Svježe vijesti:

‘Imali li tu mene': Izazovi i zamke vlasti Tuzlanskog kantona u javno-privatnom partnerstvu


Javno–privatno partnerstvo postaje ‘hit’  vlasti Tuzlanskog kantona. Dobri poznavaoci prilika bi do dobro rekli da je preteča tog modela poslovanja tzv. sistem IMT. IMT–e u izvornom značenju je: ‘Imali li tu mene’. Rekli bi da je to slično sa povijesnim izrekama tajkuna koji su u procesu tranzicije pretvorbu vlasništva okarkterisali  izvjavom ‘ko je jamijo taj je jamio’. Brojni primjeri su ovih poduhvata u bogatoj tranzicijskoj praksi na našim prostorima..

Izvorno značenje javno- privatnog partnerstva

Javno-privatno partnerstvo (JPP) predstavlja dugoročni ugovorni odnos između javnog tijela i privatnog partnera/poduzetnika, pri kojem u svrhu izgradnje javne infrastrukture i/ili pružanja javne usluge, privatni partner preuzima obaveze finansiranja, projektovanja, izgradnje i/ili dogradnje, te moguće i pružanja javne usluge, dok javni sektor postavlja standarde usluga i zadržava pravo nadzora za cijelo vrijeme trajanja ugovora. JPP se nalazi između tradicionalne javne nabavke i privatizacije. Važno je prepoznati okolnosti pod kojima model JPP-a može biti najbolji način za isporuku određene usluge ili izgradnju infrastrukture u poređenju sa tradicionalnim metodama javne nabavke. U šemi JPP-a, privatni partner snosi djelimično ili u cijelosti troškove primjene projekta, jednako kao i ključan dio rizika koji se odnosi na izgradnju i upravljanje. Javni partner određuje izlazne specifikacije za projektovanje, te tehničke i operativne karakteristike projekta i određuje mehanizam plaćanja bilo putem redovnih plaćanja (npr. u godišnjim ratama) koja su povezana s raspoloživošću objekta i usklađenosti s izlaznim specifikacijama ili putem direktnih plaćanja od strane krajnjih korisnika u obliku naknada (npr. cestarina).Cilj JPP-a je uključiti privatne partnere u primjenu projekata ili u pružanje usluga s ciljem osiguranja ne samo dodatnih finansijskih potencijala, nego i korištenje njihovog znanja, ljudskih resursa, inovativnog pristupa i sposobnosti za efikasno upravljanje kompleksnim projektima u javnom interesu.

Glavne prednosti JPP-a

Uslijed rastuće potražnje za javnim uslugama, kojima državna uprava sve manje sama može udovoljiti, javlja se potreba za podrškom iz privatnog sektora. Tokom razdoblja sporog rasta, državni prihodi često nisu dovoljni za pokrivanje potrebnih izdataka, što kao posljedicu ima naglo rezanje troškova ili povećanje poreza. Partnerstva omogućava nesmetan nastavak ili čak veći nivo usluga i to po nižim troškovima. Razvijanjem partnerstva s privatnim sektorom država može održati kvalitet usluga uprkos ograničenjima u budžetu i ponuditi svojim građanima širi spektar radova, te brže i učinkovitije usluge.Ključno načelo JPP-a je raspodjela rizika onoj strani koja će tim rizicima najbolje upravljati uz najmanje troškove. JPP model mobiliše veće investicije od onih koje bi sam javni sektor mogao osigurati i time pruža mogućnost raznim predstavnicima privatnog sektora i investitorima da se uključe u infrastrukturne projekte, razviju inovacije te osmisle nove aktivnosti. Dugoročna priroda projekata JPP-a rezultira osnivanjem finansijski stabilnih trgovačkih društava s predvidivim novčanim tokovima koji doprinose tržištu i unapređuju rast privrede.

Rizici: ‘Pazi oprez – tumba se’

Izazovi koji se kriju u JPP-u su sličnu procesima koji se dešavaju u privatizaciji javnih dobara i javnih usluga. Primjeri su brojni i za iste bi se mogla napraviti veoma opsežna analitička osnova. Prvo, je komunalni sektor u dijelu vodoopskrbe, komunalnih usluga, zbrinjavanja smeća, pogrebnih usluga i toplifikacije. Generalno iskustva su veoma “šarena”. Počev od stavljanja pod kontrolu komunalnog sektora u vlasništvo države ili privatnog sektora do neriješenih privatizacijskih odnosa u komunalnoj privredi pojedinih opština. Definisanje značenja javne imovine i njihovo raspolaganje ostalo je enigma ili teški teret vlasti na području Tuzlanskog kantona. Repovi procesa iz privatizacije su išli na ruku lokalnih tajkuna koji su svoju moć proširili na sistem kontrolisanja vlasti lokalnih uprava i samouprava.

Primjer drugi je vezan za funkcionisanje visokoškolskih institucija na Tuzlanskom kantonu. Imobilizacija autonomije javnih visokoškolskih institucija je išla na ruku akreditizacije brojnih visokoškolskih institucija koje su našle “partnere” u javnom sektoru.

Primjer treći je vezan za funkcionisanje javnih i privatnih ustanova u oblasti zdravstvene zaštite. Praksa nedefinisanih odnosa pristupu zdravstvenim uslugama stvara dobru osnovu za finansijske transfere koji sežu u zonu sive ekonomije. Privatna i javna praksa zdravstvenih djelatnika je tabu teme ili javna tajna. Percepcija o korupciji u oblasti zdravstvenih usluga je na visokoj razini.

Pojedinačni slučajevi neregulisanih odnosa su brojni u mnogim lokalnim zajednicama. Najnoviji su vezani za slučaj autobuske stanice u privatnom vlasništvu i odnosa vlasti općine u postupku nadzora i  izdavanje upotrebne dozvole. Prkasa tržnica i pijaca i privatnih osoba koje obavljaju promet  proizvoda , bez riješenog poslovnog statusa i benefikta za samozapošljavanje i vlastitu socijalnu skrb. Uzurpacija javnih prostora u razne oblike zakupa bez jasno definisanih poslovnih odnosa.

Šansa ili opasnost

JPP model mobiliše veće investicije od onih koje bi sam javni sektor mogao osigurati i time pruža mogućnost raznim predstavnicima privatnog sektora i investitorima da se uključe u infrastrukturne projekte, razviju inovacije te osmisle nove aktivnosti. U JPP projektima privatni partner se bira odgovarajućim postupkom javne nabavke. JPP se implementira putem ugovora u kojima su jasno dogovoreni i utvrđeni svi aspekti projekta i to ne samo tokom faze izgradnje, nego i u operativnom razdoblju objekta, odnosno razdoblju pružanja usluga – jednako tako su obuhvaćene i obaveze oba ugovorna partnera. Po isteku unaprijed dogovorenog roka trajanja projekta provedenog po modelu JPPa, objekt se prenosi s privatnog na javnog partner.

Opasnosti su brojne a vezane su za mogućnosti korupcije i kriminala koji je poseno prisutan u komunalnom i građevinskom sektoru gdje je dobra umreženost nosioca vlasti i interesnih skupina sa političkom pozadinom.  S toga i sistem vlasti koji posluje na principu IMT-e predstavlja najveću opasnost zbog korumpiranosti administracije i nosica javnih funkcija. Tradicionalni pristup vlasti kao šansu za bogaćenjem u osnovi devalvira sve prednosti sistema JPP koji je praksa u savremenim tržišnim ekonomijama. Reformom javne uprave je moguce poboljšati poslovno okruženje i stvoriti osnovu za privatnu incijativu. Tuzlanski kanton sa lokalnim upravama i samoupravama mora pretrpiti radikalnu reformu u dijelu raspodjele nadležnosti i optimalizacije broja i strukture zaposlenih. Jačanjem sigurnosti i pravnog sistema stvara se osnov za sve oblike legalnog i zakonitog poslovanja. U osnovi kapital je taj koji ne voli rizike i nesigurnost. Naravno, osim onog kapitala koji dolazi iz sive zone koji razara legalne tokove poslovanja i vodi društvo u siromaštvo. JPP uspijeva samo u uređenim sistemima sa velikom pravnom sigurnošću.

Stavovi izraženi u ovom tekstu autorovi su i ne odražavaju nužno uredničku politiku portala TIP.ba.


LTK