Svježe vijesti:

LUKAVAC - Udruženje „Zemlja djece u BiH“ održalo prvi radni sastanak


Dana 18.12.2017 godine, u prostorijama općine Lukavac održan je prvi radni sastanak općinske Grupe za dobrobit djece u vezi kreiranja Lokalnog akcionog plana za djecu općine Lukavac. 
Lokalni akcioni plan za djecu, kao prvi sveobuhvatni strateški dokument koji je namjenjen najmlađoj populaciji u općini Lukavac, treba da odgovori na potrebe ranjivih grupa djece u oblastima obrazovanja, socijalne zaštite, zdravstva, sigurnosti i zaštite od nasilja te kulture, sporta, rekreacije, slobodnog vremena i okoliša.
Samu izradu Lokalnog akcionog  plana za djecu pokrenula je i podržala međunarodna organizacija World Vision koja je kao partnerska organizacija, članovima općinske Grupe za dobrobit djece u ovom procesu obezbijedila stručnu i konsultativnu podršku od strane Udruženja„Zemlja djece u BiH“.
Općina Lukavac pozdravila je i podržala ovu inicijativu te iskazala spremnost da pored aktivne participacije njenog predstavnika u radu Grupe za dobrobit djece, Lokalni akcioni plan za djecu formalizuje kao njen zvanični dokument.
U cilju  izrade što kvalitetnijeg dokumenta, članovi i članice Grupe za dobrobit djece, sa ovog sastanka upućuju poziv svim relevantnim vladinim i nevladinim organizacijama i medijima koje djeluju na općini Lukavac da uzmu učešće u ovom participativnom procesu.Udruženje „Zemlja djece u BiH“

LTK INFO