Weather (state,county)

Svježe vijesti:

LUKAVAC - POTPISAN UGOVOR ZA ČIŠĆENJE KRUŠEVAČKE RIJEKE U DOBOŠNICI DONJOJ


Danas 27.07.2017. godine, u prostorijama općinskog načelnika, potpisan je ugovor o "Uklanjanju komunalnog otpada i nanosa iz korita Kruševačke rijeke od ušća u staro korito rijeke spreče, uzvodno"

Ugovor je potpisan između "World Vision BiH" kao finansijera, Firme D.o.o. "Geo put" Maglaj (kao izvođača) te Općine Lukavac kao podnosioca zahtjeva u skladu sa specifikacijama iz LOT 3, Javnog poziva za dostavljanje ponuda u okviru projekta "Održivog oporavka na lokalnom nivou".

Vrijednost ovog projekta, koju će organizacija "World Vision" uplatiti izvođaču radova je 13.900 KM. za izvršene radove čišćenja i zaštite riječnog korita Kruševačke rijeke, u dužini od 1.100 metara.

Općina Lukavac obavezuje da službenim aktom imenuje nadzorni organ koji će direktno vršiti monitoring radova, te o tome sedmično, a po potrebi i češće , izvijesti nadležne općinske službe i World Vision.
Takođe da, o početku i obimu radova informiše vlasnike parcela koje su locirana na ovoj dionici i osigura nesmetano izvođenje planiranih radova.

Cilj ovog projekta jeste smanjenje rizika od poplava. Kako smo ranije izvijestili,uviđajem na licu mjesta nadležnih službi CZ i općinskog načelnika Delića lično, ustanovljen je problem zakrčenja protoka vode kroz Kruševačku rijeku u vrijeme obilnih padavina i bujica rijeke. Usljed nemogućnosti da korito rijeke primi veću količinu vode dolazi do izlijevanja iste te prijeti da poplavi 100- tinjak domaćinstava, istakao je predstavnik CZ Sejfo Halimović.

Početak radova očekuje se već od 01.08.2017. godine, a planirani završetak radova je 01.09.2017. godine.

Kako su istakli iz općine Lukavac, ovo je samo dio u konačnom riješavanju dugogodišnjeg problema poplava na ovom području.

Staro korito rijeke Spreče, za sada će ostati netaknuto, zbog pritužbi određenih organizacija, kako bi to ugrozilo riblji fond na ovom području.


LTK INFO