razvijenosti. Za primjenu navedenih kriterija koristit će se podaci Federalnog zavoda za programiranje razvoja u 2016.godini, a odobrena sredstva ne mogu se raspoređivati za isplatu plaća, naknada i dodataka na plaću zaposlenih, kao ni za isplatu materijalnih troškova, navodi se u  odluci.

655.000 KM za programe socijalne podrške

Vlada je  utvrdila uslove, kriterije i postupak za raspodjelu sredstava za materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih. Donesenim Programom omogućava se raspodjela sredstava planiranih u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2018. godinu,  gdje su za ove namjene planirane 194.800,00 KM. Program raspodjele sredstava obuhvata sufinansiranje troškova električne energije raseljenim licima smještenim u izbjegličkim naseljima i kućama holandske vlade u iznosu od 108.000,00 KM, te sufunansiranje troškova nabavke ogrjeva (uglja, drva) raseljenim licima smještenim u izbjegličkim naseljima i najugroženijim raseljenim porodicama u individualnom smještaju u iznosu od 86.800,00 KM. Također Vlada je donijela i Program o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava sa pozicije Podrška povratku prognanih osoba. Za ove namjene u Budžetu je predviđeno 460.200,00 KM. Program obuhvata pomoć drugim nivoima vlasti u slučaju potreba za hitnim intervencijama u zonama povratka i kolektivnim centrima, za što je planirano 200.000,00 KM, dok je za projekte održivog povratka, planirano 260.200,00 KM što je za 78.200,00 KM više u odnosu na prethodnu godinu.

Usklađivanje Zakona sa Konvencijom o priznavanju kvalifikacija europskoj regiji

Vlada je  utvrdila prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o priznavanju inostranih obrazovnih isprava. Razlozi za ove izmjene proizlaze iz činjenice da je postojećim Zakonom o priznavanju inostranih obrazovnih isprava predviđeno da su rješenja o nostrifikaciji, ekvivalenciji, akademskom i stručnom priznavanju konačni upravni akti, dok je Konvencijom o priznavanju kvalifikacija u visokom obrazovanju u europskoj regiji (Lisabonskom konvencijom) predviđeno, da će podnositelj zahtjeva za priznavanje moći podnijeti žalbu u razumnom roku. Također, potrebno je izvršiti odgovarajuće usklađivanje postojećih zakonskih rješenja sa činjenicom da je od početka ove godine prestalo sa radom Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta i započelo sa radom Ministarstvo obrazovanja i nauke.

Izmjene Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

Vlada je utvrdila i prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. Razlozi za izmjene i dopune Zakona je činjenica da su se u primjeni postojećeg Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju pojavile određene nejasnoće i nedorečenosti koje je potrebno otkloniti. Također, potrebno je izvršiti odgovarajuće usaglašavanje postojećih zakonskih rješenja sa činjenicom da je Općina Tuzla promijenila status u Grad Tuzla, kao i činjenicom da je od početka ove godine, u okviru Vlade Tuzlanskog kantona, prestalo sa radom Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta i formirano Ministarstvo obrazovanja i nauke, a sve kako bi se izbjegle dileme u primjeni postojećih zakonskih rješenja.

Ulaganja u regionalnu putnu infrastrukturu

Vlada je  usvojila Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona. Kako se u ovom dokumentu navodi, tokom prošle godine, između ostalog, urađene su tri raskrsnice sa kružnim tokom, te ukupno 8.840 metara ceste od čega je u fazi rekonstrukcije i rekonstruisano ukupno 8.440 metara ceste, a rehabilitovano 400 metara putnog pravca. Uz izvođenje radova na rekonstrukciji pojedinih dionica cesta urađeno je i 2.900 metara pješačkih staza, te su sanirana i tri klizišta. Glavni cilj Direkcije je redovno održavanje regionalnih putnih pravaca, te su za te namjene u prošloj godini utrošena 2.011.644,89 KM. Troškovi zimskog održavanja u 2017. godini iznosili su 1.200.381,27 KM, dok je na sanaciju klizišta u 2017. godini utrošeno 281.263,70 KM. U planu rada za 2017. godinu Direkcije bilo je navedeno nekoliko strateških ciljeva u 2017. godini. To su nastavak radova na rekonstrukciji regionalne ceste Tuzla – Dokanj – Šibošnica, što je od znatne važnosti za povezivanje grada Tuzla sa općinom Čelić i Brčko Distriktom. Drugi cilj Direkcije u 2017. godini bio je završiti drugu fazu rekonstrukcije raskrsnice ul. Alije Izetbegovića, Patriotske lige i Željezničke odnosno raskrsnica regionalnih cesta „Živinice- Banovići- Ribnica“ i „Banovići – Vijenac – Lukavac“. Poboljšano je stanje cestovne infrastrukture na relaciji Živinice – Međaš, posebno jer se tom cestom dolazi do Međunarodnog aerodroma Tuzla. Nažalost, zbog neriješenih imovinsko – pravnih odnosa nije realizirana planirana izgradnja mosta preko rijeke Spreča na regionalnoj cesti Živinice-Međaš sa regulacijom korita i izgradnjom privremene saobraćajnice, te će ovaj projekat biti reliziran u narednom periodu.


Izvor/foto: TIP
LTK-INFO.COM