Svježe vijesti:

CILJ BROJ 7 - PROŠIRENJE MOSTA NA RIJECI SPREČI U MODRACU Edin Delić, načelnik opštine LukavacEdin Delić, načelnik opštine Lukavac

Cilj broj 7:

Kao što je rečeno ranije ovih dana ću najaviti neke radove koji bi rebali početi odmah po usvajanju ili proglašenju Budžeta... Nadam se da se nećemo ljutiti ako objavljujemo pojedinačno. Da nam šta ne promakne.
Dakle objave će biti samo za poslove koji su spremni od prošle godine. To je ono što nismo stigli realizirati zbog blokade Budžeta. A ovogodišnju priču još nismo ni počeli pričati...

NA PROLJEĆE ĆEMO, UZ PRIMARNI ANGAZMAN KANTONALNE DIREKCIJE CESTA I NAŠU AKTIVNU SARADNJU, POCETI SA RADOVIMA NA PROŠIRENJU MOSTA PREKO RIJEKE SPREČE U MODRACU, NA PUTU LUKAVAC-POLJICE.

Nakon niza godina otezanog krizanja na ovom mostu okoncali smo sve administrativne i druge poslove, izdali dokumenta i očekujemo uskoro početak izgradnje. Most će se proširiti tako da će se dodati čelične konstrukcije sa strane kao pješačke staze, a postojeća širina u cjelosti će biti kolovoz.

U pripremi su dalje aktivnosti da se proširi put kod Brane Modrac na mjestu suzenja, ali to će biti neki od narednih ciljeva. Cilj broj 7 startamo na proljeće. Hvala kantonalnoj Direkciji cesta i svima koji su dali doprinos.

Po ustaljenoj praksi možemo očekivati da će značajan broj građana negodovati što nije baš njihova ulica došla na red ili isticati da ima i gore. Radit ćemo vrijedno i ove godine, te nastojati doći i tamo gdje ranije nismo stizali. Molim za malo strpljenja i razumijevanja.

Podsjećamo:

Rekonstrukcija mosta na rijeci Spreči u mjestu Modrac, općina Lukavac
na  regionalnoj cesti R-471 “Lukavac-Vijenac-Banovići“od ST km 0+393 do 0+438.

Pretstavljamo novi projekat, koji će se raditi na općini Lukavac, a pod pokroviteljstvom KANTONALNE DIREKCIJA ZA PUTEVE TUZLA - BIH 


U predhodnih nekoliko godina na regionalnoj cesti izražen je intenzivniji saobraćaj kako putničkih tako i teretnih motornih vozila. Naime, to se najviše odnosi na drumski prevoz kamenog krečnjačkog materijala sa rudnika „Vijenac“ za potrebe industrije u Lukavcu. Uočeno je  kritično mjesto, (most na gore navedenoj lokaciji), sa aspekta protoka saobraćaja. Osnovni razlog tome je širina saobraćajnih traka kao i pješačkih staza na mostu koje utiče na bezbjednost svih učesnika u saobraćaju.

OPIS POSTOJEĆEG STANJA

Most je armiranobetonsko-prednapregnuta ploča raspona L=36,0 m. Sa lijeve i desne strane mosta se nalaze pješačke staze širine po 0,92 m, koje su popločane djelimično oštečenim betonskim segmentima. Širina saobraćajnih traka je 2 x 2,50 m. Pješačke staze su u lošem stanju. Ograda mosta je izrađena od čelika ukupne dužine 2 x 43,0 m i visine 1,0 m. Po cijeloj dužini mosta postoje instalacije.

OSNOVNI DISPOZICIJSKI ELEMENTI

Most predmet ove rekonstrukcije je armiranobetonsko-prednapregnuti nosač raspona 36,0 m. Osovina mosta približno je okomita na tok rijeke Spreče. U visinskom pogledu niveleta mosta usklađena je sa elementima nivelete regionalne ceste R471.
U poprečnom profilu usvojen je most ukupne širine 6,80 m sa kolovozom širin. B=2x3,00=6,00 m. Poprečni nagib kolovoza je dvostran i iznosi 2,00%. Na priključnim saobraćajnicama i na lijevoj i desnoj obali usvojen je identičan poprečni profil sa kolovozom širine 6,0m.

Predviđena je sanacija konzolnih nosača čeličnim lamelama, dvije pješačke staze od bruto širine 2x80 cm. Ova sanacija sastoji se u tome da se ukloni ivična greda sa ogradom na kraju mosta i da se na čeonu površinu konzolnog nosača ugradi čelični profil koji se usidri na čelu konzolne ploče sa sidrima kako je to prikazano na priloženom presjeku. Ovim rješenjem predviđeno je da se prostor za instalacije izradi od trapeznog lima koji se oslanja na INP profile.LTK INFO


LTK-INFO.COM