Svježe vijesti:

LUKAVAC - Održana prezentacija Garantnog fonda za mala i srednja preduzeća za privrednike sa područja općine Lukavac


-Dana 09.03.2018.godine u 12:00h u Sali za sastanke Općine Lukavac održana je prezentacija Garantnog fonda za mala i srednja preduzeća sa područja općine Lukavac, na kojoj su učešće uzeli predavači iz Udruženja za razvoj (NERDA), Općinski načelnik Edin Delić, službenici Općine Lukavac i privrednici sa područja općine Lukavac.

-Općinski načelnik Edin Delić je istakao da su ovo iskustva koja su već implementirana na drugim općinama na području kantona. Dakle, radi se o inicijativi koja živi duži period, duži niz godina, ali Lukavac se tu i nije baš visoko plasirao u korištenju ovih mogućnosti. „Danas se očekivao puno veći interes malih i srednjih privrednika koji vrlo često ističu da nemaju podršku a evo danas ih se samo nekoliko odazvalo pozivu. Sa žaljenjem konstatujem da danas nismo imali odziv kakav smo očekivali.“

-Slaviša Stajković (menadžer za projektno planiranje-NERDA): „Mi ćemo danas prezentirati privrednicima općine Lukavac usluge koje mi nudimo putem našeg Garantnog fonda. Garantni fond je finansijski instrument koji je u našoj upotrebi već deset godina. Poćeli smo 2008.godine i naša želja je da putem tog finansijskog instrumenta pomognemo mala i srednja preduzeća, za koja prepoznamo da posjeduju kvalitet, potencijal a recimo da su još uvijek mlada i da ne zadovoljavaju sve one potrebe koje je potrebno zadovoljiti kada kompanija zatraži kredit u nekoj banci.“

-NERDA djeluje kao regionalna razvojna agencija za sjeveroistočnu BiH (SI BiH), koja obuhvata 34 jedinice lokalne samouprave i Brčko distrikt BiH (ukupno ca. 1 mil stanovnika). Od svog osnivanja NERDA radi na jačanju, koordinaciji i promociji ekonomskog razvoja SI BiH, te mobilizacijom unutrašnjih i spoljnih resursa doprinosi izgradnji jake regije, poboljšanju kvaliteta života i konkuretnosti regionalne ekonomije. Ciljna grupa Udruženja za razvoj NERDA su prvenstveno mala i srednja preduzeća (MSP) i jedinice lokalne samouprave, ali i drugi nivoi vlasti, univerziteti, nevladine organizacije, itd. Glavne aktivnosti usmjerene ka MSP-ima su: upravljanje Garantnim fondom za MSP, kroz ugovor sa ulagačima i partnerskom poslovnom bankom, pružanje usluga putem Centra za podršku i promociju poduzetništva, upravljanje razvojnim grant fondovima donatora usmjerenih na podršku MSP-ima, praćenje trendova u prioritetnim industrijskim sektorima u regiji i publikovanje nalaza u brošuri Barometar MSP-a, itd. Glavne aktivnosti usmjerene ka jedinicama lokalne samouprave su: kontinuirano jačanje kapaciteta lokalnih zajednica putem edukativnih kurseva, treninga i događaja na temu EU fondova i načina korištenja istih, pripreme projektnih prijedloga, strateškog planiranja, informisanje o tekućim pozivima za podnošenje projektnih prijedloga, podrška u međunarodnoj saradnji, promotivnim aktivnostima i skupovima, itd.

LTK-INFO.COM / Općina Lukavac