Svježe vijesti:

Saopštenje Udruženja za zaštitu prirode i okoline "Aer Aqua Terra" Lukavac


Na našu e-mail adresu stiglo je saopštenje Udruženja za zaštitu prirode i okoline "Aer Aqua Terra" Lukavac, povodom analize stanja deponije komunalnog otpada. Ovom prilikom vas molimo da dio svog medijskog prostora ustupite i našem Udruženju. Unaprijed zahvalni. AAT Lukavac

Udruženje za zaštitu prirode i okoline „Aer Aqua Terra“ je u nekoliko navrata upozoravalo na problem odlaganja otpada na deponiji „Lukavačka rijeka“. Nastali otpadni tokovi se ne prečišćavaju, otpad se bez selekcije dovozi i odlaže, sam proces odlaganja ne prati tehnološku praksu propisanu odgovarajućim EU Direktivama za ovu oblast.  Ovakav način odlaganja ima izražen negativan uticaj na okolinu, prije svega preko procjednih deponijskih voda koje pripadaju skupini najzagađenijih otpadnih voda koje se mogu generirati. Skoro da ne postoji zagađujuća tvar bilo da je organskog, neorganskog ili biološkog porijekla a da se ne nalazi u procjednoj deponijskog vodi. U cilju utvrđivanja stvarnog stanja kvalitete procjedne deponijske vode  stručnim tim Udruženja je izvršio uzorkovanje i u akreditiranoj laboratoriji firme TQM Lukavac izvršena je analiza čiji rezultati su prikazani u slijedećoj tabeli.

Ispitivani
parametar
Jedinica
Procjedna deponijska voda
Granične vrijednosti za
površinske vode
Temperatura
°C
9,3
30
pH
-
8,84
6,5 – 9,0
Boja
Pt/Co skala
410,4
-
Sadržaj rastvorenog kisika
mgO2/l
2,13
-
Taložive tvari po Imhofu
ml
0,81
0,5
Ukupne suspendovane materije
mg/l
43,7
35
Hemijska potrošnja kiseonika
mgO2/l
280,5
125
Biološka potrošnja kiseonika
mgO2/l
23
25
Elektroprovodljivost
µS/cm
5122
-
Amonijačni azot
mgN/l
21,5
10
Ukupni  azot
mgN/l
152
15
Ukupni fosfor
mgP/l
0,085
2,0
Test toksičnosti (48LC50)
%
36,1
>50
Teško hlapive lipofilne tvari (ukupna ulja i masti)
mg/l
3,6
20
Sulfati*
mg/l
235,5
250,0
Nitriti (NO2-)
mg/l
1,70
0,5
Hloridi
mg/l
35,21
250
Krom (Cr)
mg/l
0,58
0,5
Mangan (Mn)
mg/l
0,053
1,0
Bakar (Cu)
mg/l
0,77
0,5
Željezo (Fe)
mg/l
0,43
2,0
Kobalt (Co)
mg/l
0,11
1,0
Nikal (Ni)
mg/l
0,62
0,5
Kadmij (Cd)
mg/l
0,07
0,1
Olovo (Pb)
mg/l
0,68
0,5
Cink (Zn)
mg/l
0,043
2,0

Crvenom bojom su označeni parametri koji prelaze graničnu vrijednost, prema testu toksičnosti uzorak otpadne vode je toksičan. Od teških metala graničnu vrijednost prelaze krom, bakar, nikal i olovo. Takođe, visoke su vrijednosti nitrata i amonijačnog azota. Napominjemo da ovom analizom nisu obuhvaćene organske zagađujuće tvari koje mogu imati vrlo izražen negativan uticaj. Prema EU Direktivi o deponovanju otpada 1999/31/EC, kao i Derektivi o otpadu 2006/12/EC sve vode nastale na deponiji treba da se sakupe i prečiste, prije bilo kakvog ispuštanja u krajnji recipijent. Ukoliko se nastavi nekontrolirano ispuštanje otpadne vode, vodonosni pijesak ispod tijela deponije debljina oko 200 m će biti kontaminiran što će za posljedicu imati trajno onečišćenje izvorišta vode nizvodno od deponije.
Osim analize procjedne vode, uradili smo pomoću E-RAMP modela procjenu rizika po okoliš. E-RAMP koristi semi-kvantitativnu analizu rizika: brojčane vrijednosti su dodijeljene odgovorima koje korisnik ponudi u modelu, a koje se koriste za proračun i dobivanje rezultata koji ukazuje na cjelokupno prisutni rizik. Uspostavljeno je 5 kategorija rizika: veoma veliki rizik, veliki rizik, srednji rizik, mali rizik i veoma mali rizik . Na osnovu provedenog modeliranja dobili smo profil rizika za aktivno odlagalište prikazano na slijedećoj slici.Sa slike je vidljivo da postoji veoma veliki rizik za podzemne vode i visok rizik za površinske vode. Može se zaključiti da postojeće mjere na deponiji nisu dovoljne da bi rizici bili svedeni u prihvatljive granice. Apelujemo na sve one koji mogu pomoći da postanemo okolinski odgovorni i da zajedničkim snagama riješimo ovaj očigledni okolinski problem.