Svježe vijesti:

LUKAVAC - POČINJU RADOVI NA IZRADI PLOČASTOG PROPUSTA U MZ TURIJA (KIŠIĆI)


Općina Lukavac, koju zastupa Općinski načelnik Edin Delić, je 26.01.2018. godine zaključila Ugovor sa „GRAMAT“ d.o.o. Gračanica, koga zastupa direktor Emir Sejdinović.

Predmet Ugovora je izvođenje radova za izradu pločastog propusta u MZ Turija (Kišići) sa prokopom potoka u dužini od 300 m oštećenog u poplavama 2014.godine, a prema predmjeru radova sačinjenih na terenu od strane Službe civilne zaštite.

Vrijednost izvedenih radova je 23.166,00 KM sa uračunatim PDV-om.

Danas je izvođač radova, nakon potpisivanja Ugovora i provedene procedure, uveden u posao. Rok za izvođenje radova je 30 kalendarskih dana.

LTK-INFO.COM