Svježe vijesti:

BEZ ODLAGANJA TRAŽIMO ODSUMPORAVANJE NA BLOKOVIMA 5 I 6

Foto:prometej.ba

Veoma je pohvalno da je direktor Termoelektrane – TE Tuzla upoznao javnost sa negativnim uticajem TE  na okoliš i zdravlje ljudi i da je iznio njihove planove za nove investicije. Pohvalno je da je menadžment TE Tuzla uvijek otvoren za komunikaciju.

Mi znamo da ima i drugih velikih i malih zagađivača zraka, da TE plaća dosta sredstva zbog ekološkog tereta i da se ta sredstva ne troše direktno u ekološke projekte i u tom smjeru djelujemo. 

Međutim, TE Tuzla godišnje spali oko 3,8 milona tona uglja i emitira skoro 50.000 tona SO2 u atmosferu i to je nedopustivo i nema para kojima se štete izazvane tim zagađenje mogu platiti. Mi od direktora TE Tuzla i Elektroprivrede tražimo da nam kažu kada će početi radovi na odsumporavanju blokova 5 i 6.

Izjava da NVO koče projekat odsumpravanja nije opravdanje. NVO su ustanovile da postoji prijetnja da bi TE ovim ekološkim projektom, ako ne bude imala ozbiljan pristup, mogla nanijeti štete okolišu i zdravlju ljudi te o tome, u planiranom roku, upoznale nadležno Ministarstvo. Međutim, ako su primjedbe neosnovane Ministarstvo je obavezno da ih odbaci i da Elektroprivredi i TE izda okolišnu dozvolju za gradnju. Ali to nije uradilo! Njavjerovatnije su primjedbe bile osnovane. Napominjemo, da se i kod ekoloških projekata mora imati ozbiljan pristup. 

Zašto se štetni uticaj TE mora zaustaviti? 

Posmatrajući rezultate mjerenja ambijentalnog zagađenja zraka od 2003. do 2016. na mjernim stanicama - MS u Tuzli jasno je vidljivo da kontinuirano dolazi do prekoračenja, satnih, dnevnih i godišnjih graničnih vrijednosti – GV. 

LTK INFO