Weather (state,county)

Svježe vijesti:

Kako i zašto građani BiH plaćaju najskuplje vozačke dozvole u regionu a među skupljim u Evropi?Aktuelne cijene će ostati iste do kraja godine a onda…. Međutim malo je poznato kako je uopšte došlo do formiranja sadašnje cijene ličnih dokumenata, pa i vozačke dozvole koja je među najskupljim dokumentima u Evropi!

Sredinom marta ove godine Savjet ministara BiH je, na prijedlog Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH, donijelo Pravilnik o izmjeni Pravilnika o cijeni ličnih dokumenata, po kojem će sadašnje cijene važiti do 31. decembra 2017. godine.

Međutim malo je poznato kako je uopšte došlo do formiranja aktuelne cijene ličnih dokumenata u Bosni i Hercegovini.

Podsjetimo kako je Ured za reviziju institucija BiH proveo tokom 2015.godine  reviziju  učinka  na temu „Nabavka ličnih dokumenata-studija slučaja“ u kojem s eizmeđu ostalog revizija osvrće na cijenu nabavke i izrade ličnih dokumenata u našoj zemlji, piše Buka.

Revizija je provedena u skladu sa Zakonom o reviziji institucija BiH,

Između ostalog, cilj revizije je bio analizirati jesu li IDDEEA (Agencija za identifikaciona dokumenta) i druge nadležne institucije BiH,koje su imale svoju ulogu u procesu pripreme i provođenja nabavke  ličnih dokumenata,bile efikasne u pripremi i realizaciji nabavke i jesu li preduzimale odgovarajuće aktivnosti da osiguraju povoljnu nabavnu cijenu dokumenata i funkcionalnost elektronske lične karte..

Nalazi  revizije  ukazali su  da  IDDEEA i druge nadležne institucije BiH nisu u  svim  dijelovima procesa preduzimale odgovarajuće aktivnosti da omoguće sprovođenje transparentnog načina nabavke, izbor  optimalnog  tehnološkog  rješenja  novih ličnih dokumenata, sa aspekta sigurnosti i ekonomičnosti i osiguraju funkcionalnost elektronske lične karte.

Dalje prema objavljenoj reviziji dostupnoj na sajtu Revizije, IDDEEA  i  Ministarstvo civilnih poslova BiH  nisu  ponudili  moguće  alternative izabranoj tehnologiji  izrade ličnih dokumenata, koja je značajno skuplja u odnosu na prethodnu, sa aspekta boljeg balansa bezbjednosti i ekonomičnosti i uvažavanja ekonomskih i drugih okolnosti u kojima se nalazi BiH, a Savjet ministara BiH , prilikom odobravanja nabavke, nije tražilo ovakve analize.

IDDEEA  i  druge  institucije  BiH  nisu  bile  efikasne  u  osiguravanju  uslova za omogućavanje provođenja  transparentnijih  i  konkurentnijih  postupaka  javne  nabavke ličnih dokumenata.

Procedura nabave ličnih dokumenata je provedena najmanje transparentnim postupkom javne nabavke-pregovaračkim  postupkom  bez  objave obavijesti,a da   prethodno  nije na transparentan način ispitano postojanje konkurencije za izabranu tehnologiju, zaključila je revizija tada.

Cijena za građane BiH – Kako se odredila?

Sadašnju cijenu dokumenata za građane,po kojoj lična karta košta 18 KM, a vozačka dozvola  60  KM,  odredilo  je  VM  BiH  na osnovu Prijedloga  pravilnika  o  cijenama, koji  je predložila  IDDEEA, a koji prema ranijem zaključku VM BiH treba osigurati pokrivanje izdataka nabavke i administriranja u procesu izdavanja dokumenata svih nadležnih organa.

Osim IDDEEA-e kao centralnog organa, u administriranje i izdavanje dokumenata uključeni su kantonalni MUP-ovi u FBiH, stanice javne bezbjednosti RS i Pododjel Vlade Brčko distrikta kojima,prema Pravilniku,pripada 20 KM od cijene vozačke dozvole za pokrivanje troškova izdavanja ličnih  dokumenata.

IDDEEA- je tada formirala cijenu na osnovu rashoda za izdavanje ličnih dokumenata za desetogodišnji period koji iznose nešto malo manje od 103.miliona maraka (102.960.000) dok je za potrebe nadležnih organa (spomenuti MUP-ovi, Stanice javne bezbjednosti, Vlada Disktrikta planirano preko 83 miliona KM (83.311.000 ) a za potrebe centralnog organa IDDEEA-e nešto ispod 59 miliona maraka,(58 729 000).

Prema dakle ovim podacima vidljivo je kako je za funkcionisanje cijelog sistema izdavanja ličnih dokumenata bilo potrebno oko 245 miliona maraka. Međutim, za pokrivanje ovih izdataka prema analizi IDDEEA-e cijena za ličnu kartu bi trebala biti 25 KM a 60 za vozačku dozvolu!

Kako bi pomirili opredjeljenje da se svi rashodi sistema pokriju iz cijene ličnih dokumenata, a istovremeno građanima osigurali jeftiniji dokumenti, Savjet ministara BiH je zatražilo da IDDEEA izradi analizu i ispita mogućnost da se cijena lične karte smanji, pa i po cijenu da se poveća cijena za vozačke dozvole !?

IDDEEA je,nakon toga, izradila Dopunu informacije u kojoj je predložena mogućnost da se cijena odredi na način da pokriva rashode na trogodišnjem nivou. Predviđeni rashodi na trogodišnjem nivou su  115.223.000  KM, i  to:  za nabavku  dokumenata -71.604.000  KM,  za  potrebe nadležnih organa –26.000.000 KM, za potrebe IDDEEA-e -17.619.000 KM.

Predviđeno je bilo, da se nakon tri godine, iz viška sredstava prikupljenih na trogodišnjem nivou, iznađu i nova sredstva kako bi građani platili nižu ili istu cijenu. S obzirom na to da se u prve tri godine očekuje najviše prihoda, prema planu se trebao stvoriti višak prihoda koji se onda planirao trošiti za pokriće rashoda narednog sedmogodišnjeg perioda.

Na osnovu pomenute analize utvrđena je cijena dokumenata za građane u iznosu od 18 KM za lične karte i 60 KM za vozačke dozvole. Pravilnikom je utvrđeno da navedene cijene vrijede do 31.12.2015. godine, a da se do tada izvrše analize i izvrše eventualne korekcije Pravilnika.

Kako je u drugim državama?

Cijene ličnih dokumenata u svijetu su različite od države do države.

To je i razumljivo, jer konačna cijena koju će platiti građani direktno zavisi  od više faktora, kao što su izabrana  tehnologija,  odnosno  nabavna  cijena dokumenata ,  dizajn dokumenata,  brojnost  i  efikasnost administracije, ali i odluke vlade koji dio troškova će snositi direktno građani,a koji dio će se finansirati iz nekih drugih izvora,  navodi se u Reviziji slučaja nabavke ličnih dokumenata.

Ured za reviziju institucija BiH je objavio pregled cijena ličnih dokumenata u zemljama regiona ali i nekih evropskih država a osnovu podataka sa službenih stranica institucija koje izdaju lične dokumente.

Tako npr. prema tim podacima,  cijena lične karte sa svojih 9,2 EUR nije među skupljim u Evropi pa čak ni u regionu, jer samo Makedonija i Crna Gora imaju jeftinije lične karte ( 3 odnosno 5 EURA ).


Kada je riječ o vozačkim dozvolama, tu je situacija bitno drugačija. Naime, od svih objavljenih država ( Švajcarska, Švedska, Njemačka, Estonija, Slovenija, Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Makedonija ), samo Švajcarska i Švedska imaju skuplje vozačke dozvole.  Dakle čak je i njemačka vozačka dozvola jeftinija od vozačke dozvole u BiH, a da ne spominjemo zemlje regiona, gdje ubjedljivo imamo najskuplji dokument!

Tabela: Komparativni pregled cjenovnika nabavke ličnih dokumenata, izvor Ured za reviziju institucija BiH-izvještaj


Iako su ovi podaci i više nego zanimljivi u Reviziji su se ogradili od dubljih poređenja i analize jer više faktora odlučuje o cijeni dokumenata.

“Poređenje ovih podataka je veoma kompleksno i u razmatranju bi, radi objektivne slike, trebalo koristiti i platežnu sposobnost građana pojedinih država da bi se dobila konkretnija i jasnija slika.Također, poređenje otežava i različit period važenja dokumenata.  U  nekim  zemljama dokumenti vrijede 5 godina, dok u drugim vrijede 10 godina” navodi se u Reviziji

Tokom revizije nije bilo moguće prikupiti podatke o nabavnim cijenama u drugim državama i izvršiti poređenje sa nabavnim cijenama postignutim u BiH, jer su tehnologije, ali i drugi uslovi koji utiču na ostvarene cijene prilikom nabavke, kao što je količina dokumenata,značajno različiti od države do države.

Zaključci Revizije jasno pokazuju kako su nadležne institucije BiH o konačnoj cijeni ličnih dokumenata počele razmišljati tek nakon što je završen postupak javne nabavke ličnih dokumenta i nakon što je potpisan Ugovor sa dobavljačem. ličnih  dokumenata. Međutim, propuštena je prilika da se, u  vrijeme  pripreme nabavke ličnih dokumenata, analiziraju  sve  okolnosti u  kojima  se  nalazi  BiH,  sagledaju  svi troškovi projekta i, shodno tome, odredi adekvatan postupak i odabere optimalno rješenje, sa aspekta odnosa cijene i potrebnog nivoa bezbjednosti ličnih dokumenata.

(Izvor:TIP/ Buka/Autor: Elvir Padalović)

LTK INFO