Svježe vijesti:

IZVJEŠTAJ SA 16 SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA LUKAVAC


Dana 21.02.2018.godine u sali Policijske uprave Lukavac sa početkom u 10:00h održana je 16.redovna sjednica Općinskog vijeća Lukavac.

Sjednici je prisustvovao 31 vijećnik.

Od strane Predsjedavajućeg Općinskog vijeća upućen je prijedlog Dnevnog reda koji je prvobitno sadržavao 10 tačaka, međutim usvojeni Dnevni red od strane Općinskog vijeća sadržavao je samo tri tačke.

Na sjednici je usvojen sljedeći Dnevni red:

Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 15.redovne sjednice Općinskog vijeća održane dana 22.01.2018.godine
Razmatranje Prijedloga i usvajanje Odluke o pokretanju postupka Opoziva načelnika Općine Lukavac
Vijećnička pitanja i inicijative
Kada je u pitanju prva tačka Dnevnog reda, Izvod iz zapisnika sa 15.redovne sjednice održane dana 22.01.2018.godine je jednoglasno usvojen.

Što se tiče druge tačke Dnevnog reda, vijećnici u Općinskom vijeću su se izjašnjavali tajnim glasanjem prilikom čega se 17 vijećnika izjasnilo ZA usvajanje Odluke o pokretanju postupka opoziva Općinskog načelnika, 11 vijećnika se izjasnilo PROTIV dok su 3 vijećnika bila suzdržana. Ovom Odlukom je predviđeno izjašnjavanje građana općine Lukavac o povjerenju Općinskom načelniku – referendumom zakazanim za 13.05.2018.godine.

U okviru treće tačke Dnevnog reda postavljena su dva vijećnička pitanja i pokrenuto je pet vijećničkih inicijativa.

LTK-INFO.COM / Općina Lukavac