Weather (state,county)

Svježe vijesti:

Saopštenje za javnost kluba vijećnika SDA u OV Lukavac


 

Na našu e-mail adresu stiglo je saopštenje za javnost OO SDA Lukavac. Saopštenje prenosimo u cijelosti:

Klub vijećnika SDA u OV Lukavac povodom održavanja 9. i 10. redovne sjednice OV Lukavac upućuje sopćenje za javnost.


Dana 10.07.2017. godine na 9. redovnoj sjednici Općinsko vijeće Lukavac je donijelo Odluku o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora JZU „Dom zdravlja“ Lukavac, te odluke o imenovanju privremenog upravnog odbora u JZU „Dom zdravlja“ Lukavac, JP „RAD“ Lukavac i JU „Centar za socijalni rad“ Lukavac. Iste odluke su potvrđene dana 25.07.2017. godine na 10. redovnoj sjednici.

Pravni osnov za donošenje Odluke o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora JZU „Dom zdravlja“ Lukavac je član 64. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH“, broj: 46/10) „Predsjednika i članove upravnog odbora zdravstvene ustanove iz stava 5. ovog člana imenuje i razrješava općinsko vijeće...“, član 26. Zakona o javnim ustanovama („Službene novine Federacije BiH“, broj: 6/92, 8/93 i 13/94), član 28. stav 2 i član 37. stav 4. Statuta JZU Doma zdravlja Lukavac.
Napominjemo da je došlo do smanjenja broja zaposlenih, smanjenja kapaciteta područnih ambulanti porodične medicine i stomatoloških ambulanti, uz iskazano nezadovoljstvo korisnika usluga, strukovnog sindikata zdravstvenih radnika i sindikata doktora medicine i stomatologa radom Upravnog odbora. Situacija je kulminirala istekom ugovora o radu 27 radnika, kojima taj ugovor nije produžen. Općinsko vijeće kao osnivač ove zdravstvene ustanove odlučilo da riješi nastalu situaciju razrješenjem Upravnog odbora, a u skladu sa članom 32. Statuta Općine Lukavac.
Zakonska utemeljenost u naprijed pomenutom postupanju određena je u članu 26. Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama kojom je određeno da „osnivač...može razriješiti predsjednika i člana Upravnog odbora i prije vremena za koje je imenovan, ako je odgovoran za neuspješan ili nezakonit rad ustanove...“, što je u konkretnom slučaju, a u smislu „neuspješnog“ rada evidentno da se dogodilo. Nadalje članom 28. stav 2. Stauta jasno je određeno da je „Dom zdravlja odgovoran Osnivaču za rezultate svog rada i djelovanja u svim oblastima za koje je nadležan“. Članom 29. Statuta je također propisana obaveza osnivača odnosno Općinskog vijeća Lukavac „da u skladu sa materijalnim mogućnostima obezbjeđuje finansijska sredstva za unaprijeđenje rada Doma zdravlja i kvaliteta zdrastvenih ustanova“, u kontesktu čega je rukovodstvo JZU „Doma zdravlja“ Lukavac moglo i moralo obratiti se općinskim organima, a naročito osnivaču – Općinskom vijeću za finansijsku pomoć, a sve kako bi ustanova zadržala barem postignut nivo kvaliteta pružanja zdravstvenih usluga, a naročito gubitak 27 radnih mjesta koja su, prema izajvi V.D. direktorice, zaista i potrebna.
Takođe, smatramo da postoji opravdana sumnja da je Upravni odbor nezakonito imenovan, budući da su 2 člana Upravnog odbora uposlenici date ustanove. Napominjemo da su dva člana stručni radnici ustanove i član koji je predložen na Konkursu ispred JZU „Dom zdravlja“ Lukavac i član koji je predložen po Konkursu ispred Osnivača.

           
Pravni osnov za imenovanje predsjednika i članova privremenog Upravnog odbora JZU Dom zdravlja Lukavac je: član 4. Zakona o ministarskim vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosni i Hercegovini („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 12/03 i 34/03) član 64. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH“, broj: 46/10), član 37, stav 4. Statuta JZU Doma zdravlja Lukavac.
Budući da je Općinsko vijeće iz opravdanih razloga razriješilo Upravni odbor JZU Doma zdravlja Lukavac aktom od 10.07.2017. godine, potrebno je bilo imenovati privremeni Upravni odbor. Vijeće je iskoristilo svoja ovlaštenja u skladu sa članom 32. Statuta Općine Lukavac i donijelo odluku o imenovanju privremenog Upravnog odbora. Privremeni organi nisu regulisani posebnim propisima, te se primjenjuje Zakon o ministarskim vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosni i Hercegovini. U smislu člana 4. pomenutog Zakona radi se o privremenoj nominaciji na najduže 3 mjeseca od dana imenovanja. Navodi da se radi o imenovanju privremenog Upravnog odbora na već imenovani privremeni Upravni odbor su neutemeljeni budući da je vijeće aktom od 28.04.2017. godine imenovalo stalni Upravni odbor koji je aktom od 10.07.2017 godine razriješen. U smislu člana 64. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i člana 37. stav 4. Statuta JZU „Dom zdravlja“ Lukavac Općinsko vijeće vrši imenovanje. Prijedloge je u skladu sa zaključkom OV Lukavac dostavila Komisija za izbor, imenovanje i administrativna pitanja Općine Lukavac, a u skladu sa članom 37. Poslovnika Općinskog vijeća Lukavac. Budući da ne postoji zakon koji izričito govori o prijedlozima za privremenu nominaciju u regulirane organe, smatramo da je Komisija za izbor, imenovanje i administartivna pitanja taj organ. Uzimajući u obzir da se član 64. Zakona o zdravstveno zaštiti odnosi samo na stalne Upravne odbore, gdje načelnik dostavlja prijedloge za te stalne Upravne odbore, smatramo da nema tu zakonsku obavezu u situaciji imenovanja privremenog organa, te će se primijeniti opšte odredbe Zakona o ministarskim vladinim i drugim imenovanjima u pogledu imenovanja privremenog Upravnog odbora.


Pravni osnov za imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora JU „Centar za socijalni rad“ Lukavac je: član 4. Zakona o ministarskim vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosni i Hercegovini („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 12/03 i 34/03) član 51. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti obitelji s djecom („Službene novine TK: 05/12, 07/14, 11/15).
Dana 28.06.2017.godine istekao je mandat Upravnom odboru JU „Centar za socijalni rad“ Lukavac, dok je direktorici pomenute ustanove mandat istekao 09.07.2017.godine.
Općinsko vijeće je Rješenjem od 24.05.2017. godine je dalo saglasnost na raspisivanje Javnog oglasa za izbor članova Upravnog odbora ove ustanove. Dana 09.06.2017.godine je u Službenim novinama Federacije BiH objavljen pomenuti Javni oglas.  Obzirom da do dana donošenja odluke Načelnik nije dostavio prijedlog članova novog UO, a imajuću u vidu obavezu istog da to učini kako bi se razmotrile prijave i konkursna procedura privela kraju. Općinsko vijeće je kao osnivač postupilo u smislu člana 51. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti obitelji s djecom TK.
Pomenutom odredbom specijalnog Zakona za ovu materiju je određeno da „članove Upravnog odbora imenuje osnivač na period od četiri godine“, u kom smislu je izvršeno i imenovanje privremenog Upravnog odbora, a naročito iz razloga što ustanova od 09.07.2017. godine nema niti jednog rukovodećeg organa odnosno direktora niti Upravnog odbora.
Iz tog razloga, vodeći se značajem ove socijalne ustanove za najugroženije slojeve društva, a primjenjujući odredbu člana 4. Zakona o ministarskim vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosni i Hercegovini, donesena je odluka o postavljanju privremenog Upravnog organa na period od 3 mjeseca.


Pravni osnov za imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora JP„RAD“ Lukavac je: član 4. Zakona o ministarskim vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosni i Hercegovini („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 12/03 i 34/03).
Općinski sud u Tuzli je, rješavajući o prijavi J.P. „RAD“ Lukavac za upis promjene oblika društva, donio Rješenje od 24.06.2010. godine  kojim se obavještava  J.P. „RAD“ Lukavac da novu prijavu promjene oblika može podnijeti tek kada se okončaju postupci u kojim se utvrđuje zakonitost postupka privatizacije i kada se steknu uslovi za upis u sudski registar svih podataka propisanih zakonom. Dana 17.12.2015. godine Kantonalna agencija za privatizaciju donijela je Rješenje broj: 01-714/2015 kojim se oglašavaju ništavim u cijelosti Rješenje o odobravanju programa privatizacije i početnog bilansa preduzeća i Rješenje o odobravanju upisa izvršene privatizacije u sudski registar te kojim se se poništavaju sve pravne posljedice koje su proizvela navedena rješenja. Ovim Rješenjem naloženo je J.P. „RAD“ Lukavac da u roku od 60 dana od dana izvršnosti Rješenja podnese Općinskom sudu u Tuzli prijavu za upis u sudski registar promjena podataka od značaja za pravni promet, i to: promjenu vrijednosti kapitala i usklađivanje oblika organizovanja javnog preduzeća u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima i Zakona o javnim preduzećima u FBiH. Navedeno Rješenje Kantonalne agencije za privatizaciju dostavljeno je i Općini Lukavac.
Imajući u vidu činjenicu da do dana dostavljanja ove informacije Rješenje Kantonalne agencije za privatizaciju kojom se poništava privatizacija preduzeća nije postalo izvršno (nismo zaprimili klauzulu izvršnosti), proizilazi da ne postoji mogućnost usklađivanja oblika, firme, osnovnog kapitala i statuta J.P. „RAD“ Lukavac u skladu sa Zakonom o privrednim društvima („Službene novine FBiH“, broj: 81/15) i Zakonom o javnim preduzećima («Službene novine FBiH», broj: 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12). Napominjemo da na 7. i 8. redovnoj sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 08.05.2017.godine, odnosno 19.05.2017.godine, prijedlog za raspisivanje Javnog oglasa za izbor predsjednika i članova upravnog odbora J.P. „RAD“ Lukavac nije dobio potrebnu većinu.
Obzirom na prethodno navedeno, ističemo da je obaveza Općinskog vijeća kao osnivača J.P. „RAD“ Lukavac da, po dobijanju klauzule izvršnosti Rješenja Kantonalne agencije za privatizaciju, donese akt o osnivanju J.P. „RAD“ Lukavac u skladu sa odredbama zakona. U tom smislu, a obzirom na odredbe člana 16 .Statuta J.P. „RAD“ Lukavac kojim je određeno da Upravni odbor između ostalog, „odlučuje o statusnim promjenama javnog preduzeća uz saglasnost osnivača“, nužno je obezbijediti imenovanje članova ovog organa.                                                                                                    Klub vijećnika SDA Lukavac 

LTK INFO